Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III AUz 86/13

POSTANOWIENIE

Dnia 10 lipca 2013 r.

Sąd Apelacyjny w Poznaniu – III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący:

SSA Dorota Goss-Kokot (spr.)

Sędziowie:

SSA Marek Borkiewicz

SSA Marta Sawińska

Protokolant:

inspektor ds. biurowości Krystyna Kałużna

po rozpoznaniu w dniu 10 lipca 2013 r. na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku K. N.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w P.

o emeryturę pomostową

na skutek zażalenia wnioskodawcy K. N.

na postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu

z dnia 7 maja 2013 r. sygn. akt VII U 1817/12

p o s t a n a w i a :

1.  uchylić zaskarżone postanowienie;

2.  zasądzić od pozwanego na rzecz K. N. kwotę 30 zł tytułem zwrotu kosztów sądowych w postępowaniu zażaleniowym.

SSA Marta Sawińska

SSA Dorota Goss-Kokot (spr.)

SSA Marek Borkiewicz

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 7 maja 2013r. Sąd Okręgowy w Poznaniu w sprawie K. N. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w P. o emeryturę pomostową, odrzucił apelację odwołującego od wyroku Sądu Okręgowego z dnia 6 marca 2013r.

Sąd Okręgowy stwierdził, że odwołujący nie wykonał zarządzenia Sądu wzywającego do uzupełnienia braków formalnych apelacji opisanych w zarządzeniu
z dnia 18 kwietnia 2013r.(k.50)

W odpowiedzi na to zarządzenie odwołujący złożył pismo z dnia 29.04.2013r. (k.58) w którym stwierdził, że nie zgadza się z decyzją Sądu Okręgowego i wnosi
o zaliczenie pracy w biurze kontroli technicznej butli tlenowych i acetylenowych jako pracy w warunkach szczególnych.

Jednakże w ocenie Sądu odwołujący nie wskazał granic zaskarżenia wyroku jak również nie sformułował wniosku apelacyjnego.

Zażalenie na powyższe postanowienie wniósł odwołujący.

Skarżący wnosi o uchylenie zaskarżonego postanowienia i zasądzenia kosztów procesu według norm przepisanych.

W uzasadnieniu zażalenia podaje, że zaskarżył decyzję, którą pozwany odmówił mu prawa do emerytury pomostowej, gdyż nie zaliczył jako pracy w warunkach zatrudnienia w (...) C..

Skarżący podnosi, że działa bez fachowego pełnomocnika i uważał, że z jego pisma uzupełniającego braki formalne apelacji wynika, że zaskarża wyrok w całości.

SĄD APELACYJNY ZWAŻYŁ, CO NASTĘPUJE:

Zażalenie odwołującego zasługuje na uwzględnienie.

W ocenie Sądu Apelacyjnego zarówno apelacja mylnie nazwana ,,zażaleniem” jak i pismo będące wykonaniem zarządzenia Sądu Okręgowego wskazuje, że odwołujący zaskarża wyrok w całości i wnosi o pozytywne rozstrzygnięcie, czyli o przyznanie prawa do emerytury.

Odwołujący kwestionuje istotne ustalenie Sądu Okręgowego które ma wpływ na rozpoznanie odwołania. Z uzasadnienia wyroku Sądu Okręgowego wynika bowiem, że prawo odwołującego do emerytury jest uzależnione od zaliczenia pracy w szczególnych warunkach.

Odwołujący opisuje tą pracę, podaje, że był to okres zatrudnienia w biurze kontroli technicznej butli tlenowych i acetylenowych.

Tak sprecyzowany zarzut apelacji pozwala już na jej rozpoznanie.

Mając powyższe na uwadze, Sąd Apelacyjny na podstawie przepisu
art.386 § 4 k.p.c. w związku z art.397 § 2 k.p.c. uchylił zaskarżone postanowienie.

O kosztach postępowania Sąd Apelacyjny orzekł na podstawie przepisu
art.98 §1 k.p.c.

SSA Marta Sawińska

SSA Dorota Goss-Kokot (spr.)

SSA Marek Borkiewicz