Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VII Kp 111/15

POSTANOWIENIE

Dnia 17 czerwca 2015r.

Sąd Rejonowy w Siedlcach VII Wydział Karny w składzie:

Przewodnicząca: SSR Iwona Więckiewicz

Protokolant: st. sekr. sąd. Beata Grochowska

przy udziale -----

po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 17 czerwca 2015r. w S.

zażalenia pokrzywdzonej M. D. (1) na postanowienie z dnia 17 marca 2015r. zatwierdzone przez Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Siedlcach w dniu 19 marca 2015r. o umorzeniu dochodzenia w sprawie 1 Ds 28/15/D

na podstawie art. 437 § 1 kpk

postanawia

zażalenia nie uwzględnić i zaskarżone postanowienie utrzymać w mocy.

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 19 marca 2015r., w sprawie 1 Ds 28/15/D Prokurator Prokuratury Rejonowej w Siedlcach umorzył dochodzenie w sprawie zainstalowania szpiegowskiego oprogramowania w komputerze M. D. (1) w S. przy ul. (...) i uzyskiwania nieuprawnionego dostępu przez nn. osobę do zgromadzonych danych w okresie od 30.08.2012 roku do 09.09.2014 roku tj. o czyn określony w art. 267 § 3 kk – wobec niewykrycia sprawcy przestępstwa na podstawie art. 322 § 1 kpk.

Powyższe zażalenie w ustawowym terminie zaskarżyła pokrzywdzona zarzucając w środku odwoławczym błędne ustalenie stanu faktycznego, błędną ocenę zeznań świadków, chaotyczne i wybiórcze zbadanie dowodów i pominięcie zeznań pokrzywdzonej. W konsekwencji pokrzywdzona wniosła o uchylenie zaskarżonego postanowienia i przekazanie sprawy do dalszego prowadzenia Prokuraturze Rejonowej w Siedlcach, przy czym w uzasadnieniu nie wskazała jakiego rodzaju czynności miałby dokonać prokurator a szeroko opisując jej zdaniem negatywny stosunek do niej przez funkcjonariusza policji i prokuratora prowadzącego postępowanie.

Sąd zważył, co następuje:

Zażalenie pokrzywdzonej M. D. (1) jest niezasadne i na uwzględnienie nie zasługuje. Analiza akt sprawy 1 Ds 28/15/D wskazuje, iż w niniejszej sprawie przeprowadzono szereg czynności jakie należało wykonać po złożeniu zawiadomienia przez pokrzywdzoną. Poza przesłuchaniami osób, które jak wynika z materiału dowodowego należało przesłuchać dopuszczony został dowód z opinii biegłego informatyka. Z uzyskanej przez prokuratora opinii wynika, iż faktycznie na przedstawionym przez M. D. (1) twardym dysku komputera zostało zainstalowane oprogramowanie szpiegujące o nazwie KeyProwler v3.2.1. Biegły stwierdził również, że komputer/system nie jest podsłuchiwany. Kwestią dominującą jednakże we wnioskach opinii jest fakt, iż twardy dysk został zabezpieczony w sposób nieprawidłowy co pozwalało przed jego dostarczeniem na możliwość modyfikacji wszystkich plików czyli ingerencję w strukturę danych na nim zapisanych. Biegły stwierdził, iż ekspertyza byłaby wiarygodna tylko w przypadku właściwego zabezpieczenia dysku. Z akt sprawy wynika, że dostęp do komputera miał nie tylko wskazywany przez pokrzywdzoną M. D. (2) lecz również inne osoby, w tym informatycy. Zebrany zdaniem Sądu prawidłowo materiał dowodowy nie jest wystarczający do przedstawienia zarzutu i skierowania aktu oskarżenia przeciwko M. D. (2). Przyjmując tak jak prokurator, iż zebrane dowody nie są jednoznaczne Sąd uznał decyzję o umorzeniu dochodzenia wobec niewykrycia sprawcy czynu za prawidłową.

W przypadku pojawienia się nowych dowodów postępowanie umorzone wobec niewykrycia sprawcy czynu może być w każdej chwili podjęte i prowadzone, nie mniej na chwilę obecną uznać należy decyzję prokuratora za prawidłową.

Mając powyższe na uwadze Sąd orzekł jak w postanowieniu.