Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III AUa 1731/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 17 czerwca 2015 r.

Sąd Apelacyjny w Poznaniu III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: SSA Iwona Niewiadowska-Patzer (spr.)

Sędziowie: SSA Marek Borkiewicz

del. SSO Izabela Halik

Protokolant: st.sekr. sąd. Alicja Karkut

po rozpoznaniu w dniu 17 czerwca 2015 r. w Poznaniu

sprawy A. J.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Z.

o rentę z tytułu niezdolności do pracy

na skutek apelacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Z.

od wyroku Sądu Okręgowego w Zielonej Górze

z dnia 3 września 2014 r. sygn. akt IV U 2472/13

z m i e n i a zaskarżony wyrok o tyle, że prawo do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy przysługuje do 29 lutego 2016r.

del. SSO Izabela Halik

SSA Iwona Niewiadowska-Patzer

SSA Marek Borkiewicz

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 10 czerwca 2013r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Z. odmówił wnioskodawcy A. J. prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy.

Na skutek odwołania A. J. od powyższej decyzji wyrokiem z dnia 3 września 2014r. Sąd Okręgowy w Zielonej Górze zmienił zaskarżoną decyzję w ten sposób, że przywrócił odwołującemu prawo do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy poczynając od dnia 1 marca 2013r. do dnia 29 kwietnia 2016r.

Powyższe rozstrzygnięcie zostało wydane w oparciu o następujące ustalenia faktyczne i prawne:

A. J. był uprawniony do renty od roku 1993 (trzecia grupa inwalidów). Ostatnio - decyzją z dnia 20.03.2012r. miał przyznaną rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy do 28.02.2013r.

W dniu 11.03.2013r. wnioskodawca zgłosił w organie rentowym wniosek o ponowne ustalenie prawa do pobieranego świadczenia na dalszy okres. Lekarz orzecznik ZUS orzeczeniem z dnia 7.05.2013r. stwierdził, że wnioskodawca nie jest niezdolny do pracy. W związku z wniesieniem sprzeciwu przez odwołującego, komisja lekarska ZUS orzeczeniem z dnia 05.06.2013r. orzekła, że odwołujący nie jest niezdolny do pracy.

W oparciu o powyższe organ rentowy wydał zaskarżoną decyzję.

W postępowaniu sądowym Sąd Okręgowy dopuścił dowód z opinii biegłych sądowych neurologa i psychiatry, którzy rozpoznając u wnioskodawcy cerebrastenię pourazową oraz przewlekły zespół bólowy kręgosłupa na podłożu zmian zwyrodnieniowych i wielopoziomowej dyskopatii z ograniczeniem funkcji narządu ruchu, stwierdzili, że jest on nadal częściowo niezdolny do pracy od 29.02.2013r. - na 3 lata.

W oparciu o tak ustalony stan faktyczny Sąd Okręgowy wskazał, że odwołanie okazało się uzasadnione.

Sąd Okręgowy w zakresie ustalenia niezdolności do pracy oparł się na opinii biegłych neurologa i psychiatry, uznając, że wnioskodawca jest nadal tj. po 28.02.2013r częściowo niezdolny do pracy do 29.04.2016r. Sąd Okręgowy nie podzielił natomiast wniosków biegłych sądowych lekarzy ortopedy i specjalisty chorób zakaźnych w zakresie braku niezdolności do pracy wnioskodawcy, zważywszy, że biegli sami zalecili powołanie biegłych innych specjalności.

Organ rentowy nie zgłosił żadnych zarzutów do powyższych opinii i wniósł o wydanie rozstrzygnięcia zgodnie z wynikami postępowania dowodowego. Na rozprawie pełnomocnik pozwanego wnosił o przywrócenie odwołującemu prawa do renty zgodnie ze stanowiskiem biegłych sądowych neurologa i psychiatry.

Wobec powyższego, w oparciu o art. 477 14 § 2 k.p.c. orzeczono jak wyroku.

W apelacji od powyższego wyroku, organ rentowy wniósł o zmianę wyroku w części dotyczącej daty końcowej przyznania świadczenia. Apelujący zarzucał naruszenie art. 100 ust. 1 w zw. z art. 14 ust. 2 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, poprzez przyznanie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy na okres do dnia 29 kwietnia 2016r. w sytuacji, gdy powołani w sprawie biegli neurolog i psychiatra wskazali czas trwania niezdolności do pracy na 3 lata, tj. do dnia 29 lutego 2016r.

Wskazując na powyższe skarżący wniósł o zmianę wyroku w zakresie daty końcowej przyznania świadczenia poprzez przyznanie świadczenia do dnia 29 lutego 2016r.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Apelacja jest zasadna.

Apelujący kwestionował rozstrzygniecie Sądu I instancji tylko w zakresie daty końcowej przyznania odwołującemu renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Skarżący zarzucał naruszenie art. 100 ust. 1 w zw. z art. 14 ust. 2 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, poprzez przyznanie odwołującemu prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy na okres do dnia 29 kwietnia 2016r. w sytuacji, gdy w opinii biegłych neurologa i psychiatry wskazano czas trwania niezdolności do pracy na 3 lata, tj. do dnia 29 lutego 2016r.

W ocenie Sądu Apelacyjnego zarzut organu rentowego jest zasadny.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy o emeryturach i rentach z FUS - jeżeli nie ma możliwości ustalenia daty powstania niezdolności do pracy, natomiast ustalono okres, w którym niezdolność do pracy powstała, za datę powstania niezdolności przyjmuje się datę końcową tego okresu.

Z kolei zgodnie z art. 100 ust. 1 cyt. ustawy - prawo do świadczeń określonych w ustawie powstaje z dniem spełnienia wszystkich warunków wymaganych do nabycia tego prawa, a stosownie do art. 101 pkt 1 ww. ustawy - prawo do świadczeń ustaje - gdy ustanie którykolwiek z warunków wymaganych do uzyskania tego prawa.

Sąd Okręgowy w oparciu o opinię biegłych neurologa i psychiatry ustalił, że odwołujący jest częściowo niezdolny do pracy od 29 lutego 2013r. – na 3 lata, jednak błędnie obliczył datę końcową tej niezdolności, tj. do 29 kwietnia 2016r., zamiast prawidłowo do 29 lutego 2016r., tj. do końca upływu 3 letniego okresu liczonego od 29 lutego 2013r. Z treści opinii wynika, że odwołujący jest częściowo niezdolny do pracy – na 3 lata, a tym samym data końcowa 29 kwietnia 2016r. stanowi omyłkę przy obliczeniu końca okresu niezdolności. Z tego względu – skoro odwołujący jest częściowo niezdolny do pracy do 29 lutego 2016r., to prawo do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy przysługuje mu do 29 lutego 2016r.

Konkludując, Sąd Apelacyjny na mocy art. 386 § 1 k.p.c. zmienił zaskarżony wyrok o tyle, że prawo do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy przysługuje do 29 lutego 2016r.

del. SSO Izabela Halik

SSA Iwona Niewiadowska-Patzer

SSA Marek Borkiewicz