Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IX GC 5114/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24. marca 2015 roku

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w W., IX Wydział Gospodarczy

w składzie:

Przewodniczący: SSR Aleksandra Zielińska-Ośko,

Protokolant: Katarzyna Nartanowicz,

po rozpoznaniu w dniu 10. marca 2015 roku w Warszawie,

na rozprawie,

sprawy z powództwa E. K.

przeciwko (...) Laboratoria Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W.,

o zapłatę,

orzeka:

1.  zasądza od pozwanego (...) Laboratoria Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. na rzecz powoda E. K. kwotę 11.554,57 zł (jedenaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery złote i 57/100) z odsetkami ustawowymi od dnia 23. sierpnia 2014 r. do dnia zapłaty;

2.  zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 2.995,00 zł (dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 2.400,00 zł (dwa tysiące czterysta złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

(...)