Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VI Gz 195/15

POSTANOWIENIE

Dnia 27 lipca 2015 r.

Sąd Okręgowy w Rzeszowie VI Wydział Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Barbara Frankowska (spr.)

Sędziowie: SO Renata Bober

SO Anna Walus-Rząsa

Protokolant: st. sekr. sądowy Małgorzata Zawiło

po rozpoznaniu w dniu 27 lipca 2015 r. w Rzeszowie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa: Spółdzielni (...)w D. z/s w O.

przeciwko: K. F.

o zapłatę

oraz z powództwa wzajemnego: K. F.

przeciwko: Spółdzielni Kółek Rolniczych w D. z/s w O.

o zapłatę

na skutek zażalenia powoda wzajemnego na zarządzenie Przewodniczącego Sądu Rejonowego w Krośnie V Wydziału Gospodarczego z dnia 29 kwietnia 2015r., sygn. akt V GC 252/14 w przedmiocie zwrotu pozwu wzajemnego

postanawia:

u c h y l i ć zaskarżone zarządzenie i przekazać sprawę Sądowi Rejonowemu
w K. V Wydziałowi Gospodarczemu do dalszego prowadzenia, pozostawiając temu Sądowi rozstrzygnięcie o kosztach postępowania zażaleniowego.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym zarządzeniem zwrócono pozew wzajemny złożony w sprawie z uwagi na to, że powód wzajemny nie uiścił opłaty od tego pozwu w kwocie 300 zł - w terminie tygodniowym od otrzymania wezwania z dnia 18.12.2014r. Sąd Rejonowy przyjął, że powód wzajemny wprawdzie złożył wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych, ale wniosek ten został prawomocnie zwrócony zarządzeniem referendarza sądowego z dnia 6.03.2015r. W tych okolicznościach termin do uiszczenia opłaty sądowej od pozwu wzajemnego upłynął bezskutecznie.

Od powyższego zarządzenia zażalenie wniósł powód wzajemny żądając jego uchylenia i zarzucając, że w zarządzeniu referendarza z dnia 6.03.2015r. nie było pouczenia, że w przypadku uprawomocnienia się zarządzenia powód wzajemny będzie obowiązany automatycznie do uiszczenia opłaty od pozwu. Powód oczekiwał na wezwanie o do uiszczenia wpisu, lecz nie otrzymał go.

Sąd Okręgowy ustalił i zważył co następuje:

Pozwany – powód wzajemny K. F. pismem z dnia 27 czerwca 2014r. (data stempla pocztowego k. 44) złożył w sprawie pozew wzajemny.

Zarządzeniem z dnia 18 grudnia 2014r. (k. 45) w/w został wezwany m.in. do uiszczenia opłaty od pozwu wzajemnego w kwocie 300 zł w terminie tygodniowym od doręczenia wezwania, bez określenia rygoru bezskutecznego upływu terminu do uiszczenia wpisu.

Pismem z dnia 14 stycznia 2015r. (data stempla pocztowego k. 58) powód wzajemny złożył wniosek o zwolnienie od opłaty sądowej od pozwu wzajemnego.

W dniu 5 lutego 2015r. (zpo k. 73) powód wzajemny został wezwany do złożenia oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku i dochodach – w terminie tygodniowym pod rygorem zwrotu wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych. Wobec bezskutecznego upływu terminu do uzupełnienia wniosku zarządzeniem referendarza sądowego z dnia 6 marca 2015r. (k. 74) wniosek o zwolnienie został zwrócony.

W pierwszej kolejności zwrócić należy uwagę, że pozwany działający w sprawie bez profesjonalnego pełnomocnika, nie został pouczony o rygorze niezachowania terminu do uiszczenia opłaty sądowej od pozwu wzajemnego. Niewątpliwie też wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych został zgłoszony po upływie ustawowego terminu do uiszczenia wpisu. Termin tej bowiem upływał dnia 12 stycznia 2015r., a wniosek był złożony 14 stycznia 2015r. (zpo k. 47 i koperta k. 58). Mimo to Sąd Rejonowy nadał bieg wnioskowi żądając uzupełnienia jego braku formalnego poprzez przedłożenie brakującego oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku i dochodach. Termin ten także upłynął bezskutecznie, co skutkowało zwrotem wniosku (vide zarządzenie referendarza z dnia 6.03.2015r.).

Co do zasady wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych przerywa bieg terminu do uiszczenia opłaty sądowej. Późniejszy zwrot wniosku nie powoduje automatycznego „wznowienia” biegu tego terminu. W tych okolicznościach wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych złożony po terminie skutku przerwania biegu terminu do uiszczenia opłaty sądowej wywołać nie mógł, ale skoro powód wzajemny nie został prawidłowo pouczony o rygorze niezachowania terminu do uiszczenia wpisu to późniejsze wyciąganie konsekwencji w postaci zwrotu pozwu wzajemnego było nieuzasadnione. Natomiast zażalenie powoda wzajemnego uznać należało za skuteczne.

Uwzględniając więc zażalenie na podstawie art. 386 § 1 kpc w zw. z art. 397 § 2 kpc i 398 kpc orzeczono jak na wstępie (zmiana poprzez uchylenie). W dalszym toku postępowania Sąd Rejonowy ponownie wezwie powoda wzajemnego do opłacenia pozwu wzajemnego pouczając o rygorze niezachowania wyznaczonego terminu.