Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Kow.637/15el

POSTANOWIENIE

Dnia 28.05.2015r.

Sąd Okręgowy w Słupsku Wydział III Penitencjarny w składzie:

Przewodniczący – Sędzia SO w Słupsku Tadeusz Stodoła

Protokolant sekretarz sądowy Izabela Tates

przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Słupsku - Ireny Wojcieszak

po rozpoznaniu na posiedzeniu w Sądzie Okręgowym w Słupsku wniosku skazanego K. J. s. J.

o zezwolenie na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego

na podstawie art.6 ust.1 pkt2 oraz art.6 ust.2 ustawy z dnia 7 września 2007r. o wykonaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (Dz.U. z 2010r. Nr 142 poz.960)

postanawia:

odmówić skazanemu K. J. s. J. i M. z domu S. (1), ur. dnia (...) w S., nr PESEL (...) zezwolenia na odbycie poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego kary 4 miesięcy pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w K.z dnia 13.02.2015r., sygn. akt IIK 847/14 za czyn z art. 244 kk,

UZASADNIENIE

Skazany K. J. wystąpił do Sądu z wnioskiem o udzielenie mu zezwolenia na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego, wskazując iż zrozumiał naganność swojego zachowania i w przyszłości zamierza przestrzegać porządku prawnego.

Wniosek nie jest zasadny.

Zgodnie z treścią art.6 ust.1 pkt1, 2 ustawy z dnia 7 września 2007r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego, zezwolenia na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego można udzielić skazanemu, wobec którego orzeczono karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą jednego roku, a nie zachodzą warunki przewidziane w art. 64§2 kk i jest to wystarczające dla osiągnięcia celów kary.

Wyrokiem Sądu Rejonowego w K. z dnia 13 lutego 2015r. w sprawie IIK 847/14, K. J. został skazany, za czyn z art. 244 kk, na karę 4 miesięcy pozbawienia wolności.

Skazany jest sprawcą uprzednio 6 krotnie karanym sądownie, głównie za przestępstwa przeciwko mieniu z art.278§1kk w sprawach: II K 204/10, XIV K 351/10 SR S.oraz z art.280§1kk w sprawie II K 712/10 SR S.. Należy w tym miejscu zauważyć, że skazany korzystał również w 2013r. z warunkowego przedterminowego zwolnienia, które jednak postanowieniem Sądu Okręgowego w S. z dnia 22.05.2014r. zostało mu odwołane. Nie ulega zatem wątpliwości, że skazany jest sprawcą wyjątkowo niepoprawnym, a orzeczony wobec niego środek związany z poddaniem go próbie okazał się nieskuteczny.

Taka postawa skazanego świadczy w ocenie Sądu o tym, iż nie daje on gwarancji przestrzegania porządku prawnego i stosowania się do nałożonych obowiązków w czasie odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego. Skazany swoim zachowaniem przejawia utrwalone skłonności do popełniania kolejnych przestępstw.

Ustalenia kuratora sądowego z dnia 26.04.2015r. także nie przemawiają za uwzględnieniem wniosku. Wynika z nich, że skazany w miejscu zamieszkania nie cieszy się pozytywną opinią, z uwagi na popełniane przestępstwa, tj. rozboje, kradzieże, jazda pod wpływem alkoholu, czy naruszanie zakazów sądowych. W przeszłości, skazany był też objęty dozorem, który nie przebiegał poprawnie. Unikał on kontaktu z kuratorem, nie wykazywał chęci podjęcia pracy i negatywnie odnosił się wobec rodziców. Najprawdopodobniej, skazany przejawia skłonności do nadużywania alkoholu. Te okoliczności, w ocenie Sądu dowodzą bezspornie, że skazany jest sprawcą zdemoralizowanym, a naruszanie przez niego porządku prawnego nie było zdarzeniem incydentalnym.

Zdaniem Sądu, zarówno względy bezpieczeństwa, jak i stopień demoralizacji skazanego nie uzasadniają przyjęcia założenia, że odbycie przez skazanego kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego będzie wystarczające do osiągnięcia jej celów. Zasadne jest zatem prowadzenie wobec skazanego oddziaływań wychowawczych w warunkach zakładu karnego.

Z tego też względu, uznając wniosek skazanego za niezasadny, postanowiono jak wyżej.