Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Cz 1579/14

POSTANOWIENIE

Dnia 18 listopada 2014 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie:

Przewodniczący – Sędzia SO Danuta Pacześniowska

Sędziowie SO Andrzej Dyrda

SR (del.) Roman Troll (spr.)

po rozpoznaniu w dniu 18 listopada 2014 r. w Gliwicach na posiedzeniu niejawnym sprawy

z wniosku C. L.

z udziałem E. L.

o podział majątku wspólnego

na skutek zażalenia uczestnika

od postanowienia Sądu Rejonowego w Rybniku

z dnia 30 maja 2014 r., sygn. akt I Ns 42/09

postanawia:

oddalić zażalenie.

SSR (del.) Roman Troll SSO Danuta Pacześniowska SSO Andrzej Dyrda

Sygn. akt III Cz 1579/14

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 30 maja 2014 r. Sąd Rejonowy w Rybniku odrzucił zażalenie uczestnika na postanowienie z dnia 14 marca 2014 r. dotyczące nadania klauzuli wykonalności wskazując, że zostało złożone po terminie.

Zażalenie na uzasadnienie do tego postanowienie złożył uczestnik wskazując, że zażalenie złożył w terminie w dniu 29 kwietnia 2014 r., gdyż w dołączonym do pisma wezwaniu dłużnika widnieje data 24 kwietnia 2014 r.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Postanowieniem z dnia 14 marca 2014 r. Sąd Rejonowy w Rybniku nadał klauzulę wykonalności oznaczonym punktom swojego postanowienia z dnia 25 stycznia 2012 r. oraz postanowienia Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 16 sierpnia 2012 r. Na podstawie tego tytułu wykonawczego C. L. wszczęła postępowanie egzekucyjne prowadzone przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Rybniku T. W. pod sygn. akt Km 2002/14. E. L. został zawiadomiony o wszczęciu egzekucji 18 kwietnia 2014 r. przez komornika, który przesłał mu zawiadomienie z dnia 16 kwietnia 2014 r., wezwanie z dnia 17 kwietnia 2014 r. oraz kopię tytułu wykonawczego /k. 9 akt egzekucyjnych/. Data 24 kwietnia 2014 r., o której pisze skarżący dotyczy już zajęcia przez komornika świadczeń emerytalno – rentowych /k. 11 akt egzekucyjnych/.

Wobec powyższego nie ulega wątpliwości, iż dłużnik o wydaniu tytułu wykonawczego oraz o wszczęciu na tej postawie egzekucji dowiedział się 18 kwietnia 2014 r. Dodatkowo właśnie to otrzymane dnia 18 kwietnia 2014 r. zawiadomienie o wszczęciu postępowania egzekucyjnego skarżący dołączył do swego zażalenia na postanowienie z dnia 14 marca 2014 r. /k. 1064/.

Zgodnie z art. 795 § 2 kpc w związku z art.13 § 2 kpc termin do wniesienia zażalenia na postanowienie co do nadania klauzuli wykonalności biegnie dla dłużnika od daty doręczenia mu zawiadomienia o wszczęciu egzekucji. Termin ten wynosi tydzień (por. art. 394 § 2 kpc w związku z art.13 § 2 kpc).

Skarżący otrzymał zawiadomienie o wszczęciu egzekucji 18 kwietnia 2014 r., a zażalenie złożył 29 kwietnia 2014 r., czyli po upływie przepisanego prawem terminu, który upłynął bezskutecznie z dniem 25 kwietnia 2014 r. Prawidłowe są w tym zakresie ustalenia dokonane przez Sąd Rejonowy.

Mając powyższe na uwadze, w oparciu o art. 385 kpc w związku z art. 397 § 1 i 2 kpc, art. 795 § 2 kpc, art. 394 § 2 kpc i art. 13 § 2 kpc , zażalenie jako bezzasadne należało oddalić.

SSR (del.) Roman Troll SSO Danuta Pacześniowska SSO Andrzej Dyrda