Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII Ga 131/13

POSTANOWIENIE

Dnia 7 czerwca 2013 r.

Sąd Okręgowy w Szczecinie VIII Wydział Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Piotr Sałamaj (spr.)

Sędziowie: SO Krzysztof Górski

SR del. Natalia Pawłowska-Grzelczak

Protokolant: sekr. sąd. Monika Ziębakowska

po rozpoznaniu w dniu 7 czerwca 2013 r. w Szczecinie

na rozprawie

sprawy z powództwa (...)spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S.

przeciwko Towarzystwu (...) spółce akcyjnej w W.

o zapłatę

na skutek apelacji Towarzystwa (...) spółki akcyjnej w W. od wyroku Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum w Szczecinie z dnia 24 stycznia 2013 r., sygn. akt XI GC 558/12

odrzuca apelację Towarzystwa (...) spółki akcyjnej w W..

SSO K. Górski SSO P. Sałamaj SSR (del.) N. Pawłowska-Grzelczak

Sygn. akt VIII Ga 131/13

UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 24 stycznia 2013 r. (sygn. akt XI GC 558/12) Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie zasądził od pozwanego Towarzystwa (...) spółki akcyjnej w W. na rzecz powoda Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S. kwotę 2.207,12 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 20 października 2011 r. do dnia zapłaty (pkt I. sentencji), oddalił powództwo w pozostałym zakresie (pkt II.) i zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 1.482,72 zł tytułem kosztów procesu.

Od powyższego wyroku apelację złożyło Towarzystwo (...) spółka akcyjna w W., zaskarżając go w części co do puntu I. oraz w zakresie rozstrzygnięcia o kosztach procesu, zarzucając mu:

1. naruszenia prawa procesowego, w postaci art. 350 k.p.c. poprzez przyjęcie, iż powód skutecznie sprostowała oznaczenie strony pozwanej wskazują, iż zamiast Towarzystwo (...) S.A. w W., pozwanym winno być Towarzystwo (...) S.A. z siedzibą w W.,

2. naruszenie prawa procesowego, w postaci przepisu art. 194 § 1 k.p.c. poprzez ego niezastosowanie w sytuacji, w której strona powodowa „prostując” oznaczenie pozwanego dokonała w istocie podmiotowej zmiany powództwa,

3. naruszenia prawa procesowego, w postaci przepisu art. 89 k.p.c. poprzez nie wezwanie – w trybie art. 130 2 k.p.c. pełnomocnika pozwanego do załączenia do sprzeciwu prawidłowego pełnomocnictw uprawniającego do reprezentacji pozwanego, co w konsekwencji doprowadziło do

4. naruszenia prawa materialnego, w szczególności przepisu art. 805 k.c. poprzez uznanie , iż pozwany ponosi odpowiedzialność za zdarzenie mimo braku posiadania przez sprawcę zdarzenia E. O. prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą (...) ubezpieczenia OC u pozwanego.

Wskazując na powyższe Towarzystwo (...) S.A. w W. wniosło o uchylenie wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu wraz z rozstrzygnięciem o kosztach instancji odwoławczej, ewentualnie o zmianę wyroku w zaskarżonej części i oddalenie powództwa w całości oraz o zasądzenie od powoda na rzecz pozwanego kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego za obie instancje według norm przepisanych.

W odpowiedzi na apelację powód wniósł o odrzucenie apelacji w całości z uwagi na brak legitymacji procesowej biernej po stronie apelującej, zasądzenie od pozwanej na rzecz powódki kosztów postępowania apelacyjnego według norm przepisanych, w tym kosztów zastępstwa procesowego, a z ostrożności procesowej o oddalenie apelacji i zasądzenie od pozwanej na rzecz powódki kosztów postępowania.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Apelacja jako niedopuszczalna podlegała odrzuceniu.

Na wstępie należy wskazać, że aby orzeczenie mogło być zaskarżone apelacją, muszą być spełnione następujące przesłanki dopuszczalności apelacji: 1) istnienie zaskarżonego orzeczenia, 2) dopuszczalność środka odwoławczego, 3) legitymacja do wniesienia środka, 4) interes prawny skarżącego we wniesieniu środka, 5) wniesienie środka w przepisanym terminie, 6) uzupełnienie braków środka zaskarżenia przez stronę w wyznaczonym terminie. Trzech pierwszych przesłanek nie można konwalidować, dlatego uważa się je za nadrzędne przesłanki dopuszczalności apelacji (A. Góra-Błaszczykowska, Apelacja..., s. 18, B. Broniewicz, Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 1998, s. 255).

Odnosząc się szerzej do trzeciej z wymienionych wyżej przesłanek, tj. legitymacji do wniesienia zaskarżonego orzeczenia, Sąd Okręgowy zauważa, że legitymacja do wniesienia apelacji od wyroku przysługuje tylko stronie, której dotyczy ten wyrok, przez co należy rozumieć, że wyrok zawiera rozstrzygnięcie (pozytywne lub negatywne) o żądaniu, z którym ta strona wystąpiła jako powód lub które przeciwko niej zostało skierowane jako pozwanemu (tak Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 5 września 1997 r., III CKN 152/97).

Mając powyższe na uwadze, Sąd Okręgowy stwierdzi, że zaskarżony wyrok został wydany przeciwko Towarzystwu (...) spółce akcyjnej w W., natomiast apelację w przedmiotowej sprawie wniosło Towarzystwo (...) S.A. w W..

W związku z powyższym na podstawie art. 373 k.p.c. w zw. z art. 370 k.p.c. wywiedziona apelacja podlegała odrzuceniu. Zgodnie z pierwszym z przywołanych przepisów sąd drugiej instancji odrzuca na posiedzeniu niejawnym apelację, jeżeli ulegała ona odrzuceniu przez sąd pierwszej instancji. Jeżeli dostrzeże braki, do których usunięcia strona nie była wezwana, zażąda ich usunięcia. W razie nieusunięcia braków w wyznaczonym terminie apelacja ulega odrzuceniu. Natomiast zgodnie z art. 370 k.p.c. sąd pierwszej instancji odrzuci na posiedzeniu niejawnym apelację wniesioną po upływie przepisanego terminu, nieopłaconą lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również apelację, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

Z tych względów Sąd Okręgowy odrzucił apelację Towarzystwa (...) spółki akcyjnej w W. jako niedopuszczalną, gdyż złożoną przez podmiot nie będący stroną pozwaną w niniejszym procesie.

Krzysztof Górski Piotr Sałamaj Natalia Pawłowska-Grzelczak