Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII Cz 338/13

POSTANOWIENIE

  Dnia 2 sierpnia 2013 r.

Sąd Okręgowy w Toruniu VIII Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodnicząca SSO Hanna Matuszewska (spr.)

Sędziowie SO Rafał Krawczyk, SO Małgorzata Maleszka

po rozpoznaniu w dniu 2 sierpnia 2013 r. w Toruniu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa W. W.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych w W. Oddziałowi w T.

o zapłatę

w przedmiocie odrzucenia apelacji

na skutek zażalenia powoda

na postanowienie Sądu Rejonowego w Chełmnie

z dnia 14 grudnia 2012 r.

sygn. akt I C 92/10

postanawia: oddalić zażalenie.

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 14 grudnia 2012 r. Sąd Rejonowy w Chełmnie na podstawie art. 370 k.p.c. odrzucił apelację powoda zawartą w pismach z dnia 12 sierpnia 2012 r. i z dnia 26 października 2012 r. od wyroku Sądu Rejonowego w Chełmnie z dnia 23 listopada 2011 r.

W uzasadnieniu Sąd Rejonowy wskazał, że pełnomocnik powoda z urzędu w ustawowym terminie złożył apelację od wyroku Sądu Rejonowego w Chełmnie z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie I C 92/10. Dnia 14 lutego 2012 r. wpłynęła także apelacja powoda (pismo z dnia 03.02.2012r. 0 k. 329). Akta sprawy zostały przedstawione Sądowi Okręgowemu w dniu 28 lutego 2012 r. Dnia 21 marca 2012 r. wpłynęło kolejne pismo powoda zatytułowane „uzasadnienie apelacji – uzupełnienie” które przesłano Sądowi Okręgowemu w Toruniu. Sąd Okręgowy w Toruniu oddalił apelację powoda wyrokiem z dnia 18 kwietnia 2012 r., tak więc wyrok Sądu Rejonowego w Chełmnie z tą datą stał się prawomocny co wyłączyło złożenie od niego kolejnej apelacji.

Powód wniósł zażalenie od powyższego postanowienia, podnosząc, że brak było podstaw do zastosowania art. 370 k.p.c. a nadto obszernie opisując przyczyny nakazujące jego zdaniem przyjęcie apelacji do rozpoznania.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie było bezzasadne.

Apelację wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok, w terminie dwutygodniowym od doręczenia stronie skarżącej wyroku z uzasadnieniem; jeżeli zaś strona nie zażądała uzasadnienia wyroku w terminie tygodniowym od ogłoszenia sentencji, termin do wniesienia apelacji biegnie od dnia, w którym upłynął termin do żądania uzasadnienia (art. 369 § 1 i 2 k.p.c.). Nie ulega wątpliwości, ze apelacja powoda, zawarta w pismach z dnia 12 sierpnia 2012 r. i z dnia 26 października 2012 r. została wniesiona nie tylko po upływie wskazanych terminów, lecz także po wydaniu wyroku przez Sąd Okręgowy w Toruniu w następstwie rozpoznania apelacji złożonej w terminie przez pełnomocnika powoda.

Zgodnie przepisem z art. 370 in principio k.p.c. apelacja wniesiona po upływie przepisanego terminu podlega odrzuceniu. Postanowienie Sądu Rejonowego było więc prawidłowe.

Mając na uwadze powyższe okoliczności zdaniem Sądu Okręgowego zażalenie powoda podlegało oddaleniu po myśli art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 §2 zd. 1 k.p.c.