Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 2425/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 26 marca 2014 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący:

SSO Patrycja Bogacińska-Piątek

Protokolant:

Agata Kędzierawska

po rozpoznaniu w dniu 14 marca 2014 r. w Gliwicach

sprawy J. G. (G.)

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Z.

o prawo do emerytury i ustalenie kapitału początkowego

na skutek odwołania J. G. (G.)

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Z.

z dnia 30 lipca 2013 r. nr (...)

4 września 2013 r. nr (...)-2013

5 września 2013 r. nr (...)

25 września 2013 r. nr (...)

25 września 2013 r. nr (...)

1.  zmienia decyzję z 4 września 2013 roku w ten sposób, że przyznaje ubezpieczonemu prawo do ustalenia kapitału początkowego;

2.  zmienia decyzje z 30 lipca 2013 roku, 5 września 2013 roku, 25 września 2013 roku, 25 września 2013 roku w ten sposób, że przyznaje ubezpieczonemu prawo do emerytury obliczonej na podstawie art. 55 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych od dnia 1 lipca 2013 roku;

3.  zasądza od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Z. na rzecz ubezpieczonego J. G. kwotę 360 zł (trzysta sześćdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

(-) SSO Patrycja Bogacińska-Piątek

Sygn akt VIII U 2425/13

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 30 lipca 2013 roku ( karta 283 (...) ) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Z. przeliczył ubezpieczonemu J. G. emeryturę. Poinformował także, że brak podstaw wyliczenia emerytury na podstawie art. 55 ustawy o emeryturach i rentach z FUS ponieważ emerytura została przyznana od 8 maja 2008 roku na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy emerytalno-rentowej.

Decyzją z 4 września 2013 roku organ rentowy odmówił ubezpieczonemu J. G. ustalenia kapitału początkowego.

W uzasadnieniu wskazał, że przepisy ustawy emerytalno-rentowej nie przewidują ustalenia kapitału początkowego dla osoby urodzonej przed 1 stycznia 1949 roku.

Decyzją z 5 września 2013 roku ( karta 297 (...) ) ZUS przeliczył ubezpieczonemu emeryturę i nie zastosował art. 55 ustawy emerytalno-rentowej.

Decyzją z 25 września 2013 roku (karta 12 (...)) ZUS przyznał J. G. prawo do emerytury od 1 września 2013 roku na podstawie art. 27 ustawy emerytalno-rentowej.

Decyzją z dnia 25 września 2013 roku ( karta 14 (...) ) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Z. odmówił ubezpieczonemu prawa do emerytury.

W uzasadnieniu podał, że brak podstaw do ustalenia emerytury zgodnie z art. 55 ustawy emerytalno-rentowej ponieważ z wnioskiem o emeryturę ubezpieczony wystąpił przed dniem 1 stycznia 2009 roku tj. 20 maja 2008 roku.

J. G. w odwołaniach od powyższych decyzji domagał się ich zmiany, nakazania organowi rentowemu obliczenia kapitału początkowego zgodnie z wnioskiem, przyznania prawa do obliczenia emerytury na podstawie art. 55 ustawy emerytalno-rentowej , zasądzenia na jego rzecz kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

W uzasadnieniu ubezpieczony argumentował, że spełnia warunki do przyznania prawa do przeliczenia emerytury na nowych zasadach zgodnie z art. 55 ustawy oraz do obliczenia kapitału początkowego.

W odpowiedziach na odwołania organ rentowy wniósł o oddalenie odwołań i podtrzymał dotychczasowe stanowisko.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

J. G. urodził się (...). Decyzją z dnia 18 czerwca 2008 roku / karta 126/ przyznano ubezpieczonemu emeryturę od dnia 8 maja 2008 roku na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Po przyznaniu świadczenia ubezpieczony podlegał ubezpieczeniu społecznemu przez okres ponad 30 miesięcy. Decyzją z 3 stycznia 2013 roku / karta 245/ została podjęta wypłata emerytury przyznanej decyzją z 18 czerwca 2008 roku z równoczesnym przeliczeniem podstawy wymiaru / art. 110 ustawy emerytalno-rentowej / z zastosowaniem kwoty bazowej obowiązującej na dzień złożenia wniosku o odwieszenie wypłaty świadczenia. Decyzja ta nie dotyczy przyznania emerytury z powszechnego wieku emerytalnego / wyjaśnienie ZUS karta 39 a.s./. Ubezpieczony ukończył 65 lat 7 października 2012 roku. Pismem z dnia 16 lipca 2013 roku / karta 267/ wystąpił o przyznanie emerytury na podstawie art. 27 w zw. z art. 55 ustawy emerytalno-rentowej i wniósł o obliczenie kapitału początkowego. Powołał się także na orzeczenie Sądu Najwyższego z 4 lipca 2013 roku, II UZP 4/13.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie akt organu rentowego.

Sąd zważył co następuje: odwołania są zasadne.

Przepis art. 55 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych / Dz. U. z 2009r. nr 153, poz.1227 ze zm./ stanowi : „art. 55. Ubezpieczonemu spełniającemu warunki do uzyskania emerytury na podstawie art. 27, który kontynuował ubezpieczenia emerytalne i rentowe po osiągnięciu przewidzianego w tym przepisie wieku emerytalnego i wystąpił z wnioskiem o przyznanie emerytury po dniu 31 grudnia 2008 r., może być obliczona emerytura na podstawie art. 26, jeżeli jest wyższa od obliczonej zgodnie z art. 53.”

Przepis ten ma zastosowania do ubezpieczonego. Organ rentowy powoływał się na okoliczność, że ubezpieczony miał przyznaną emeryturę od 8 maja 2008 roku. W ocenie Sądu nie wyklucza to przyznania emerytury i jej obliczenia na podstawie art. 26 ustawy w zw. z art. 55. Przepis art. 55 ustawy nie wymaga aby wnioskodawca nie miał prawa do żadnej emerytury. Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przewiduje możliwość przyznania emerytury na podstawie różnych przepisów. Każdy z tych przepisów wymaga spełnienia innych przesłanek. Możliwe jest przechodzenie na emeryturę kilka razy jednak każdym razem na podstawie innego przepisu. Uprawnienie do emerytury wcześniejszej na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy nie wyklucza zastosowania przepisu art. 55 ponieważ norma zawarta w tym przepisie nie odwołuje się do emerytury „w ogóle” lub emerytury z „art. 29 ust. 1 pkt 2”. Nie można przepisu art. 55 interpretować rozszerzająco.

Przepis art. 55 ustawy mówi o „ubezpieczonym spełniającym warunki do uzyskania emerytury na podstawie art. 27” ustawy i odwołujący w dacie złożenia wniosku z 16 lipca 2013 roku o przyznanie prawa do emerytury z powszechnego wieku emerytalnego / karta 267 / był osobą spełniającą warunki do emerytury z art. 27. Z brzmienia przepisu art. 55 ustawy wynika, że jest on adresowany do osób, które spełniają warunki do emerytury z art. 27 czyli także do ubezpieczonego. Świadczenie obliczone zgodnie z wnioskiem ubezpieczonego jest korzystniejsze niż wypłacane dotychczas / pismo ZUS karta 39 a.s./.

Sąd Okręgowy podziela argumentację zawartą w uchwale SN z 4 lipca 2013 roku, II UZP 4/13. Dotyczy ona możliwości wyliczenia emerytury na podstawie art. 26 w zw. z art. 55 ustawy osobie, która wcześniej złożyła wniosek o emeryturę w niższym wieku lub o emeryturę wcześniejszą. W sytuacji takiej był ubezpieczony.

Decyzja dotycząca odmowy ustalenia kapitału początkowego nie była prawidłowa. Zgodnie z art. 173 ustawy emerytalno-rentowej kapitał początkowy ustala się dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 roku. Jednak wyjątek dotyczy osób spełniających przesłanki do zastosowania przy obliczeniu emerytury art. 26 w zw. z art. 55 ustawy. Jak wyżej stwierdzono ubezpieczony spełniał te przesłanki.

Mając powyższe na uwadze odwołania uwzględniono na podstawie art. 477 14 § 2 k.p.c.

O kosztach zastępstwa procesowego orzeczono na podstawie art. 98 k.p.c. Uwzględnił Sąd nakład pracy pełnomocnika odwołującego przy sporządzeniu odwołań od 5 decyzji organu rentowego oraz zawiłość sprawy.

Z/ 1. Odpis wyroku z uzasadnieniem doręczyć pełn. ZUS.

2. K.. 14 dni.