Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt II Cz 297/15

POSTANOWIENIE

K., dnia 29 maja 2015 r.

Sąd Okręgowy w Kaliszu, Wydział II Cywilny Odwoławczy

w składzie:

Przewodniczący: SSO. Wojciech Vogt

Sędziowie: SSO. Barbara Mokras

SSO. Janusz Roszewski – spr.

po rozpoznaniu w dniu 29 maja 2015 r. w Kaliszu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) Centrum (...) (...)w upadłości likwidacyjnej z siedziba w S.

przeciwko P. Z.

o zapłatę

po rozpoznaniu zażalenia powoda

na postanowienie Sądu Rejonowego w Ostrowie Wlkp. z dnia 16 lutego 2015r.

w sprawie o sygn. akt I C 439/15

postanawia:

uchylić zaskarżone postanowienie.

Sygnatura akt II Cz 297/15

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sad Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim stwierdził swoja niewłaściwość i przekazał sprawę do Sadu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim jako właściwego. W uzasadnieniu postanowienia odwołując się do odszkodowawczego charakteru roszczenia oraz umowy prorogacyjnej wskazał na art. 200 §1 w zw. z art. 46 k.p.c.

Zażalenie na postanowienie wniósł powód zaskarżając postanowienie w całości. zarzucając naruszenie art. 46 k.p.c., art. 127 i art. 134 u.pr.up.n. i art. 5227 k.p.c. wniósł
o uchylenie zaskarżonego postanowienia.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje.

zażalenie jest uzasadnione, mimo ze nie wszystkie z przytoczonych zarzutów
i argumentów podniesionego do ich uzasadnienia są trafne.

Przede wszystkim stwierdzić należy, ze sąd rozpoznaje sprawę w granicach żądania pozwu opartego na roszczeniu wywodzonym w oparciu przytoczone w jegouzasadnieniu okoliczności faktyczne. W granicach tego roszczenia rozstrzyga również kwestie właściwości sądu brane pod rozwagę z urzędu ( art. 200 §1 k.op.c.), jak i na zarzut pozwanego (art. 202 k.p.c).

W rozpoznawanej sprawie powóddochodzi od pozwanego roszczenia pieniężnego, którewywodzi z bezskuteczności czynności prawnej upadłego z mocy prawa (art. 127 ust. 1 pr.up.n.). Zważyć bowiem należy, że odwołanie się w podstawie faktycznej na bezskuteczność z mocy prawa czynności upadłego, która rodzi po stronie syndyka (nadzorcy sądowego, zarządcy) roszczenie o wydanie masie upadłości w naturze przedmiotów majątkowych, które ubyły z majątku upadłego albo do niego nie weszły lub z niego ubyły, uzasadnia właściwość ogólną sądu w oparciu o przepis art. 27 §1 k.p.c.

Błędnie zatem Sąd Rejonowy i wbrew prawidłowej wykładni art. 202 k.p.c., , oparł uprawnienie do badania z urzędu swojej niewłaściwości na podstawie art.200 §1 k.p.c., bowiemodwołując się do umowy upadłego z pozwanym nie dostrzegł, ze spór nie dotyczy roszczeń wynikających z zawartej przez pozwanego z syndykiem umowy a także i tego ze ustalona w niejwłaściwość sądu,nie narusza zakazu wynikającego z art. 46 §2 k.p.c.

Mając powyższe na uwadze należało stwierdzić, że z uwagi na miejsce zamieszkania pozwanego sądem właściwym miejscowo na podstawie art. 27 §1 k.p.c. jestSąd Rejonowy
w Ostrowie Wielkopolskim. Dlatego z mocy art. 386 §4 w zw. z art. 397 §2 k.p.c. należało uchylić zaskarżone postanowienie, co uzasadnia prowadzenie dalszego postępowania
w sprawie przed tym Sądem.

Sygnatura akt II Cz297/15

SSO J.Roszewski