Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Cz 1524/14

POSTANOWIENIE

Dnia 23 grudnia 2014 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie:

Przewodniczący-Sędzia: SO Leszek Dąbek (spr.)

Sędziowie: SO Anna Hajda

SR (del.) Roman Troll

po rozpoznaniu w dniu 23 grudnia 2014 r. w Gliwicach na posiedzeniu niejawnym

sprawy egzekucyjnej

z wniosku (...) w. (...)

przeciwko dłużnikowi M. K.

o świadczenie pieniężne

w przedmiocie skargi na zajęcie przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy – Mokotowa w W. M. P. świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego w sprawie sygn. Km 10806/13

na skutek zażalenia dłużnika

na postanowienie Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim

z dnia 25 kwietnia 2014 r., sygn. akt I Co 640/14

postanawia:

oddalić zażalenie.

SSR (del.) Roman Troll SSO Leszek Dąbek SSO Anna Hajda

Sygn. akt III Cz 1524/14

UZASADNIENIE

Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim w postanowieniu z dnia 25 04 2014r. odrzucił skargę dłużnika M. K. na czynności Komornika Sądowego

przy Sądzie Rejonowym w dla W. M. P., uznając,

że nie zostały w terminie usunięte wszystkie jej braki formalne.

Orzeczenie zaskarżył dłużnik M. K., która podnosiła, że nie po-dała żądanych od niej danych wierzyciela, gdyż nie wiedziała, że komornik nie jest wierzycielem tylko organem egzekucyjnym.

Sąd Okręgowy zważył co następuje :

Stosownie do regulacji art. 767 § 3 k.p.c. skarga na czynności komornika powinna między innymi czynić zadość wymaganiom pisma procesowego, w tym zgodnie z regulacją art. 126 § 1 pkt 1 k.p.c. zawierać oznaczenie stron postępowania egzekucyjnego.

W sprawie bezsporne jest, iż skarżąca wnosząc skargę nie wskazała danych wierzyciela, przez co skarga nie spełniała w tym zakresie wymogów formalnego przewidzianych we wskazanej regulacji prawnej i Przewodniczący Sądu Rejonowego trafnie wezwał ja do usunięcia tego braku formalnego.

Bezspornym jest, że w zakreślonym terminie skarżący z tego zobowiązania się nie wywiązała, co zgodnie z regulacją art. 767 3 k.p.c. obligowało Sąd pierwszej instancji do odrzucenia jej skargi.

Znalazło to prawidłowe odzwierciedlenie w zaskarżonym orzeczeniu i zażalenie jest bezzasadne.

Reasumując zaskarżone orzeczenie jest prawidłowe i dlatego zażalenie dłużnika jako bezzasadne oddalono w oparciu o przepis art. 385 k.p.c. w związku

z art. 397 § 2 zd. 1 k.p.c. i art. 13 § 2 k.p.c.