Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II CSK 745/13
WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 8 października 2014 r.
Sąd Najwyższy w składzie:
SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący)
SSN Agnieszka Piotrowska (sprawozdawca)
SSA Barbara Trębska
w sprawie z powództwa M. M.
przeciwko Skarbowi Państwa - Wojewodzie […] oraz Samodzielnemu Publicznemu
Zakładowi Opieki Zdrowotnej - Szpitalowi Powiatowemu
w O.
o zadośćuczynienie ,
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej
w dniu 8 października 2014 r.,
skargi kasacyjnej strony pozwanej
- Skarbu Państwa - Wojewody […]
od wyroku Sądu Apelacyjnego
z dnia 26 kwietnia 2013 r.
1. uchyla zaskarżony wyrok;
2. zmienia wyrok Sądu Okręgowego w Ł. z dnia 31
października 2012 roku w części uwzględniającej powództwo
przeciwko Skarbowi Państwa - Wojewodzie […] i orzekającej o
kosztach procesu (w punkcie 1, 2 i 5) w ten sposób, że oddala
powództwo i nie obciąża powoda kosztami procesu;
2
3. nie obciąża powoda kosztami postępowania apelacyjnego
i kasacyjnego na rzecz pozwanego Skarbu Państwa – Wojewody
[…].
UZASADNIENIE
3
Wyrokiem z dnia 31 października 2012 r. Sąd Okręgowy w Ł. zasądził od
pozwanego Skarbu Państwa – Wojewody […] na rzecz powoda M. M. kwotę 70.000
zł z odsetkami ustawowymi od dnia 23 marca 2011 r. tytułem zadośćuczynienia i
ustalił, iż pozwany Skarb Państwa – Wojewoda […] będzie ponosił
odpowiedzialność za szkody, które mogą powstać u powoda M. M. w przyszłości,
wynikające z zakażenia powoda wirusem wirusowego zapalenia wątroby typu C
(dalej jako wzw typu C), oddalił zaś powództwo skierowane przeciwko
Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi
Powiatowemu w O.
Powyższe rozstrzygnięcie zapadło na tle ustaleń faktycznych, z których
wynika, że w dniu 10 października 1991 roku powód został poddany operacji
przepukliny pachwinowej lewostronnej w Szpitalu Centrum Zdrowia … w Ł. W
wyniku badania krwi przeprowadzonego w dniu 13 grudnia 2007 r. w Regionalnym
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Ł. stwierdzono, że powód jest
zakażony wirusem wzw typu C. O zakażeniu powód dowiedział się w styczniu
2008 roku. W okresie od 12 do 15 sierpnia 2009 r. powód przebywał w szpitalu,
gdzie rozpoznano u niego przewlekłe zapalenie wątroby w przebiegu zakażenia
HCV, stan po infekcji oraz hipertrójglicerydemię, stwierdzono nadto niewielkie
zmiany zapalne w wątrobie typu zapalenia minimalnego (G1) z włóknieniem
okołowrotnym oraz brak zaburzeń czynności biochemicznej wątroby. Oprócz
wskazanej wyżej operacji z 1991 roku powód nie przechodził w przeszłości innych
zabiegów połączonych z przerwaniem ciągłości powłok ciała, poza sporadycznymi
iniekcjami i szczepieniami w przychodni w P., nie ma tatuaży ani kolczyków, zaś
członkowie jego najbliższej rodziny, z którymi mieszka, są zdrowi. Sąd ustalił dalej,
że w drugiej połowie 1991 r. w Szpitalu Centrum Zdrowia …w /…/ rozpoznano
wirusowe zapalenie wątroby u 44 chorych, zaś 4 przypadki zostały
zakwalifikowane jako zakażenia szpitalne. W wyniku zakażenia wzw typu C powód
doznał uszczerbku na zdrowiu wynoszącego 20 procent, nadto cierpień
psychicznych i fizycznych związanych z koniecznością poddania się hospitalizacji,
prowadzenia oszczędzającego trybu życia i stosowania diety lekkostrawnej,
okresowych kontroli, odpowiedniego postępowania w związku z zagrożeniem dla
innych osób oraz stosowania leków osłaniających wątrobę. W tej sytuacji, Sąd
4
pierwszej instancji uznał, ze odpowiedzialność za krzywdę powoda ponosi pozwany
Skarb Państwa – Wojewoda […] i zasądził od tego pozwanego na rzecz powoda
zadośćuczynienie w kwocie 70.000 złotych, którą uznał za „odpowiednią” w
rozumieniu art. 445 § 1 k.c.
Apelacja pozwanego, który powoływał się przede wszystkim na zarzut
przedawnienia dochodzonego roszczenia w świetle art. 442 § 1 zdanie 2 k.c.
w związku z art. 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy Kodeks
cywilny (Dz. U. Nr 80, poz. 538) z uwagi na upływ 10- letniego terminu liczonego od
daty zakażenia powoda wzw typu C w 1991 roku, a nadto na brak przesłanek
odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa, została oddalona wyrokiem
Sądu Apelacyjnego z dnia 26 kwietnia 2013 roku. Sąd ten podzielił ustalenia
faktyczne i ocenę prawną Sądu Okręgowego uznając, że nie doszło do
przedawnienia dochodzonego przez powoda roszczenia o zadośćuczynienie
w świetle znajdującego zastosowanie w niniejszej sprawie art. 4421
§ 3 k.c.
Wprawdzie delikt stanowiący podstawę roszczenia o zadośćuczynienie miał
miejsce w 1991 roku, ale powód dowiedział się o szkodzie w styczniu 2008 roku,
a więc w okresie obowiązywania art. 4421
§ 3 k.c., natomiast pozew złożył
w grudniu 2010 roku, a więc przed upływem trzyletniego terminu przedawnienia
biegnącego do daty powzięcia przez powoda wiadomości o zakażeniu.
W skardze kasacyjnej wywiedzionej od powyższego wyroku pozwany Skarb
Państwa – Wojewoda […] zarzucił naruszenie prawa materialnego, to jest art. 417 §
1 k.c., art. 4421
§ 3 k.c. w związku z art. 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o zmianie ustawy Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 80, poz. 538) przez jego
zastosowanie w niniejszej sprawie oraz art. 442 § 1 zdanie 2 k.c. w związku z art. 2
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy kodeks cywilny (Dz. U. Nr 80,
poz. 538) poprzez jego niezastosowanie w okolicznościach faktycznych
rozpatrywanej sprawy. Formułując powyższe zarzuty skarżący wniósł o uchylenie
zaskarżonego wyroku w całości i jego zmianę w całości przez oddalenie
powództwa z uwzględnieniem kosztów procesu, ewentualnie o uchylenie
zaskarżonego wyroku w całości i przekazanie sprawy Sądowi Apelacyjnemu do
ponownego rozpoznania.
5
Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
W skardze kasacyjnej skarżący zarzucił naruszenie art. 4421
§ 3 k.c.
w związku z art. 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o zmianie ustawy – Kodeks
cywilny (Dz. U. nr 80, poz. 538 - dalej jako ustawa zmieniająca) przez jego
zastosowanie w ustalonym w niniejszej sprawie stanie faktycznym, z którego
wynika, że zdarzenie sprawcze (delikt) polegające na zakażeniu powoda wirusem
wzw typu C miało miejsce w 1991 roku. W ocenie pozwanego Skarbu Państwa
wszelkie roszczenia powoda wynikające z tego deliktu, w tym także roszczenie
o zadośćuczynienie za krzywdę, przedawniły się stosownie do art. 442 § 1 zdanie
2 k.c. z upływem 10 lat od daty zdarzenia wyrządzającego szkodę, a więc
w 2001 roku, przed wejściem w życie art. 4421
k.c., co sprawia, że w świetle reguły
intertemporalnej zawartej w art. 2 przytoczonej ustawy zmieniającej nie znajduje
w niniejszej sprawie zastosowania art. 4421
§ 3 k.c.
Ocena zasadności podniesionego zarzutu wymaga dokonania wykładni art. 2
ustawy zmieniającej, przy czym przypomnieć należy, że na mocy art. 1 tej ustawy,
z dniem 10 sierpnia 2007 roku uchylony został art. 442 k.c. regulujący kwestie
przedawnienia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej czynem
niedozwolonym, do kodeksu cywilnego dodano natomiast art. 4421
k.c. dotyczący
tej samej materii, ale różniący się od rozwiązań prawnych przyjętych w art. 442 k.c.
Nowy przepis wydłużył termin przedawnienia roszczenia o naprawienie
szkody wynikłej ze zbrodni lub występku z lat 10 do lat 20 (art. 4421
§ 2). W art.
4421
§ 3 wskazano, że trzyletni termin przedawnienia roszczenia o naprawienie
szkody na osobie nie może skończyć się wcześniej, niż z upływem trzech lat od
dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do
jej naprawienia. W paragrafie 4 uregulowany został bieg przedawnienia roszczeń
deliktowych osoby małoletniej. Zmiana regulacji przedawnienia roszczeń
dotyczących szkód na osobie wyrządzonych deliktem (art. 4421
§ 3 k.c.)
pozostawała w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 września
2006 roku, (SK 14/05, Dz. U. Nr 164, poz. 1166; OTK-A ZU 2006 Nr 8, poz. 97),
w którym Trybunał uznał, że art. 442 § 1 zdanie drugie k.c. przez to, że pozbawia
pokrzywdzonego dochodzenia odszkodowania za szkodę na osobie, która ujawniła
się po upływie lat dziesięciu od wystąpienia zdarzenia wyrządzającego szkodę, jest
6
niezgodny z art. 2 i art. 77 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Trybunał
Konstytucyjny orzekł także w tym wyroku, że art. 442 § 1 zdanie drugie k.c. traci
moc obowiązującą z dniem 31 grudnia 2007 r. Ustawa zmieniająca kodeks cywilny,
uchylająca art. 442 k.c. i dodająca art. 4421
k.c. weszła w życie w dniu 10 sierpnia
2007 roku, a więc w okresie, w jakim przepis art. 442 § 1 zdanie drugie k.c. uznany
za niezgodny z Konstytucją pozostawał jeszcze w obrocie prawnym.
W art. 2 ustawy zmieniającej ustawodawca zawarł regułę intertemporalną
przewidującą, że do roszczeń o których mowa w art. 1 ustawy zmieniającej (a więc
roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym zarówno na
osobie, jak i w mieniu) powstałych przed dniem wejścia w życie ustawy, a według
przepisów dotychczasowych w tym dniu (czyli w dniu 10 sierpnia 2007 roku)
jeszcze nie przedawnionych, stosuje się przepisy art. 4421
k.c. czyli przepisy nowe.
Kluczowe dla prawidłowego rozumienia i stosowania tej reguły intertemporalnej jest
ustalenie, kiedy w świetle „przepisów dotychczasowych” czyli art. 442 k.c.
roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej deliktem ulegało przedawnieniu.
Art. 442 k.c. stanowił w § 1, że roszczenie o naprawienie szkody
wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od
dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do
jej naprawienia. Jednakże w każdym wypadku roszczenie przedawnia się
z upływem lat dziesięciu od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wyrządzające
szkodę. § 2. Jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, roszczenie
o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dziesięciu od dnia
popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się
o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.
W razie wytoczenia przez poszkodowanego po dniu wprowadzenia do
kodeksu cywilnego art. 4421
k.c. powództwa o naprawienie szkody na osobie
wyrządzonej czynem niedozwolonym, który miał miejsce przed dniem 10 sierpnia
2007 roku, sąd, w przypadku podniesienia przez pozwanego zarzutu przedawnienia
tego roszczenia, zobligowany jest do oceny, czy w dniu wejścia w życie art. 4421
k.c. roszczenie było przedawnione w świetle art. 442 k.c., bo to jest „przepis
dotychczasowy”, o którym mowa w art. 2 ustawy zmieniającej.
7
Wymaga to odwołania się do poglądów orzecznictwa i nauki prawa
cywilnego dotyczących wykładni i stosowania art. 442, zwłaszcza art. 442 § 1
zdanie drugie k.c. w okresie jego obowiązywania. W judykaturze i doktrynie
zarysowały się w tym przedmiocie dwa stanowiska. Według pierwszego,
przeważającego, kategoryczne brzmienie art. 442 k.c. nie pozostawiało wątpliwości
co do tego, że roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem
niedozwolonym przedawnia się zawsze po upływie dziesięciu lat od zdarzenia
wywołującego szkodę. Bez znaczenia pozostawała nie tylko chwila powzięcia przez
poszkodowanego wiadomości o szkodzie i o osobie zobowiązanej do jej
naprawienia, ale także chwila ujawnienia, a nawet powstania szkody. Za tym
kierunkiem interpretacji przemawiała wykładnia językowa, systemowa
i funkcjonalna art. 442 k.c. (por. uchwała Sądu Najwyższego z dnia
25 października 1974 r., III PZP 39/74, OSNCP 1975, nr 5, poz. 82, wyrok Sądu
Najwyższego z dnia 22 czerwca 1977 r., III PR 64/77, niepubl., uchwała Sądu
Najwyższego z dnia 25 września 1992 r., III CZP 118/92, niepubl., wyrok Sądu
Najwyższego z dnia 17 lutego 1999 r., II CKN 199/98, niepubl.). Wskazywano
również na argumenty funkcjonalne, podkreślając, że porządek prawny wymaga
możliwie szybkiej likwidacji konfliktów prawnych oraz usankcjonowania trwających
od wielu lat, ustabilizowanych stanów faktycznych, co sprawia, że obok terminu
przedawnienia trzyletniego, biegnącego a tempore scientiae, biegnie także termin
dziesięcioletni liczony a tempore facti (por. uchwała składu siedmiu sędziów Sądu
Najwyższego z dnia 12 lutego 1969 r., III PZP 43/68 i uchwała Sądu Najwyższego
z dnia 25 października 1974 r., III PZP 39/74). Akcentowany był przy tym interes
dłużnika, który po zbyt długim upływie czasu może być praktycznie pozbawiony
możności ochrony swoich praw, choćby z uwagi na ograniczenia czy trudności
dowodowe (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 17 lutego 1982 r., III PZP
3/81, OSNCP 1983, nr 1, poz. 8). Przywoływano także argument systemowy, że
przepis przewidujący dłuższy termin przedawnienia, liczony od dnia wystąpienia
zdarzenia będącego źródłem szkody (art. 442 § 1 zdanie drugie k.c.), stanowi lex
specialis względem przepisu ogólnego, wskazującego jako początek biegu
przedawnienia dzień wymagalności roszczenia (art. 120 § 1 k.c.), a więc
przewidującego termin ruchomy (por. uchwała składu siedmiu sędziów Sądu
8
Najwyższego z dnia 12 lutego 1969 r., III PZP 43/68, uchwała Sądu Najwyższego
z dnia 25 października 1974 r., III PZP 39/74 oraz postanowienie Sądu
Najwyższego z dnia 17 lutego 1982 r., III PZP 3/81). Przeciwnicy przedstawionego
wyżej stanowiska twierdzili, powołując się na argumenty słusznościowe, że art. 442
§ 1 zdanie drugie k.c. nie stanowi wyjątku od zasady, iż roszczenie
odszkodowawcze nie może ulec przedawnieniu zanim wystąpi szkoda.
Wskazywano, że wykładnia art. 442 § 1 zdanie drugie k.c. (poprzednio art. 283 § 3
k.z.) wiążąca początek biegu przedawnienia z datą wystąpienia czynu
niedozwolonego, prowadziłaby niejednokrotnie do sytuacji, w której bieg
przedawnienia upłynąłby wcześniej, zanim powstała szkoda i tym samym zanim
poszkodowany mógł dochodzić swoich roszczeń (por. uchwała składu siedmiu
sędziów Sądu Najwyższego z dnia 17 czerwca 1963 r., III CO 38/62, OSNCP 1965,
nr 2, poz. 21 oraz wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 maja 2003 r., IV CKN 378/01,
OSNC 2004, nr 7-8, poz. 124).
Rozważając wszystkie podniesione wyżej kwestie i argumenty, Sąd
Najwyższy w uchwale pełnego składu Izby Cywilnej z dnia 17 lutego 2006 roku
(III CZP 84/05, OSNC 2006, nr 7-8, poz. 114) przyjął, że roszczenie o naprawienie
szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym przedawnia się z upływem lat
dziesięciu od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wyrządzające szkodę (art. 442 § 1
zdanie drugie k.c.), bez względu na to, kiedy szkoda powstała lub się ujawniła,
a wiec także bez względu na to, kiedy dowiedział się o niej poszkodowany.
Tę wykładnię art. 442 k.c. uznać należy za istotną dla prawidłowego rozumienia
normy intertemporalnej zawartej w art. 2 ustawy zmieniającej.
Prowadzi ona do wniosku, że jeśli w dacie wejścia w życie ustawy
zmieniającej czyli w dniu 10 sierpnia 2007 roku, upłynęło więcej niż 10 lat od daty
zdarzenia wyrządzającego szkodę, jakiekolwiek roszczenia z deliktu tego
wynikające nie mogą być dochodzone po dniu 10 sierpnia 2007 roku na podstawie
art. 4421
§ 3 k.c. w związku z art. 2 ustawy zmieniającej, choćby poszkodowany
dowiedział się o szkodzie po dniu 10 sierpnia 2007 roku i po tym dniu wytoczył
powództwo, mieszcząc się w terminie trzyletnim biegnącym od daty powzięcia
wiadomości o szkodzie i osobie obowiązanej do jej naprawienia, przewidzianym
w art. 4421
§ 3 k.c.
9
Decyduje bowiem okoliczność, że w dniu wejścia w życie ustawy
zmieniającej, roszczenie o naprawienie szkody było przedawnione w świetle
„przepisów dotychczasowych” (czyli art. 442 k.c.) z uwagi na to, że przed dniem
10 sierpnia 2007 roku upłynął maksymalny termin przedawnienia roszczeń
wynikających z tego deliktu liczony a tempore facti.
Prezentowany przez Sąd Apelacyjny pogląd, zgodnie z którym
o zastosowaniu przepisu art. 4421
§ 3 k.c. decyduje wyłącznie fakt dowiedzenia się
przez poszkodowanego po dniu 10 sierpnia 2007 roku o szkodzie na osobie bez
względu na to, kiedy doszło do zdarzenia sprawczego i bez względu na to, czy
z uwagi na datę zdarzenia sprawczego, roszczenie było w świetle art. 442 k.c.
przedawnione z uwzględnieniem terminu liczonego a tempore facti, stoi
w sprzeczności z treścią art. 2 ustawy zmieniającej, która jako wyjątek od zasady
stosowania prawa dotychczasowego do stosunków prawnych powstałych przed
wejściem w życie nowej regulacji, nie może być interpretowana rozszerzająco
(por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 kwietnia 2013 roku, V CSK 239/12,
niepubl.).
Trzeba podkreślić, że to ustawodawca decyduje o zakresie stosowania
prawa nowego do sytuacji i zdarzeń mających miejsce pod rządami prawa
dotychczasowego. Konstruując art. 2 ustawy zmieniającej ustawodawca znał
przedstawione wyżej kierunki interpretacji art. 442 k.c. w dotychczasowym
orzecznictwie i nauce prawa cywilnego, a nadto wyrok Trybunału Konstytucyjnego
z dnia 1 września 2006 roku, (SK 14/05, Dz. U. Nr 164, poz. 1166; OTK-A ZU
2006 Nr 8, poz. 97). Gdyby więc chciał objąć nową regulacją zawartą w art. 4421
§ 3 k.c. sytuacje, w których poszkodowany dowiedziałby się o szkodzie na osobie
po dniu 10 sierpnia 2007 roku, bez względu na datę zdarzenia wyrządzającego
szkodę, nadałby art. 2 ustawy zmieniającej inną treść.
Reguła przyjęta w art. 2 ustawy zmieniającej jest rozwiązaniem
zmierzającym do pogodzenia sprzecznych tendencji wynikających z potrzeby
stabilizacji ukształtowanych już („zamkniętych”) sytuacji prawnych polegających na
przedawnieniu roszczeń wynikających z zaistniałych często przed
kilkudziesięcioma laty zdarzeń oraz objęcia nową korzystniejszą regulacją prawną
jak najszerszej grupy adresatów znajdujących się w tzw. sytuacjach w toku
10
(por. wyrok Trybunał Konstytucyjny z dnia 22 stycznia 2013 r., P 46/09, OTK-A
2013/1/3, Dz.U.2013, poz. 140). Przyjęta norma intertemporalna pozostaje
w zgodzie z dotychczasowym sposobem określania sytuacji przejściowych
z zakresu stosunków cywilnoprawnych por. art. XXXV ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. - Przepisy wprowadzające kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 94, ze zm.).
W tym stanie rzeczy podzielić należało sformułowany w skardze kasacyjnej
pozwanego zarzut art. 4421
§ 3 k.c. w związku z art. 2 ustawy z dnia 16 lutego
2007 roku o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (Dz. U. nr 80, poz. 538 - dalej jako
ustawa zmieniająca) przez jego zastosowanie w ustalonym w niniejszej sprawie, co
prowadziło do wydania na podstawie art. 39816
k.p.c. orzeczenia reformatoryjnego.
Sąd Najwyższy odstąpił na podstawie art. 102 k.p.c. od obciążania powoda
kosztami postępowania poniesionymi przez stronę pozwaną z uwagi na jego
sytuację życiową i majątkową.