Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VII Pa 124/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 czerwca 2015 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodnicząca – Sędzia SO Anna Rodak (spr.)

Sędziowie: Sędzia SO Magdalena Lisowska

Sędzia SO Monika Pawłowska- Radzimierska

Protokolant: sekretarz sądowy Agnieszka Kurczewska

po rozpoznaniu w dniu 25 czerwca 2015 roku w Łodzi na rozprawie

sprawy z powództwa Z. S.

przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w W.

o odszkodowanie

na skutek apelacji strony pozwanej

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

XI Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie sygn. akt XI P 399/14

1.  oddala apelację;

2.  zasądza od (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. na rzecz Z. S. kwotę 553,50 (pięćset pięćdziesiąt trzy i 50/100) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego udzielonego z urzędu za II instancję.