Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I ACz 634/15

POSTANOWIENIE

Dnia 6 lipca 2015 r.

Sąd Apelacyjny w Katowicach I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSA Małgorzata Wołczańska

Sędziowie: SSA Lucyna Świderska-Pilis (spr.)

SSO del. Aneta Pieczyrak-Pisulińska

po rozpoznaniu w dniu 6 lipca 2015 r.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa C. D.

przeciwko K. L.

o na skutek zażalenia powoda

od zarządzenia przewodniczącego posiedzenia z dnia 6 marca 2015 r.

Sądu Okręgowego w Katowicach

Sygn. akt II C 65/15

postanawia:

oddalić zażalenie.

Sygn. akt I ACz 634/15

UZASADNIENIE

W sprawie toczącej się przed Sądem Rejonowym K. pozwana złożyła pozew wzajemny przeciwko K. L. o zapłatę kwoty 24 000 zł (podanej słownie jako jedenaście tysięcy złotych) z ustawowymi odsetkami od dnia 15 stycznia 2009 r.

oraz o zobowiązanie K. L. do sprostowania zeznań na okoliczność rzekomej organizacji imprez wobec Państwowej Inspekcji Handlowej.

Postanowieniem z dnia 27 stycznia 2015 r. Sąd Rejonowy K. stwierdził swą niewłaściwość rzeczową i sprawę przekazał Sądowi Okręgowemu w Katowicach.

Zarządzeniem z dnia 2 lutego 2015 r. wezwano powódkę do uzupełnienia braków formalnych pozwu przez uiszczenie opłaty od pozwu, wskazanie własnego numeru PESEL i sprecyzowanie żądania odnośnie sprostowania zeznań poprzez podanie tekstu sprostowania.

Powódka nie ustosunkowała się do wezwania.

Zaskarżonym zarządzeniem zwrócono pozew powódki C. D. z uwagi na nieuzupełnienie przez nią braków formalnych pozwu.

Od powyższego zarządzenia zażalenie złożyła powódka wnosząc o jego uchylenie.

Skarżąca zarzucała, że nie zrozumiała wezwania sądu z dnia 2 lutego 2015 r. Wnosiła również o ustanowienie dla niej pełnomocnika z urzędu i zwolnienie od kosztów sądowych.

Postanowieniami z dnia 7 maja 2015 r. Sąd Okręgowy w Katowicach zwolnił powódkę od kosztów sądowych w całości i oddalił jej wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie może odnieść skutku.

Jak już podniesiono wyżej powódka wezwana została o uiszczenie opłaty od pozwu, wskazanie własnego numeru PESEL i sprecyzowanie żądania odnośnie sprostowania zeznań, poprzez podanie tekstu sprostowania. Kwestia usunięcia braków fiskalnych jest już o tyle nieaktualna, jako że powódka zwolniona została od kosztów sądowych w całości. Jeśli natomiast chodzi o pozostałe braki to prawidłowo została wezwana o ich usunięcie i niespornie zarządzenia tego nie wykonała. Art. 126 § 2 kpc stanowi, że gdy pismo procesowe jest pierwszym pismem w sprawie, powinno ponadto zawierać oznaczenie przedmiotu sporu oraz oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników i numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) powoda będącego osobą fizyczną. Wbrew zarzutom zażalenia wezwanie o podanie numeru PESEL nie jest żądaniem niezrozumiałym i winno być bez trudu uzupełnione bez pomocy fachowego pełnomocnika. Już to winno skutkować oddaleniem zażalenia, bowiem art. 130 § 1 i 2 kpc stanowi, że jeżeli pismo procesowe nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych przewodniczący wzywa stronę, pod rygorem zwrócenia pisma, do poprawienia lub uzupełnienia go w terminie tygodniowym, a po bezskutecznym upływie terminu przewodniczący zwraca pismo stronie. Sąd tez nie był władnym do samodzielnego ustalania numeru PESEL powódki na podstawie akt sprawy gdzie złożony został pozew wzajemny, jako że akta tej sprawy znajdują w innym sądzie.

Prawidłowo również powódka została wezwana o sprecyzowanie żądania zawartego w pkt. 5 pozwu. Samo podanie, że powódka żąda sprostowania jest niewystarczające. Sprostowanie z samej istoty winno poprawiać jakiś błąd czy też niewłaściwe określenie. Powódka winna zatem podać na czym miałoby polegać sprostowanie i wezwania tego też nie można uznać za niezrozumiałe.

Ze swej strony Sąd Apelacyjny dodaje, że wyjaśnienia wymagała również kwota, której zasądzenia domaga się powódka, jako że w pozwie podana jest wartość w liczbach arabskich 24 000 zł natomiast słowna – jedenaście tysięcy złotych.

Z przedstawionych względów na podstawie art. 385 kpc w związku z art. 397§2 kpc orzeczono jak w sentencji.