Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 422/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 kwietnia 2015 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia SO Zofia Szcześniewicz

po rozpoznaniu w dniu 14 kwietnia 2015 roku w Łodzi

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa H. A. z siedzibą w S.

przeciwko M. Ł.

o zapłatę

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

z dnia 14 stycznia 2015 roku, sygn. akt XVIII Nc 5495/14

1.  zmienia zaskarżony wyrok na następujący:

zasądza od M. Ł. na rzecz H. A. z siedzibą w S. kwotę 6.692,73 ( sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa 73/100 ) złote z ustawowymi odsetkami od kwoty 4.126,81 ( cztery tysiące sto dwadzieścia sześć 81/100 ) złotych od dnia 22 grudnia 2012 r. do dnia zapłaty, od kwoty 2.377,15
( dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt siedem 15/100 ) złotych od dnia 8 maja 2014 r. do dnia zapłaty oraz kwotę 1.467 (jeden tysiąc czterysta sześćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu;

2. zasądza od M. Ł. na rzecz H. A. z siedzibą w S. kwotę 850 (osiemset pięćdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.