Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt XVII AmC 1549/12

WYROK ZAOCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 maja 2012 roku

Sąd Okręgowy w Warszawie-Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

w składzie:

Przewodniczący: SSO Magdalena Sajur – Kordula

po rozpoznaniu w dniu 24 maja 2012 roku w Warszawie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Stowarzyszenia „(...)” z siedzibą w P.

przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P.

o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone

1)  uznaje za niedozwolone i zakazuje (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P.wykorzystywania w umowach z konsumentami postanowienia wzorca umowy o treści:

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród w Programie (...).”

2)  zasądza od (...)spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P.kwotę 360 (trzysta sześćdziesiąt złotych) tytułem kosztów zastępstwa procesowego,

3)  nakazuje pobrać od pozwanej (...)spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P.na rzecz Skarbu Państwa- Sąd Okręgowy w Warszawie kwoty 600 (sześćset) złotych tytułem opłaty stałej od pozwu, od której uiszczenia powód był zwolniony z mocy prawa,

4)  zarządza publikację prawomocnego wyroku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na koszt (...)spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P.

5)  nadaje wyrokowi rygor natychmiastowej wykonalności.

(...)

(...)