Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1915/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 kwietnia 2015 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia SO Bogdan Jachowicz

Sędziowie: SO Zofia Szcześniewicz

SR Joanna Szczygielska

Protokolant: Monika Bura

po rozpoznaniu w dniu 14 kwietnia 2015 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa A. Z.

przeciwko Towarzystwu (...) Spółce Akcyjnej w W.

o zapłatę

na skutek apelacji powódki od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi z dnia 6 października 2014 roku sygn. akt I C 88/13

1.  oddala apelację,

2.  zasądza od A. Z. na rzecz Towarzystwa (...) Spółki Akcyjnej w W. kwotę 1200 (jeden tysiąc dwieście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.