Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II CK 259/05
POSTANOWIENIE
Dnia 5 grudnia 2005 r.
Sąd Najwyższy w składzie:
SSN Gerard Bieniek (przewodniczący)
SSN Bronisław Czech (sprawozdawca)
SSN Kazimierz Zawada
w sprawie z powództwa Przedsiębiorstwa "T.(...)" Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością w K. przeciwko "E.(...)" - obecna nazwa "T. C.(...)" Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością w K. o zapłatę 663.780,98 zł oraz w sprawie z
powództwa E. M. - właścicielki Biura Finansowo - Handlowego "H.(...)" w W.
przeciwko "E.(...)" - obecna nazwa "T. C.(...)" Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w K. i Przedsiębiorstwu "T.(...)" Spółce z ograniczoną
odpowiedzialnością w K. o zapłatę 412.525,53 zł, w związku z kasacjami powódek
od wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 5 listopada 2004 r., sygn. akt I ACa (...),
w sentencji wyroku Sądu Najwyższego z dnia 2 grudnia 2005 r., sygn. akt II CK
259/05, prostuje oczywistą omyłkę w punkcie II. w ten sposób, że w miejsce wyrazów
«„E.(...)” (obecnie „T. C.(...)”)» wpisuje wyrazy «powódki „T.(...)” Spółki z o.o. w K.».
Uzasadnienie
W sprawie zostały wniesione dwie kasacje, mianowicie przez powódkę "T.(...)"
Spółkę z o.o. w K. oraz przez powódkę E. M. Kasacji nie wniosła pozwana spółka
„E.(...)” (obecnie „T. C.(...)”). Z treści całej sentencji wymienionego wyroku Sądu
Najwyższego wynika, że w jego punkcie II. omyłkowo wpisano: «„E.(...)” (obecnie
„T. C.(...)”)» zamiast: «powódki „T.(...)” Spółki z o.o. w K.».
2
Dlatego należało postanowić jak w sentencji (art. 350 § 1 i 2 k.p.c. w zw.
z art. 39319
k.p.c., w brzmieniu obowiązującym do dnia 6 lutego 2005 r., oraz art. 391
§ 1 k.p.c.).