Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt V ACz 619/13

POSTANOWIENIE

Dnia 4 lipca 2013 r.

Sąd Apelacyjny w Katowicach, Wydział V Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący: SSA Iwona Wilk

Sędziowie: SA Grzegorz Stojek (spr.)

SA Olga Gornowicz- Owczarek

po rozpoznaniu w dniu 4 lipca 2013 r. w Katowicach

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku A. K.

z udziałem Z. W.

o nadanie klauzuli wykonalności na rzecz następcy prawnego

na skutek zażalenia wnioskodawcy

na postanowienie Sądu Okręgowego w Gliwicach

z dnia 18 kwietnia 2013 r., sygn. akt I Co 28/13

postanawia:

1.  zmienić zaskarżone postanowienie o tyle, że prawomocnemu wyrokowi Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 31 stycznia 2007 r., sygn. akt I C 173/06, nadać w zakresie punktu pierwszego klauzulę wykonalności na rzecz A. K., na którego przeszło uprawnienie wierzyciela (...)Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S. oraz zasądzić od Z. W. na rzecz A. K. kwotę 50 (pięćdziesiąt) złotych tytułem kosztów postępowania;

2.  zasądzić od Z. W. na rzecz A. K. kwotę 30 (trzydzieści) złotych tytułem kosztów postępowania zażaleniowego.

Sygn. akt V ACz 619/13

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Okręgowy w Gliwicach oddalił wniosek o nadanie na rzecz wnioskodawcy klauzuli wykonalności prawomocnemu wyrokowi Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 31 stycznia 2007 r., sygn. akt I C 173/06, wskazując, że z żadnego z dokumentów załączonych do wniosku nie wynika, aby po powstaniu tytułu egzekucyjnego, uprawnienie z niego wynikające przeszło na rzecz A. K..

W zażaleniu wnioskodawca wniósł o uwzględnienie wniosku, przedkładając sporządzoną w dniu 9 maja 2013 r. umowę cesji wierzytelności, z podpisem urzędowo poświadczonym, na dowód przejścia uprawnień.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Zażalenie zasługiwało na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 788 § 1 k.p.c., jeżeli uprawnienie lub obowiązek po powstaniu tytułu egzekucyjnego lub w toku sprawy przed wydaniem tytułu przeszły na inną osobę, sąd nada klauzulę wykonalności na rzecz lub przeciwko tej osobie, gdy przejście to będzie wykazane dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym.

W niniejszej sprawie wnioskodawca wraz z zażaleniem przedłożył umowę cesji z dnia 9 maja 2013 r., z której wynika, że wierzytelność w wysokości 134.410 zł wraz z odsetkami ustawowymi przysługująca (...)Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w S. względem uczestnika, stwierdzona, w wyroku Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 31 stycznia 2007 r., sygn. akt I C 173/06, oraz wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 18 września 2007 r. w sprawie o sygn. akt V ACa 512/07, w zakresie punktu pierwszego wyroku Sądu Okręgowego, przeniesiona została na rzecz A. K.. Dołączył także poświadczenie notarialne podpisów złożonych pod umową przelewu.

Przejście uprawnień wynikających z tytułu egzekucyjnego zostało więc ostatecznie wykazane właściwymi dokumentami, o których mowa w art. 788 k.p.c. Przelew wierzytelności obejmuje 134.410 zł z ustawowymi odsetkami, co odpowiada świadczeniu zasądzonemu w punkcie pierwszym wyroku Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 31 stycznia 2007 r., sygn. akt I C 173/06. Dlatego też klauzula wykonalności na rzecz następcy prawnego mogła zostać nadana jedynie co do punktu pierwszego tego orzeczenia.

W związku z powyższym zaskarżone postanowienie podlega zmianie na podstawie art. 386 § 1 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. poprzez uwzględnienie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności na rzecz wnioskodawcy.

Wierzyciel działał bez pełnomocnika profesjonalnego, co oznacza, że należało orzec o kosztach postępowania z urzędu (art. 109 § 1 zd. 2 k.p.c.).

O kosztach tych w pierwszej i drugiej instancji orzeczono na podstawie art. 108 § 1 oraz art. 98 § 1 i 2 w związku z art. 13 § 2 k.p.c. oraz art. 71 pkt 3 i art. 19 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 20 ust.1 u.k.s.c.

(...)

(...)

1.  (...)

2.  (...)

-.

-

(...);

2.  (...)

(...)