Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt V CSK 310/08
WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 3 grudnia 2008 r.
Sąd Najwyższy w składzie:
SSN Lech Walentynowicz (przewodniczący, sprawozdawca)
SSN Teresa Bielska-Sobkowicz
SSN Jan Górowski
w sprawie z powództwa A. P. i J. P.
przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeń i Reasekuracji "X.(...)" S.A. w W. -
Oddziałowi D. w W. i Kołu Łowieckiemu "J.(...)" w M.
o zapłatę,
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 3 grudnia 2008 r.,
skargi kasacyjnej pozwanego Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji "X.(...)" S.A. w
W. - Oddziału D. w W. od wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 8 kwietnia 2008 r., sygn. akt
I ACa (…),
uchyla zaskarżony wyrok w części oddalającej apelację pozwanego Towarzystwa
Ubezpieczeń i Reasekuracji "X.(...)" SA w W. oraz co do kosztów procesu
zasądzonych od tego pozwanego i w tym zakresie przekazuje sprawę Sądowi
Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania i orzeczenia o kosztach postępowania
kasacyjnego.
2
Uzasadnienie
Wyrokiem z dnia 28 grudnia 2007 r. Sąd Okręgowy w W. zasądził od pozwanych
Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji „X.(...)” S.A. w W. oraz Koła Łowieckiego
„J.(...)” w M. na rzecz powodów A. P. i J. P. kwotę 230 147,40 zł, z zastrzeżeniem, że
spełnienie świadczenia przez jednego z pozwanych zwalnia pozostałego z długu.
Zasądził ponadto od pozwanego Koła Łowieckiego „J.(...)” w M. na rzecz powodów
solidarnie kwotę 5 441,70 zł, oddalił powództwo w części pozostałej i orzekł o kosztach
procesu.
Sąd ustalił, że powodowie prowadzą wspólnie swoje gospodarstwa rolne
położone w gminie C., o łącznej powierzchni 182,01 ha, z wykorzystaniem na produkcję
roślinną (uprawiają ziemniaki, kukurydzę, żyto i pszenżyto). W sąsiedztwie upraw
położone są lasy należące do Nadleśnictwa M., dzierżawione przez Koło Myśliwskie
„J.(...)” w M., w których ma ostoję zwierzyna łowna (dziki, sarny, jelenie i daniele). Koło
Łowieckie „J.(...)” płaciło powodom odszkodowania, w ramach zawieranych ugód, za
szkody wyrządzone w ich uprawach przez zwierzynę łowną przed 2000 rokiem. Na
początku 2000 r. ubezpieczyło swoją odpowiedzialność cywilną na podstawie umowy
zawartej z Towarzystwem Ubezpieczeń w Rolnictwie i Gospodarce Żywnościowej
„A.(...)” S.A. w W.
W latach 2000 i 2001 zwierzyna łowna wyrządziła szkodę w uprawach powodów,
wycenioną przez nich na kwotę 305 815 zł. Jeszcze przed procesem doszło do
sądowego zabezpieczenia dowodów w sprawach I Co (…) i I Co (…) Sądu Rejonowego
w T.; w obu sprawach biegły W. K. dokonał szacunku strat.
Sąd Okręgowy ustalił również, że Koło Łowieckie „J.(...)” nie złożyło konkretnej
oferty wybudowania ogrodzenia między lasem a polami uprawnymi, nieprzyjętej przez
powodów. Ustalił też, że uprawy powodów były prowadzone racjonalnie i przynosiły
wyższe plony niż „średniogminne”. W opisanej sytuacji, mając na uwadze surową
odpowiedzialność dzierżawcy (zarządcy) obwodu łowieckiego przewidzianą w art. 46
prawa łowieckiego, Sąd uznał za wykazaną odpowiedzialność odszkodowawczą
pozwanego Koła Łowieckiego oraz pozwanego ubezpieczyciela w ramach
ubezpieczenia OC.
Przy ustalaniu wysokości odszkodowania Sąd Okręgowy uwzględnił opinię mgr
inż. J. D., wydaną na zlecenie powodów, oraz częściowo opinię biegłego dr inż. A. R.,
3
wyrażając pogląd, że w rozpoznawanej sprawie, z uwagi na datę orzekania (art. 316 § 1
k.p.c.), ma zastosowanie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 lipca 2002 r. w
sprawie sposobu postępowania przy szacowania szkód oraz wypłat odszkodowań za
szkody w uprawach i płodach rolnych (Dz. U. Nr 126, poz. 1081). Sąd ocenił również
umowę ubezpieczenia OC zawartą przez pozwanych i stwierdził, że odpowiedzialność
ubezpieczyciela ogranicza jedynie suma gwarancyjna oraz udział własny
ubezpieczającego w szkodzie, określony na poziomie 10%. W zakresie „własnego
udziału” odpowiedzialność ponosi tylko pozwane Koło Łowieckie.
Apelację od tego wyroku złożyli obaj pozwani; Koło Łowieckie „J.(...)” w części
uwzględniającej powództwo ponad zasądzoną kwotę 147 358,50 zł, a Towarzystwo
Ubezpieczeń i Reasekuracji „X.(...)”, które weszło do procesu w miejsce Towarzystwa
Ubezpieczeń w Rolnictwie i Gospodarce Żywnościowej „A.(...)” na podstawie art. 192 pkt
3 k.p.c., w części uwzględniającej powództwo ponad zasądzoną od niego kwotę 133
317,30 zł.
Pozwani stali na stanowisku, że wysokość odszkodowania powinna zostać
obliczona według zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska,
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 22 maja 1997 r. w sprawie określenia
szczegółowych zasad i trybu szacowania szkód oraz wypłaty odszkodowań za szkody w
uprawach i płodach rolnych (Dz.U. Nr 57, poz. 359), według wyliczeń zamieszczonych w
opinii biegłego sądowego A. R.
Pozwany ubezpieczyciel twierdził ponadto, że kwota zasądzona od pozwanego
Koła Łowieckiego „J.(...)” z tytułu udziału własnego w szkodzie powinna być wyższa (29
828,70 zł).
Sąd Apelacyjny wyrokiem z dnia 8 kwietnia 2008 r. oddalił obie apelacje i orzekł o
kosztach postępowania apelacyjnego.
Sąd ten podzielił stanowisko pozwanych o niedziałaniu wstecznym
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 lipca 2002 r., ponieważ działanie takie nie
zostało uruchomione z mocy wyraźnego przepisu prawa. Uznał jednak, że paragraf
trzeci miarodajnego w tej sprawie rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska,
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 22 maja 1997 r. jest sprzeczny z art. 362 k.c. i
art. 77 Konstytucji, gdyż narusza prawa strony do wyrównywania rzeczywiście
poniesionej szkody. Zakwestionowany przepis określa bowiem sposób oszacowania
szkody według średnich plonów poszczególnych upraw dla danej gminy, nie uwzględnia
więc rzeczywistych plonów poszkodowanego rolnika. Powodowie – jak ustalono –
4
osiągali plony „ponadśredniogminne”, dlatego przy zastosowaniu § 3 cyt.
rozporządzenia z 1997 r. nie uzyskali adekwatnej rekompensaty odszkodowawczej.
Sąd Apelacyjny wyraził pogląd, że sąd powszechny uprawniony jest z mocy art.
178 Konstytucji RP do badania konstytucyjności aktów prawnych niższego rzędu niż
ustawa. Stwierdzając niekonstytucyjność wskazanego przepisu o randze podustawowej,
mógł nie respektować przewidzianych w nim ograniczeń i zaaprobować przyznanie
powodom przez Sąd I instancji pełnego odszkodowania.
Wyrok odwoławczy został zakwestionowany przez pozwanego ubezpieczyciela z
powołaniem się na naruszenie art. 233 i 316 § 1 k.p.c. oraz art. 361 § 2 k.c. i przepisów
rozrządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 22
maja 1997 r. (Dz.U. Nr 57, poz. 357).
Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
Sąd Apelacyjny zasadnie przyjął, iż „prawem właściwym” dla szkód
wyrządzonych przez zwierzynę łowną w uprawach powodów w latach 2000/2001 jest
Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia
22 maja 1997 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu szacowania w
uprawach i płodach rolnych (Dz. U. Nr 57, poz. 359). Zasadą jest bowiem niedziałanie
wsteczne normy prawnej, chyba że działanie wsteczne wynika z jej brzmienia (art. 3 k.c.
oraz art. XLIX przep. wpr. k.c.). Zwrócił na to uwagę Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 2
lipca 2004 r., II CK 421/03, niepubl.). Na tle zarzutów kasacyjnych podstawowym
problemem jest zatem dopuszczalność stwierdzenia przez Sąd Apelacyjny
niekonstytucyjności paragrafu trzeciego cyt. rozporządzenia z 22 maja 1997 r.
W judykaturze i piśmiennictwie wypowiadane są różne poglądy w przedmiocie
dopuszczalności stosowania przez sądy przepisów konstytucyjnych w sposób
bezpośredni. W orzecznictwie Sądu Najwyższego w sprawach cywilnych zdecydowanie
przeważa pogląd, że sądy nie mogą same decydować o niekonstytucyjnosći ustaw,
gdyż wyłączną kompetencję w tym zakresie ma Trybunał Konstytucyjny (art. 188
Konst.). Mając uzasadnione wątpliwości co do zgodności ustawy z Konstytucją, sąd – na
podstawie art. 193 Konst. – ma obowiązek zwrócić się do Trybunału z odpowiednim
pytaniem prawnym (zob. orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 30 października 2002 r.,
V CNK 1456/00, niepubl., z dnia 7 listopada 2002 r., V CKN 1493/00, niepubl., z dnia 18
września 2002 r., III CKN 326/01, niepubl., z dnia 24 października 2003 r., III CK 36/02,
niepubl., z dnia 24 czerwca 2004 r., III CK 536/02, niepubl., z dnia 26 marca 2004 r., IV
5
CK 188/03, niepubl., z dnia 16 kwietnia 2004 r., I CK 291/03, OSNC 2005, nr 4, poz.
71....). Sąd Najwyższy w orzekającym składzie podziela ten pogląd.
W rozpoznawanej sprawie sytuacja jest o tyle inna, że za niekonstytucyjny został
uznany przepis rozporządzenia (aktu nieustawowego). Rozporządzenie wykonawcze
ma jednak swoje umocowanie w ustawie, dlatego Sąd Apelacyjny zobowiązany był w
pierwszej kolejności ocenić, czy rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów
Naturalnych i Leśnictwa z dnia 2 maja 1997 r., w części dotyczącej paragrafu trzeciego,
zostało wydane wbrew delegacji ustawowej lub z przekroczeniem umocowania
ustawowego. Przewidziane w art. 87 Konstytucji źródła prawa zostały
usystematyzowane w sposób hierarchiczny, co sprawia, że ewentualna sądowa
kontestacja rozporządzenia powinna polegać przede wszystkim na kontroli spełnienia
wymagań określonych w art. 92 Konst. Sąd może zatem stwierdzić, że rozporządzenie
(określony jego fragment) jest sprzeczny z ustawą (por. art. 178 ust. 1 Konst. oraz
uzasadnienie uchwały Sądu Najwyższego z dnia 12 lipca 2001 r., III CZP 22/01, OSNC
2001, nr 11, poz. 158).
Rozporządzenie z dnia 22 maja 1997 r. ma umocowanie w art. 49 ustawy z dnia
13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2005 r. Nr 127, poz. 1066 ze zm.),
przy czym zakres tego umocowania jest szeroki. Sąd Apelacyjny pominął w ogóle
problem zgodności rozporządzenia wykonawczego z ustawą i nie jest to przedmiotem
rozpoznania kasacyjnego. Należy natomiast stwierdzić, iż „wątpliwości konstytucyjne”
tego Sądu nie znajdują uzasadnienia w treści art. 77 Konst. Rozpoznawana sprawa nie
dotyczy bowiem odpowiedzialności władzy publicznej, nie wystąpiły też ograniczenia w
możności dochodzenia przez powodów odszkodowania na drodze sądowej (ich sprawa
jest rozpoznawana we wszystkich przewidzianych prawem instancjach).
Powołana przez Sąd Apelacyjny zasada pełnego odszkodowania (art. 361 § 2
k.c.). nie ma charakteru absolutnego. Już kodeks cywilny przewiduje wiele odstępstw od
tej zasady (m. in. w art. 362, 390 § 1, 440, 788 § 1 k.c. ....). Ograniczenia
odszkodowawcze są zamieszczone również w ustawach szczególnych. Należy uznać,
że takie ograniczenia są zamieszczone w art. 49 prawa łowieckiego i są
skonkretyzowane w rozporządzeniu wykonawczym z dnia 22 maja 1997 r. Przepisy
odszkodowawcze przewidziane w prawie łowieckim, dotyczące szkód łowieckich (art.
46-50), mają charakter lex specialis wobec przepisów kodeksu cywilnego. Przyjmuje się
m.in., że art. 431 k.c. nie ma zastosowania do zwierząt żyjących w stanie wolnym. W
6
konsekwencji zrozumiała jest odmienna odpowiedzialność dzierżawcy lub zarządcy
obwodu łowieckiego za zwierzynę wolną, nie poddającą się bezpośredniej pieczy.
Zasada pełnego odszkodowania nie jest wyrażona w przepisach konstytucyjnych
i w istocie Sąd Apelacyjny nie uprawdopodobnił niekonstytucyjności kwestionowanego
przepisu. W konsekwencji upadł podstawowy argument przemawiający za oddaleniem
apelacji pozwanego ubezpieczyciela. Zachodzi więc potrzeba ponownego rozpoznania
jego apelacji. Z tych względów należało uchylić wyrok odwoławczy w części zaskarżonej
i przekazać sprawę Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania (art. 39815
§ 1
k.p.c. i art. 108 § 2 k.p.c.).