Pełny tekst orzeczenia

9/1/A/2015

POSTANOWIENIE
z dnia 28 stycznia 2015 r.
Sygn. akt SK 34/12

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Stanisław Biernat – przewodniczący
Zbigniew Cieślak
Maria Gintowt-Jankowicz
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz – sprawozdawca
Marek Zubik,


po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 28 stycznia 2015 r., wniosku pełnomocnika skarżącej spółki Evolution Gamma Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, radcy prawnego M.W., o orzeczenie zwrotu kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego,

p o s t a n a w i a:

nie uwzględnić wniosku.

UZASADNIENIE

1. Pełnomocnik skarżącej spółki Evolution Gamma Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wraz ze złożeniem skargi konstytucyjnej, w której zakwestionowano zgodność art. 83 § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. Nr 22, poz. 91, ze zm.) w zakresie, w jakim nie przewiduje możliwości zaskarżenia orzeczenia sądu wojewódzkiego (okręgowego) wydanego na skutek zażalenia na odmowę dokonania czynności notarialnej, z art. 45 ust. 1, art. 78 w związku z art. 176 ust. 1 oraz z art. 2 Konstytucji, wniósł o orzeczenie zwrotu kosztów postępowania przed Trybunałem, w tym kosztów zastępstwa procesowego.

2. Trybunał Konstytucyjny, po rozpoznaniu skargi konstytucyjnej spółki Evolution Gamma Sp. z o.o., w dniu 13 stycznia 2015 r. wydał wyrok, w którym orzekł, że art. 83 § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 164, ze zm.) w zakresie, w jakim nie przewiduje możliwości zaskarżenia orzeczenia sądu okręgowego wydanego na skutek zażalenia na odmowę dokonania czynności notarialnej, jest zgodny z art. 45 ust. 1 i art. 78 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz nie jest niezgodny z art. 176 ust. 1 Konstytucji, a w pozostałym zakresie postanowił umorzyć postępowanie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, ze zm.; dalej: ustawa o TK).

3. Zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy o TK, Trybunał orzeka o zwrocie kosztów na rzecz wnoszącego skargę jeżeli skarga konstytucyjna została uwzględniona (zdanie pierwsze), a w uzasadnionych przypadkach może orzec zwrot kosztów również wówczas, gdy nie uwzględnił skargi (zdanie drugie).
W niniejszej sprawie nie zachodzi przesłanka wynikająca z art. 24 ust. 2 zdanie pierwsze ustawy o TK. Zwrot kosztów postępowania, w wypadku nieuwzględnienia skargi konstytucyjnej – a taka sytuacja zachodzi w niniejszej sprawie – ma charakter wyjątkowy, stanowiąc odstępstwo od zasady ogólnej. Trybunał Konstytucyjny rozpoznając wniosek pełnomocnika skarżącej spółki, nie znalazł w badanej sprawie podstaw do uznania, że zachodzi uzasadniony przypadek, pozwalający orzec o zwrocie kosztów postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 zdanie drugie ustawy o TK.

Z tych względów Trybunał Konstytucyjny postanowił jak na wstępie.