Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I C 49/11

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 marca 2014 r.

Sąd Rejonowy w Piasecznie Wydział I Cywilny

w składzie:

Przewodniczący : SSR Joanna Półrolnik

Protokolant: Katarzyna Hebda

po rozpoznaniu w dniu 07 marca 2014 r. w Piasecznie

na rozprawie

sprawy z powództwa Skarbu Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne - Nadleśnictwo L.

przeciwko (...) Spółka Akcyjna w K.

o zapłatę

I.  zasądza od pozwanego (...) Spółka Akcyjna w K. na rzecz powoda Skarbu Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne - Nadleśnictwo L. kwotę 8 153,78 zł (osiem tysięcy sto pięćdziesiąt trzy złote i siedemdziesiąt osiem groszy) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 30 listopada 2010 r. do dnia zapłaty;

II.  oddala powództwo w pozostałym zakresie;

III.  ustalić zasadę, że pozwany ponosi koszty w 14,65 % a powód w 85,35 % pozostawiając szczegółowe wyliczenie referendarzowi sądowemu.