Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: X U 1508/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 czerwca 2015roku

Sąd Okręgowy – Sąd Ubezpieczeń Społecznych w Katowicach

X Wydział Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący:

SSO Magdalena Wróbel

Sędziowie/Ławnicy:

Protokolant:

Sylwia Krenczyk

po rozpoznaniu w dniu 10 czerwca 2015 roku w Katowicach

odwołania T. N. (T. N.)

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w C.

z dnia 7 maja 2014 roku

znak: (...)

w sprawie T. N. (T. N.)

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w C.

o prawo do emerytury

zmienia zaskarżoną decyzję i przyznaje ubezpieczonemu prawo do emerytury od dnia
(...)

SSO Magdalena Wróbel

Sygn. akt X U 1508/14

UZASADNIENIE

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w C. decyzją z 7 maja 2014 roku odmówił ubezpieczonemu T. N. prawa do emerytury z tytułu zatrudnienia w szczególnych warunkach, ponieważ ubezpieczony nie wykazał na dzień 1 stycznia 1999 roku co najmniej15 lat pracy zatrudnienia w szczególnych warunkach.

W odwołaniu ubezpieczony domagał się zmiany zaskarżonej decyzji i przyznania prawa do emerytury. Zarzucił, że organ rentowy błędnie nie zakwalifikował jako pracy w szczególnych warunkach okresu zatrudnienia od 1 października 1976 r. do 31 marca 1984 r. , w którym to okresie świadczył pracę jako kierowca samochodów ciężarowych o dopuszczalnym ciężarze całkowitym powyżej 3,5 tony. Fakt charakteru wykonywanej pracy nie został dostatecznie wyświetlony w wydanym dnia 31 marca 1984 r. świadectwie pracy, jednakże stosowne informacje znajdują się w aktach osobowych pracownika P.T.S.B. (...).

Sąd ustalił co następuje:

Dnia 22 kwietnia 2014 roku ubezpieczony T. N., urodzony (...), wystąpił do organu rentowego z wnioskiem o przyznanie prawa do emerytury w obniżonym wieku emerytalnym z tytułu wykonywania pracy w szczególnych warunkach.

Zaskarżoną decyzją z dnia 7 maja 2014 roku Zakład odmówił ubezpieczonemu prawa do wnioskowanego świadczenia wobec nieudokumentowania na dzień 1 stycznia 1999 roku 15 lat pracy w warunkach szczególnych.

Na podstawie przedłożonych dokumentów Oddział uznał za udowodnione na dzień 1 stycznia 1999 r. 27 lat, 9 miesięcy i 23 dni okresów składkowych oraz 5 dni okresów nieskładkowych, a łącznie 27 lat, 9 miesięcy i 28 i okresów ubezpieczenia, w tym w ocenie Oddziału ubezpieczony udowodnił 14 lat 6 miesięcy i 4 dni pracy wykonywanej stale ich pełnym wymiarze czasu pracy w warunkach szczególnych. Organ rentowy zaliczył do stażu pracy w warunkach szczególnych okres zatrudnienia ubezpieczonego w KWK (...).G. (...) spółka z o. o. od dnia 22 czerwca 1984 r. do dnia 30 maja 1994 r. jako kierowcy autobusu powyżej 15 miejsc siedzących na podstawie świadectwa wykonywania pracy szczególnych warunkach z dnia 13 lipca 2000 roku oraz w Przedsiębiorstwie Usługowo- Produkcyjnym (...) spółka z o. o. w S. Śl. od dnia 31 maja 1994 r. do dnia 31 grudnia 1998 r. jako kierowcy samochodów ciężarowych o dopuszczalnym ciężarze całkowitym powyżej 3,5 tony na podstawie świadectwa wykonywania prac szczególnych warunkach z dnia 22 kwietnia 2014 roku. Na okoliczność pracy w szczególnych warunkach w spornych okresach ubezpieczony nie przedstawił świadectwa wykonywania pracy w szczególnych warunkach, dokumentując sporne okresy jedynie "zwykłym” świadectwem pracy, z którego wynika stanowisko: kierowca pojazdu samochodowego.

W celu ustalenia charakteru i wymiaru czasu pracy ubezpieczonego w przedsiębiorstwie (...) Sąd przeprowadził dowód z przesłuchania świadków, współpracowników ubezpieczonego, R. S., M. S. oraz E. K. (1), z akt osobowych ubezpieczonego, z akt emerytalnych świadka E. K..

Przedsiębiorstwo (...)zajmowało się przewozem materiałów budowlanych na budowy osiedli mieszkaniowych na terenie całej aglomeracji Śląskiej. Bazę transportową przedsiębiorstwa stanowiły głównie samochody ciężarowe, a także 2 autobusy i 2 samochody dostawcze marki (...). Ubezpieczony uprawnienia do kierowania samochodami ciężarowymi - prawo jazdy kategorii C i CE uzyskał 4 maja 1976 roku podczas odbywania służby wojskowej. Natomiast w trakcie zatrudnienia T.uzyskał prawo jazdy kategorii D uprawniające do kierowania autobusami. Ubezpieczony przez cały okres zatrudnienia w T.wykonywał wyłącznie pracę kierowcy samochodu ciężarowego o ciężarze całkowitym powyżej 3,5 tony, a były to samochody marki (...)z przyczepą, (...)z przyczepą i (...)z przyczepą. Kierowcy samochodów ciężarowych pracowali w pełnym wymiarze czasu pracy w dwunastogodzinnym systemie zmianowym. Pracodawca nie powierzał kierowcom innych zadań poza kierowaniem pojazdami ciężarowymi. W przypadku awarii samochodu kierowca otrzymywał do dyspozycji inny samochód.

Przedsiębiorstwo (...) nie wydało kierowcom samochodów ciężarowych świadectwa wykonywania pracy w szczególnych warunkach. Świadek E. K. (1) uzyskał prawo do emerytury z tytułu zatrudnienia w szczególnych warunkach wykonywanej w przedsiębiorstwie (...) na mocy wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach.

Sąd dał wiarę zgodnym zeznaniom świadków i wyjaśnieniom ubezpieczonego, że T. N. pracę kierowcy samochodu ciężarowego o ciężarze całkowitym powyżej 3,5 tony wykonywał stale i w pełnym wymiarze czasu pracy. Świadkowie bowiem zatrudnieni byli w (...) w tym samym okresie co ubezpieczony, również wykonując pracę kierowców samochodów ciężarowych, a świadek R. S. był jego zmiennikiem.

Sąd zważył co następuje:

Zgodnie z art. 184 ustawy z 17 grudnia 1998 o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ( t.j. Dz.U. 2013.1440 ), zwanej dalej ustawą emerytalną, ubezpieczonym urodzonym po tym dniu 31 grudnia 1948 roku przysługuje emerytura po osiągnięciu wieku 60 lat - w odniesieniu do mężczyzn i 55 lat - w odniesieniu do kobiet, jeżeli w dniu wejścia w życie osiągnęli:

1) okres zatrudnienia w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze wymaganym w przepisach dotychczasowych do nabycia prawa do emerytury w wieku niższym niż 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn oraz

2) okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn. (ust.1)

Emerytura, o której mowa w ust. 1 przysługuje pod warunkiem nieprzystąpienia do otwartego funduszu emerytalnego albo złożenia wniosku o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem Zakładu, na dochody budżetu państwa (ust.2).

Ustalając uprawnienia do wcześniejszej emerytury należy uwzględnić, że za pracowników zatrudnionych szczególnych warunkach uważa się pracowników zatrudnionych przy pracach o znacznej szkodliwości dla zdrowia oraz o znacznym stopniu uciążliwości lub wymagających wysokiej sprawności psychofizycznej ze względu na bezpieczeństwo własne i otoczenia (art. 32 ust. 2 ustawy emerytalnej).

Wiek emerytalny pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach, rodzaje pracy lub stanowisk i warunki, na podstawie których takim osobom przysługuje prawo do emerytury, ustala się na podstawie dotychczasowych przepisów to jest obowiązujących przed wejściem w życie ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

Kwestie te reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z 7 lutego 1983 roku w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze (Dz.U. z 1983 nr 8 pozycja 43 ze zm.).

Zgodnie z § 4 ust. 1 tego rozporządzenia, pracownik który wykonywał prace w szczególnych warunkach, wymienione w wykazie A nabywa prawo do emerytury, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki: osiągnął wiek emerytalny 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn oraz ma wymagany okres zatrudnienia, w tym co najmniej 15 lat pracy w szczególnych warunkach.

Zgodnie z wykazem A Dział VIII pkt 2 tego rozporządzenia, pracą w szczególnych warunkach jest praca kierowców samochodów ciężarowych o dopuszczalnym ciężarze całkowitym powyżej 3,5 tony, specjalizowanych, specjalistycznych (specjalnych ), pojazdów członowych i ciągników samochodowych balastowych, autobusów o liczbie miejsc powyżej 15, samochodów uprzywilejowanych w ruchu w rozumieniu przepisów o ruchu na drogach publicznych, trolejbusów i motorniczych tramwajów.

Powyższe uregulowania określają przesłanki nabycia przez ubezpieczonego prawa do wcześniejszej emerytury. Wynika stąd, że mężczyźnie urodzonemu po 31 grudnia 1948 roku przysługuje wcześniejsza emerytura po osiągnięciu przez niego wieku 60 lat, jeżeli posiada okres zatrudnienia (okresy składkowe nieskładkowe ) co najmniej 25 lat, w tym co najmniej 15 lat pracy w szczególnych warunkach na przykład jako kierowca samochodu ciężarowego o dopuszczalnym ciężarze całkowitym powyżej 3,5 tony. Nadto warunkiem uprawnienia do wcześniejszej emerytury jest nieprzystąpienie do otwartego funduszu emerytalnego albo złożenie wniosku o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym za pośrednictwem ZUS na dochody budżetu państwa.

Przesłuchani w sprawie świadkowie oraz odwołujący stwierdzili, że T. N. wykonywał w okresie swojego zatrudnienia w (...) tj. od 11 października 1976 r. do 31 marca 1984 r. stale i w pełnym wymiarze czasu pracy zadania polegające na wykonywaniu obowiązków kierowcy samochodów ciężarowych o dopuszczalnym ciężarze całkowitym powyżej 3,5 tony. Oznacza to, że na dzień 1 stycznia 1999 r. przepracował w szczególnych warunkach w rozumieniu cytowanych wyżej przepisów okres co najmniej 15 lat. Wynika z powyższego (przy uwzględnieniu okoliczności bezspornych ), że na dzień złożenia wniosku odwołujący spełniał wszystkie przesłanki do przyznania mu prawa do wcześniejszej emerytury na podstawie art.184 ustawy emerytalnej.

Wobec powyższego Sąd na mocy art. 477.14 §2 k.p.c. zmienił zaskarżoną decyzję przyznając ubezpieczonemu T. N.prawo do emerytury poczynając od dnia (...)

SSO Magdalena Wróbel