Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 424/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 kwietnia 2015 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący: Sędzia SO Bogdan Jachowicz

po rozpoznaniu w dniu 14 kwietnia 2015 roku w Łodzi na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W.

przeciwko S. M.

o zapłatę

na skutek apelacji powódki

od wyroku zaocznego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi

z dnia 11 grudnia 2014r. sygn. akt XVIII C 2887/14

oddala apelację.