Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II AKzw 70/14

POSTANOWIENIE

Dnia 23 kwietnia 2014 roku

Sąd Apelacyjny w Katowicach Wydział II Karny w składzie:

Przewodniczący: SSA Aleksander Sikora

Protokolant: Agnieszka Przewoźnik

przy udziale Prokuratora Prok. Apel. Krzysztofa Błacha

po rozpoznaniu w sprawie T. K. (K.)

skazanego za przestępstwa z art. 148 §1 k.k. i in.

  zażalenia wniesionego przez prokuratora

  na postanowienie Sądu Okręgowego w Częstochowie

  z dnia 5 grudnia 2013 roku, sygn. akt III Kow 2058/13

  w przedmiocie udzielenia przerwy

  na podstawie art. 437 § 1 k.p.k. oraz art. 624 § 1 k.p.k. w zw. z art. 1 § 2 k.k.w.

  p o s t a n a w i a

zmienić zaskarżone postanowienie w ten sposób, że odmówić udzielenia skazanemu T. K.przerwy w odbywaniu kary 25 lat pozbawienia wolności, orzeczonej na mocy wyroku Sądu Okręgowego w K.z dnia 16 czerwca 2011 roku sygn. akt (...)

UZASADNIENIE

Zażalenie prokuratora okazało się zasadne, gdyż w wyniku jego rozpoznania koniecznym okazała się zmiana zaskarżonego postanowienia.

Nie można bowiem zgodzić się z twierdzeniem sądu I instancji, iż w związku z chorobą na którą cierpi skazany T. K., brak możliwości właściwego jego leczenia w warunkach izolacji penitencjarnej, co uniemożliwia wykonywanie przez niego orzeczonej kary pozbawienia wolności, a przebywanie w zakładzie karnym może zagrażać jego życiu lub spowodować dla jego zdrowia poważne niebezpieczeństwo.

Bezspornym w sprawie jest, iż skazany cierpi na ciężką chorobę, jaką jest rak kątnicy, a także, iż w związku z przebytą operacją usunięcia prawej strony kątnicy zaistniała konieczność pooperacyjnego leczenia skazanego, polegającego na odbyciu 6 cykli chemioterapii w rytmie 1-5 dni, co 28 dni przy przewidywanym okresie leczenia 6 miesięcy.

Z akt sprawy wynika również, iż skazany 9 grudnia 2013 roku rozpoczął pierwszy cykl chemioterapii na Oddziale Dziennym Wojewódzkiego Szpitala (...) w C., skazany dobrze toleruje chemioterapię, a objawy uboczne jakie wystąpiły u niego w postaci limfocytopenii zostały złagodzone, co umożliwiło kontynuację leczenia.

Z opinii biegłego specjalisty z dnia 28 marca 2014 roku sporządzonej w związku z koniecznością ustalenia występowania po stronie skazanego wszystkich przesłanek z art. 150 k.k.w. wynika nadto, iż zagrożenie stanu zdrowia skazanego stanowić mogą występujące po chemioterapii powikłania, w postaci gorączki neutropenicznej, w przypadku której należy niezwłocznie wdrożyć leczenie przeciwgrzybicze, antybiotykoterapię o szerokim spektrum działania dożylnie, leczenie przeciwwirusowe dożylne, nawadnianie dożylne, które może być wdrożone w szpitalu więziennym, jeśli posiada tego typu leki.

Z pisma kierownika ambulatorium z izbą chorych Zakładu Karnego w H. oraz Dyrektora tej jednostki z dnia 11 kwietnia 2014 roku wynika natomiast, iż leczenie powikłania chemioterapii w postaci gorączki neutropenicznej ww. dożylnymi lekami jest możliwe w Oddziale Wewnętrznym Aresztu Śledczego w B., wskazano przy tym także, iż powyższe uniemożliwi prowadzenie chemioterapii T. K. na Oddziale Dziennym Wojewódzkiego Szpitala (...) w C..

Z powyższego wynika więc jednoznacznie, iż więzienna służba zdrowia dysponuje lekami, których zastosowanie jest konieczne w przypadku wystąpienia powikłań związanych ze stosowaniem wobec skazanego chemioterapii w postaci gorączki neutropenicznej.

Wydaje się przy tym, iż jedyną trudnością związaną z zagwarantowaniem skazanemu właściwego leczenia jest kwestia przewiezienia go w razie wystąpienia ww. powikłań na Oddział Wewnętrzny Aresztu Śledczego w B., względy te jednak nie mogą przesądzić o braku możliwości leczenia T. K. w warunkach zakładu karnego.

Wobec powyższego nie można więc uznać, iż brak jest możliwości właściwego leczenia T. K. w warunkach izolacji penitencjarnej oraz, że przebywanie w zakładzie karnym może zagrażać jego życiu lub spowodować dla jego zdrowia poważne niebezpieczeństwo.

Kierując się powyższymi względami, Sąd Apelacyjny orzekł, jak wyżej.

ZARZĄDZENIE

- o treści postanowienia powiadomić skazanego,

- akta zwrócić.

K., dnia 23 kwietnia 2014 roku.