Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II Cz 557/13

POSTANOWIENIE

Dnia 4 lipca 2013 roku

Sąd Okręgowy w Lublinie II Wydział Cywilny - Odwoławczy

w składzie następującym :

Przewodniczący Sędzia Sądu Okręgowego Przemysław Grochowski (spr.)

Sędzia Sądu Okręgowego Anna Ścioch - Kozak

Sędzia Sądu Okręgowego Andrzej Mikołajewski

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 4 lipca 2013 roku w Lublinie

spraw egzekucyjnych Kmp 58/04 Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Lublin – Zachód w Lublinie W. R.z wniosku Ł. P.oraz prowadzonej przez Dyrektora Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w L.na podstawie administracyjnych tytułów wykonawczych nr : (...)i (...)

przeciwko dłużnikowi B. P.

w przedmiocie rozstrzygnięcia o wyznaczeniu organu do łącznego prowadzenia egzekucji

na skutek zażalenia dłużnika B. P. na postanowienie z dnia 1 lutego 2013 roku w sprawie VIII Co 12622/11 Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie

postanawia :

oddalić zażalenie.

SSO A.Ścioch - Kozak SSO P.Grochowski SSO A.Mikołajewski

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Rejonowy wyznaczył Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Lublin – Zachód w Lublinie W. R.do prowadzenia egzekucji łącznej w trybie egzekucji sądowej egzekucji: Kmp 58/04 prowadzonej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Lublin – Zachód w Lublinie W. R.oraz przez Dyrektora Oddziału zakładu Ubezpieczeń Społecznych w L.na podstawie administracyjnych tytułów wykonawczych nr (...)i (...)w stosunku do wynagrodzenia za pracę świadczona na rzecz Towarzystwa (...) S.A.w W., jak też orzekł o pozostawieniu w mocy dokonanych już czynności egzekucyjnych.

Jako podstawę prawną swojego rozstrzygnięcia wskazał przepis art. 773§1 kpc podnosząc okoliczność wystąpienia w powyższych sprawach zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej do wynagrodzenia za pracę, jak też większy stopień zaawansowania postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika sądowego oraz alimentacyjny charakter roszczeń podlegających egzekucji prowadzonej przez ten organ.

W zażaleniu na to postanowienie dłużnik B. P. wnosiła o jego uchylenie i umorzenie postępowania w przedmiocie zbiegu egzekucji, podnosząc, że administracyjne postępowanie egzekucyjne prowadzone w oparciu o przedmiotowe administracyjne tytuły wykonawcze obejmuje te same kwoty i okresy, jak objęte innymi, poprzednio wystawionymi administracyjnymi tytułami wykonawczymi, co do których postępowanie egzekucyjne zostało umorzone po wyegzekwowaniu około 5.000 złotych oraz co do których wydane zostało postanowienie z dnia 12 maja 2006 roku. Nadto dochodzone roszczenia sprzed 2002 roku uległy już przedawnieniu i działanie wierzyciela administracyjnego zmierza do obejścia prawa i nosi znamiona przestępstwa z art. 286 kk.

Sąd Okręgowy zważył co następuje :

Zażalenie nie podlegało uwzględnieniu, ponieważ podnoszone w nim zarzuty pozostają poza przedmiotem rozpoznania przy rozstrzyganiu o zbiegu egzekucji.

Uwzględnienie wniosku zażalenia wymagałoby akceptacji poglądu, że rozstrzygnięcie w przedmiocie zbiegu obu tych egzekucji stałoby się zbędne lub niedopuszczalne (art.386§3 kpc w zw. z art.355§1 kpc w zw. z art.13§2 kpc). Do przyjęcia takiego zapatyrywnania nie prowadzi jednakże argumentacja zaprezentowana przez skarżącą.

Zakres rozpoznania przy rozstrzyganiu zbiegu egzekucji ograniczony jest do kwestii wynikających z art. 773 kpc i nie uprawnia do podważania zasadności wystawienia administracyjnego tytułu wykonawczego, przysługiwania wierzycielowi dochodzonych na tej podstawie należności oraz ich przedawnienia. Kwestionowanie obowiązków objętych tego rodzaju tytułami wykonawczymi należy do dziedziny postępowania administracyjnego i nie wywiera wpływu na orzeczenie o zbiegu egzekucji jeśli wdrożona została na tej podstawie egzekucja i doszło do jej zbiegu z egzekucją sądową skierowaną do tego samego składnika majątku dłużnika.

Inne rozstrzygnięcie sądowe, wydane wcześniej w przedmiocie zbiegu egzekucji, które, jak wynika z załącznika do zażalenia, dotyczyło innych administracyjnych tytułów wykonawczych, w oparciu zaś o twierdzenia skarżącej, postępowanie objęte poprzednim zbiegiem uległy zakończeniu, nie sprowadza podstaw do odstąpienia od konieczności rozstrzygnięcia w przypadku zbiegu aktualnie występującego.

Z uwagi na powyższe, na podstawie art. 385 kpc w zw. z art. 397§2 kpc, Sąd Okręgowy orzekł jak w postanowieniu.

SSO A.Ścioch - Kozak SSO P.Grochowski SSO A.Mikołajewski