Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III A Ua 520/12

POSTANOWIENIE

Dnia 11 lipca 2012r.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Wydział III Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący SA Maria Pietkun (spr.)

Sędziowie: SA Irena Różańska ─ Dorosz

SA Stanisława Kubica

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 1 lipca 2012r.

sprawy z wniosku C. K.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział we W.

o składki na ubezpieczenie społeczne

na skutek apelacji C. K.

od wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu

z dnia 14 listopada 2011r. sygn. akt VIII U 736/11

p o s t a n a w i a:

odrzucić apelację .

UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 14 listopada 2011r. Sąd Okręgowy Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych we Wrocławiu oddalił odwołanie wnioskodawczyni C. K. od decyzji organu rentowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział we W. z dnia 14 marca 2011r. i 18 marca 2011r. o składki na ubezpieczenie społeczne i zasądził od wnioskodawczyni na rzecz strony pozwanej kwotę 1.200 zł. tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego . Apelację od powyższego wyroku złożyła wnioskodawczyni.

W dniu 25 kwietnia 2012r. doręczono wnioskodawczyni wezwanie o uzupełnienie braków formalnych apelacji poprzez wskazanie wartości przedmiotu zaskarżenia w terminie tygodniowym pod rygorem odrzucenia.

Powyższy ustawowy termin upłynął bezskutecznie w dniu 2 maja 2012r.

Skoro wnioskodawczyni nie uzupełniła powyższego braku apelacji, środek zaskarżenia podlega odrzuceniu przez Sąd Apelacyjny na podstawie art. 373 kpc.