Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IX W 1767/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 czerwca 2015 r.

Sąd Rejonowy w Olsztynie Wydział IX Karny

w składzie:

Przewodniczący: SSR Aneta Żołnowska

Protokolant: sekretarz sądowy Anna Ostromecka

w obecności oskarżyciela publ. D. K.

po rozpoznaniu w dniu 25 maja 2015 r. i 24 czerwca 2015 r. sprawy

P. M.

s. J. i T. z domu M.

ur. (...) w K.

obwinionego o to, że:

w dniu 11 kwietnia 2015r. około godziny 12:25 w O. na ul. (...) kierując samochodem marki R. o nr rej. (...) z przyczepką o nr rej. (...) naruszył przepisy o przewozie ładunków sypkich, nie posiadał przy sobie wymaganych dokumentów tj. dowód rejestracyjny i polisa OC, a ponadto kierował pojazdem nienależycie zaopatrzonym w wymagane urządzenia lub przyrządy albo mimo, że nie nadają się do spełnienia swojego przeznaczenia,

- tj. za wykroczenie z art. 97 kw, art. 95 kw, art. 96§1 pkt 5 kw w zw. z art. 61 ust. 5, art. 38, art. 66 ustawy Prawo o ruchu drogowym

ORZEKA:

I.  obwinionego P. M. uznaje za winnego tego, że w dniu 11 kwietnia 2015r. około godziny 12:25 w O. na ul. (...) kierując samochodem marki R. o nr rej. (...) z przyczepą o nr rej. (...) nie posiadał przy sobie wymaganych dokumentów tj. dowodu rejestracyjnego i polisy OC przyczepy, a ponadto kierował pojazdem niewyposażonym w trójkąt ostrzegawczy oraz wyposażonym w opony, które nie nadawały się do spełnienia swojego przeznaczenia, tj. wykroczenia z art. 95 kw i 96§1 pkt 5 kw w zw. z art. 38 pkt 2 i 3 oraz art. 66 ustawy Prawo o ruchu drogowym i za to z mocy art. 95 kw i art. 96§1 pkt 5 kw w zw. z art. 9§1 kw skazuj go, zaś na podstawie art. 96§1 pkt 5 kw w zw. z art. 9§2 kw wymierza mu karę 300 (trzysta) złotych grzywny;

II.  uniewinnia obwinionego od popełnienia czynu z art. 97 kw;

III.  na podstawie art. 118 § 1 i 3 kpw i art. 3 ust. 1 w zw. z art. 21 pkt. 2 ustawy o opłatach w sprawach karnych obciąża obwinionego zryczałtowanymi wydatkami postępowania w kwocie 100,- (sto) złotych i opłatą w kwocie 30,- (trzydzieści) złotych oraz kosztami opinii biegłego w kwocie 390,39 (trzysta dziewięćdziesiąt 39/100) złotych, w części uniewinniającej koszty postepowania ponosi Skarb Państwa.

UZASADNIENIE

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 11 kwietnia 2015r. ok. godz. 12.25 P. M. kierował samochodem wywrotką m – ki R. o nr rej. (...) z przyczepą o nr rej. (...). Ulicą (...) w O. przemieszczał się z jednego do drugiego miejsca robót drogowych. Zastał zatrzymany do kontroli drogowej przez funkcjonariuszy K. (...).

W trakcie kontroli nie posiadał dowodu rejestracyjnego oraz dowodu ubezpieczenia OC przyczepy oraz trójkąta ostrzegawczego. Funkcjonariusze stwierdzili brak odpowiednich zabezpieczeń skrzyni ładunkowej, w której przewoził kruszywo i resztki asfaltu. Opony kół bliźniaczych samochodu były nadmiernie zużyte.

Kierowca początkowo wyraził zgodę na przyjęcie mandatu, ale po konsultacji ze swym pracodawcą, ostatecznie odmówił. Został zatrzymany dowód rejestracyjny pojazdu m – ki R.. Funkcjonariusze wykonali zdjęcia pojazdów, ze szczególnym uwzględniłem kół i stanu ogumienia.

(dowody: wyjaśnienia obwinionego k. 19-19v, zeznania świadków M. W. k. 19v oraz M. B. k. 20, opinia biegłego P. A. k. 23-28, notatka k.5, zdjęcia k. 13, wydruki z bazy (...) 31 - 34)

Obwiniony P. M. nie przyznał się do zarzucanych mu czynów Wyjaśnił, iż ze względu na specyfikę prac jakie wykonuje oraz fakt połączenia wywrotki z maszyną do roztapiania asfaltu, nie miał możliwości użycia plandeki i zamknięcia skrzyni ładunkowej tylnym bortem. Podkreślił, iż materiał nie wysypywał się ze skrzyni, bo był odsunięty od jej krawędzi. Przyznał, iż nie posiadał ze sobą dokumentów przyczepy, bowiem jest ona własnością firmy (...) i posiada je jej pracownik, będący operatorem maszyny. W ocenie obwinionego pojazd, którym poruszał się był sprawny, ponadto taki dostał od pracodawcy. Obwiniony nie wypowiedział się w kwestii posiadania trójkąta ostrzegawczego.

Sąd dał wiarę wyjaśnieniom obwinionego, albowiem co do faktów zgodne są ustalonym stanem faktycznym i pozostałymi dowodami zgromadzonymi w sprawie. Nie sposób natomiast w podzielić w przeważającej części oceny tych faktów przedstawionej przez obwinionego.

W ocenie Sądu, pojazd kierowany przez obwinionego był pojazdem specjalnym, choć ani wywrotka ani przyczepa nie posiadały takiego zapisu w danych rejestracyjnych. Ładunek sypki, w ocenie Sądu był zabezpieczony w jedyny możliwy sposób, można byłoby mieć jedynie zastrzeżenia co do właściwego oczyszczenia pojazdu ( vide zdjęcia k. 13). Wykroczenia te jednak nie zostały zarzucone obwinionemu, a ewentualne zmiany w opisie czynu, w tym zakresie, byłyby w ocenie Sądu wyjściem poza granice obwinienia.

Nie sposób podzielić wyjaśnień obwinionego w części dotyczącej stanu technicznego pojazdu. Biegły na podstawie zdjęć wykonanych w dniu kontroli stwierdził, iż stan techniczny opon był niewłaściwy i nie nadawały się one do dalszej eksploatacji. Opony osi środkowej – lewa i prawa zewnętrzna miały widoczne wystające stalowe elementy opasania bieżnika, a lewa dodatkowo widoczne spękania materiału boku opony po obwodzi elementu; opona osi środkowej prawa wewnętrzna oprócz wystających elementów stalowych, miała częściowo odwarstwiony bieżnik w części zewnętrznej prawej, co mogło skutkować oderwaniem czoła bieżnika w całości.

Sąd dał wiarę opinii biegłego albowiem jest jasna i pełna. Biegły po przeanalizowaniu zdjęć opon, na podstawie swej specjalistycznej wiedzy, w oparciu o obowiązujące przepisy, jednoznacznie stwierdził, iż wymienione w opinii elementy pojazdu nie nadawały się do dalszej eksploatacji.

Obwiniony w trakcie kontroli nie posiadał przy sobie i nie okazał na żądnie funkcjonariuszy Policji dowodu rejestracyjnego przyczepy i dowodu jej ubezpieczenia. Jest to bezwzględny obowiązek wynikający z art. 38 Prawa o ruchu drogowym. Kierujący musi posiadać w trakcie kontroli wymienione w tym przepisie dokumenty, niezależnie czyją własnością jest pojazd. To przecież kierujący odpowiada za ten pojazd i jego stan na drodze, nie może, nawet w ramach obowiązków służbowych, poruszać się przecież pojazdem, który nie jest dopuszczony do ruchu. Kierowca zobowiązany jest także do wyposażenia pojazdu w trójkąt do ustawiania na drodze, przeznaczony do ostrzegania o obecności unieruchomionego pojazdu ( § 11 ust 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakres ich niezbędnego wyposażenia, wydanego na podstawie art. 66 ust 5 Prawa o ruchu drogowym).

Sad dał wiarę zeznaniom przesłuchanych w sprawie świadków - M. W. (2) i M. B. (2), którzy opisali kontrolę drogową obwinionego i stwierdzone w trakcie niej nieprawidłowości. Sąd nie podzielił ich oceny zabezpieczenia ładunku sypkiego, z przyczyn podanych wyżej. Zeznania tych świadków są jasne i wzajemnie się uzupełniają. Potwierdzają je pozostałe dowody w sprawie – zdjęcia i notatka z kontroli.

Wobec powyższego w ocenie Sądu, wina obwinionego w część dotyczącej zarzutów z art. 95 kw w zw z art. 38 Prawa o ruchu drogowym i z art. 96§1 pkt 5 kw w zw z art. 66 Prawa o ruchu drogowym w zw z § 11 ust 7 pkt 5 i ust 2 pkt 13 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych nie budzi wątpliwości i została mu udowodniona. P. M. w dniu 11 kwietnia 2015r. około godziny 12:25 w O. na ul. (...) kierując samochodem marki R. o nr rej. (...) z przyczepą o nr rej. (...) nie posiadał przy sobie wymaganych dokumentów tj. dowodu rejestracyjnego i polisy OC przyczepy, a ponadto kierował pojazdem niewyposażonym w trójkąt ostrzegawczy oraz wyposażonym w opony, które nie nadawały się do spełnienia swojego przeznaczenia. Czyny te wyczerpują znamiona wykroczeń, których kwalifikacja została wymieniona powyżej i z mocy tych przepisów została mu wymierzona kara jak w sentencji wyroku. Obwiniony został uniewinniony od zarzutu z art. 97kw w zw z art. 61 ust 5 Prawa o ruchu d rogowym z przyczyn opisanych już w uzasadnieniu.

Wymierzając obwinionemu karę Sąd miał na względzie okoliczność obciążającą obwinionego jaką jest uprzednia wielokrotna karalność obwinionego za wykroczenia drogowe ( k. 4 – 5).

W ocenie Sądu kara wymierzona obwinionemu jest adekwatna do stopnia jego zawinienia i społecznej szkodliwości jego czynów. Tak ukształtowana spełni swe zadania w zakresie prewencji indywidualnej i ogólnej.

Wobec skazania obwiniony został obciążony wydatkami postępowania, opłatą oraz kosztami wydania opinii biegłego.