Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IX U 1569/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 kwietnia 2015 r.

Sąd Okręgowy___________________ w Gliwicach Wydział IX

Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Ośrodek Zamiejscowy w Rybniku

w składzie:

Przewodniczący:

SSO Janina Kościelniak

Protokolant:

Elżbieta Nowak

przy udziale-

po rozpoznaniu w dniu 14 kwietnia 2015 r. w Rybniku

sprawy z odwołania Z. K. /Z. K./

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R.

o emeryturę

na skutek odwołania Z. K.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R.

z dnia 12 sierpnia 2014 r. Znak (...)

zmienia zaskarżoną decyzję w ten sposób, że przyznaje ubezpieczonemu prawo do emerytury począwszy od (...)

Przewodnicząca:

Sygn. akt: IX U 1569/14

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 12.08.2014r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R., odmówił ubezpieczonemu Z. K. (K.) prawa do emerytury wobec
nie udokumentowania wymaganych 25 lat ogólnego stażu pracy i 15 lat pracy w warunkach szczególnych na podstawie art. 184 ustawy z dnia 17.12.1998r. o emeryturach i rentach
z FUS.

Ubezpieczony w złożonym odwołaniu od powyższej decyzji wniósł o jej zmianę
i przyznanie prawa do emerytury. W uzasadnieniu wskazał, iż pracował w gospodarstwie rolnym ojca od ukończenia 16 roku życia do dnia(...) Twierdził również,
iż w okresie zatrudnienia w Zakładach (...) S.A. w R. od 1.09.1978r.
do 30.11.1986r., od 1.12.1986r. do 2.01.1987r., od 6.01.1987 do 31.10.2001r. pracował
jako spawacz.

Organ rentowy w odpowiedzi na powyższe odwołanie wniósł o jego oddalenie
z przyczyn jak w zaskarżonej decyzji. Podniósł, że ubezpieczony nie przedłożył zeznań świadków na okoliczność pracy w gospodarstwie rolnym ojca. Natomiast przedłożone
przez niego świadectwo wykonywania pracy w warunkach szczególnych w Zakładach (...) S.A. w R. zostało wystawione z podaniem nieprawidłowej podstawy prawnej.

Rozpoznając sprawę Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Ubezpieczony urodził się w dniu (...)

W dniu 21.07.2014r. złożył wniosek o przyznanie prawa do emerytury z obniżonego wieku.

Organ rentowy uwzględnił ubezpieczonemu na prawo do emerytury na dzień 1.01.1999r. łącznie 23 lata, 7 miesięcy i 13 dni okresów składkowych i nieskładkowych,
w tym żadnych lat pracy wykonywanej w szczególnych warunkach.

Sąd ustalił, że ubezpieczony w okresie od 2.06.1970r. do 28.11.1975r. pracował
w gospodarstwie rolnym ojca S. stale i w pełnym wymiarze czasu pracy.

Z zaświadczenia Urzędu Gminy w miejscowości W. wynika, iż S. K.
w okresie od 9.05.1959r. do 28.11.1975r. posiadał własne gospodarstwo rolne w Z. o powierzchni 11.81 ha.

Ubezpieczony był zameldowany na stałe w Z..

Ubezpieczony po ukończeniu 16 roku życia tj. (...)pracował
w gospodarstwie rolnym ojca. Ubezpieczony ukończył 6 klas szkoły podstawowej, później nie kontynuował nauki w szkole.

W skład gospodarstwa rolnego wchodziły grunty orne, łąki i pastwiska. Uprawiano zboże, ziemniaki, warzywa, buraki.

Ubezpieczony pracował w gospodarstwie przy wszystkich pracach polowych, sianokosach, żniwach, zbiorach i pieleniu. Gospodarstwo to nie było zmechanizowane. Wszystkie prace polowe były wykonywane przy pomocy koni i ręcznie.

Ojciec ubezpieczonego hodował trzodę chlewną tj. konie, owce, krowy, cielaki, świnie oraz drób taki jak: kury i kaczki. Ubezpieczony wykonywał wszystkie prace przy obrządku zwierząt.

Ubezpieczony w spornym okresie pracował w gospodarstwie rolnym ojca od świtu
do nocy. Było to jedyne źródło jego utrzymania. Oprócz jego w gospodarstwie rolnym pracowała siostra L. urodzona w (...)r., a również brat J. urodzony w (...)r.

Świadkowie J. Jordan oraz B. Z. potwierdzili pracę ubezpieczonego w gospodarstwie rolnym ojca oraz jej wymiar.

Ubezpieczony w okresach od 1.09.1978r. do 30.11.1986r. oraz od 6.01.1987r.
do 31.10.2001r. był zatrudniony w Zakładach (...) S.A. w R..

Ubezpieczony posiada świadectwo wykonywania pracy w warunkach szczególnych
z dnia 13.12.2001r. wystawione przez Zakłady (...) S.A. w upadłości,
które potwierdza jego pracę w warunkach szczególnych jako spawacza w okresach
od 1.02.1981r. do 30.11.1986r., od 6.01.1987r. do 5.07.1992r., od 1.09.1992 do 31.10.2001r.

Z dokumentacji akt osobowych ubezpieczonego wynika, że ubezpieczony zajmował następujące stanowiska:

od 1.09.1978r. do 14.09.1978r. – ślusarz

od 15.09.1978r. do 31.01.1981r. – robotnik transportowy

od 1.02.1981r. do 30.11.1986r. – spawacz.

Ubezpieczony, jak wynika z książeczki spawacza, uprawnienia spawalnicze zdobył 29.11.1978r.

Ubezpieczony w Zakładach (...) w R. pracując na stanowisku spawacza spawał różne urządzenia przywożone z kopalń do remontu.

W okresie od 1.12.1986r. do 2.01.1987r. ubezpieczony pracował w Przedsiębiorstwie (...) górniczych (...) S.A. jako spawacz (przerwa w zatrudnieniu w Zakładach (...) w R.).

W aktach osobowych znajduje się świadectwo wykonywania pracy w warunkach szczególnych z dnia 23.02.2001r., w którym poświadczono pracę w warunkach szczególnych na stanowisku spawacza elektrycznego i gazowego od 1.12.1986r. do 2.01.1987r.

Z dniem 6.01.1987r. ubezpieczony ponownie podjął pracę w Zakładach (...) w R. na stanowisku spawacza w oddziale montażowym.

W okresie od 6.07.1992r. do 31.08.1992r. ubezpieczony pracował w oddziale gospodarczym na stanowisku łaziennego, gdzie został przeniesiony z oddziału montażowego, a w dalszym okresie od 1.09.1992r. do 31.10.2001r. ubezpieczony ponownie pracował
jako spawacz, na zmianę w oddziale montażowym i oddziale konstrukcji stalowych.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie akt emerytalnych ubezpieczonego, w tym zaświadczenia Urzędu Gminy w W. z dnia 25.02.2002r., poświadczenia zameldowania ubezpieczonego wydanego przez Urząd Gminy w W. w dniu 11.09.14r., zeznań świadków J. Jordana i B. Z. przesłuchanych w drodze pomocy prawnej przed Sądem Rejonowym w Wałbrzychu /k. 31-32 akt sprawy/, akt osobowych ubezpieczonego za okres jego zatrudnienia w Zakładach (...) SA w R.
za okres od 1.09.1978r do 30.11.1986r oraz od 6.01.1987r. do 31.10.2001r., książeczki spawacza /k. 45 akt sprawy/ oraz zeznań ubezpieczonego /czas nagrania: 00:21:13 – 01:00:25 elektronicznego protokołu z dnia 14.04.2015r. /.

Zebrany materiał dowodowy Sąd uznał za kompletny, spójny i przekonywujący,
przez co mogący stanowić podstawę rozstrzygnięcia.

Strony nie złożyły dalszych wniosków dowodowych.

Mając na uwadze powyższe ustalenia Sąd zważył, co następuje:

Odwołanie ubezpieczonego zasługuje na uwzględnienie.

Jak wynika z treści art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 17.12.1998r. o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
(j.t. Dz.U. z 2013r., poz. 1440 ze zm.) ubezpieczonym urodzonym po dniu 31.12.1948 przysługuje emerytura po osiągnięciu wieku przewidzianego w art. 32,33,39 i 40, jeżeli w dniu wejścia w życie ustawy (tj. na dzień 31.12.1998r.) osiągnęli:

-

okres zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze wymaganym w przepisach dotychczasowych do nabycia prawa do emerytury w wieku niższym niż 60 lat – dla kobiet i 65 lat – dla mężczyzn, oraz

-

okres składkowy i nieskładkowy, o którym mowa w art. 27 (tj. 25 lat dla mężczyzn).

Ust. 2 „Emerytura, o której mowa w ust.1, przysługuje pod warunkiem nieprzystąpienia do otwartego funduszu emerytalnego.

Natomiast w myśl regulacji art. 10 ust. 1 ustawy emerytalnej przy ustalaniu prawa do emerytury oraz przy obliczaniu jej wysokości uwzględnia się również następujące okresy, traktując je jak okresy składkowe:

1) okresy ubezpieczenia społecznego rolników, za które opłacono przewidziane w odrębnych przepisach składki,

  2) przypadające przed dniem 1 lipca 1977r. okresy prowadzenia gospodarstwa rolnego
po ukończeniu 16 roku życia,

  3) przypadające przed dniem 1 stycznia 1983r. okresy pracy w gospodarstwie rolnym
po ukończeniu 16 roku życia,

  - jeżeli okresy składkowe i nieskładkowe, ustalone na zasadach określonych w art. 5-7,
są krótsze od okresu wymaganego do przyznania emerytury, w zakresie niezbędnym
do uzupełnienia tego okresu.

  Zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą o uwzględnieniu przy ustalaniu prawa
do świadczeń emerytalno-rentowych okresów pracy w gospodarstwie rolnym sprzed objęcia rolników obowiązkiem opłacania składki na rolnicze ubezpieczenie społeczne domowników
(tj. przed dniem 1 stycznia 1983 r.) wykonywanie czynności rolniczych powinno odbywać się w wymiarze nie niższym niż połowa ustawowego czasu pracy, tj. minimum 4 godziny dziennie (zob. wyroki SN: z dnia 28 lutego 1997 r., II UKN 96/96 (OSNAPiUS 1997, nr 23, poz. 473); z dnia 13 stycznia 1998 r., II UKN 433/97 (OSNAPiUS 1998, nr 22, poz. 668);
z dnia 13 listopada 1998 r., II UKN 299/98 (OSNAPiUS 1999, nr 24, poz. 799).

Spór polegał na ustaleniu, czy ubezpieczony posiada na dzień, 01.01.1999r., 25 lat ogólnego stażu pracy oraz 15 lat pracy w warunkach szczególnych, jako warunków koniecznych do uzyskania uprawnień emerytalnych na podstawie powołanych przepisów.

Jak wykazało postępowanie dowodowe, ubezpieczony pracował w gospodarstwie rolnym należącym do ojca S. K. we wnioskowanym okresie od (...) tj. od ukończenia 16-tego roku życia, do 28.11.1975r. tj. do dnia, do którego ojciec posiadał gospodarstwo w pełnym wymiarze czasu pracy, co uzasadnia zaliczenie tegoż okresu,
jako okresu uzupełniającego, do ogólnego stażu pracy.

Sąd dał wiarę zeznaniom świadków J. Jordana i B. Z.,
którzy byli sąsiadami ubezpieczonego i zeznaniom ubezpieczonego jako spójnym, rzeczowym i wzajemnie się potwierdzających. Ubezpieczony w czasie, kiedy pracował
w przedmiotowym gospodarstwie rolnym, nie uczył się i nie pracował w żadnym zakładzie pracy.

Po uwzględnieniu okresu pracy w gospodarstwie rolnym, jako okresu uzupełniającego na prawo do emerytury, ubezpieczony posiada 25 lat ogólnego stażu pracy.

Sąd uznał również, że ubezpieczony pracował w warunkach szczególnych
jako spawacz w następujących okresach: od 1.02.1981r. do 30.11.1986r., od 6.01.1987r.
do 5.07.1992r., od 1.09.1992 do 31.12.1998r.

Zajmując takie stanowisko Sąd oparł się w szczególności na dokumentacji akt osobowych ubezpieczonego, z których w sposób jednoznaczny wynika przebieg zatrudnienia ubezpieczonego, w tym w dokładnie jakich okresach ubezpieczony zajmował stanowisko spawacza. Sąd dał również wiarę zeznaniom ubezpieczonego jako rzeczowym i spójnym
z jego aktami osobowymi.

Świadectwo wykonywania pracy w warunkach szczególnych z dnia 13.12.2001r. wystawione przez Zakłady (...) S.A. w upadłości, które potwierdza pracę ubezpieczonego w warunkach szczególnych jako spawacza w okresach od 1.02.1981r.
do 30.11.1986r., od 6.01.1987r. do 5.07.1992r., od 1.09.1992 do 31.12.1998r. w pełni pokrywa się z dokumentacją akt osobowych ubezpieczonego.

Uwzględniając, iż ubezpieczony pracował w warunkach szczególnych w okresach
od 1.02.1981r. do 30.11.1986r., od 6.01.1987r. do 5.07.1992r., od 1.09.1992 do 31.10.2001r. Sąd stwierdził, że ubezpieczony posiada ponad wymagane 15 lat takiej pracy.

Skoro ubezpieczony ukończył 60 lat, a na dzień 01.01.1999r. udowodnił wymagany
25 letni okres składkowy i nieskładkowy i wymagany 15-letni okres pracy
w warunkach szczególnych , to spełnia on, na podstawie cytowanych na wstępie przepisów, warunki do przyznania prawa do emerytury od dnia złożenia wniosku o emeryturę
tj. od dnia (...)

Mając powyższe na uwadze Sąd z mocy art. 477 14 § 2 kpc zmienił zaskarżoną decyzję przyznając ubezpieczonemu prawo do emerytury począwszy od (...)

Sędzia