Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Cz 1473/14

POSTANOWIENIE

Dnia 18 listopada 2014 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie:

Przewodniczący-Sędzia: SO Leszek Dąbek

po rozpoznaniu w dniu 18 listopada 2014 r. w Gliwicach na posiedzeniu niejawnym sprawy

z powództwa R. K. i A. K.

przeciwko A. M.

o usunięcie niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym

na skutek zażalenia powodów

na postanowienie Sądu Rejonowego w Gliwicach

z dnia 19 sierpnia 2014 r., sygn. akt I C 1573/14

postanawia:

uchylić zaskarżone postanowienie i w tym zakresie sprawę przekazać Sądowi Rejonowemu w Gliwicach do ponownego rozpoznania, pozostawiając temu Sądowi rozstrzygnięcie o kosztach postępowania zażaleniowego.

SSO Leszek Dąbek

Sygn. akt. III Cz 1473/14

UZASADNIENIE

Sąd Rejonowy w Gliwicach w postanowieniu z dnia 19 08 2014r. oddalił wniosek powodów R. K. i A. K. o zwolnienie od kosztów sądowych, uznając, że są oni w stanie je ponosić bez uszczerbku dla ich koniecznego utrzymania oraz że na ten cel mogli wcześniej zgromadzić stosowne środki finansowe.

Orzeczenie zaskarżyli powodowie R. K. i A. K., którzy wnosili o jego zmianę przez zwolnienie ich od obowiązku ponoszenia kosztów sądowych.

Podnosili, że wbrew ocenie Sądu nie są stanie bez uszczerbku dla swego koniecznego utrzymania ponieść koszty sądowe, w tym opłatę od pozwu w kwocie 6.750zł.

Sąd Okręgowy zważył co następuje:

Skarżący wnosząc wniosek o zwolnienie od kosztów sadowych dołączyli

do niego oświadczenie o ich stanie majątkowym i rodzinnym, w którym nie wypełnili rubryki „4.Majątek”.

Złożone przez nich oświadczenie nie zawiera zatem wszystkich wymaganych danych i tym samym stosownie do regulacji art. 102 ust. 2 ustawy z dnia 28 07 2005r.

o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. nr 167, poz. 1398, z późniejszymi zmianami) Sąd Rejonowy przed wydaniem zaskarżonego orzeczenia powinien był

w usunąć tę wadliwość przy zastosowaniu regulacji art. 130 ustawy z dnia 17 listopada 1964r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.).

Z tego obowiązku się Sąd nie wywiązał.

Powoduje to, że zaskarżone postanowienie jest przedwczesne, co niezależnie od zasadności zarzutów podniesionych w zażaleniu czyni zażalenie skarżących uzasadnionym i prowadziło do uchylenia zaskarżonego postanowienia oraz przekazania

w tym zakresie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi pierwszej instancji.

Reasumując zaskarżone postanowienie jest wadliwe i dlatego zażalenie powodów jako uzasadnione uwzględniono orzekając jak w sentencji w oparciu

o regulację art. 386 § 4 k.p.c. w związku z art. 397 § 2 zd 1 k.p.c.

Sąd Rejonowy rozpoznając ponownie wniosek powodów o zwolnienie

od kosztów sądowych uwzględni zawartą powyżej ocenę prawną i w oparciu o regulację

art. 130 § 1 k.p.c. w związku z art. 102 ust. 2 ustawy z dnia 28 07 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. nr 167, poz. 1398, z późniejszymi zmianami) wezwie powodów do usunięcia braków formalnych wniosku przez przedłożenie prawidłowo wypełnionego oświadczenia o ich stanie rodzinnym i majątkowym.

SSO Leszek Dąbek