Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III AUz 611/14

POSTANOWIENIE

Dnia 4 lutego 2015 r.

Sąd Apelacyjny w Poznaniu – III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący:

SSA Jolanta Cierpiał

Sędziowie:

SSA Wiesława Stachowiak (spr.)

SSA Marta Sawińska

Protokolant:

inspektor ds. biurowości Beata Tonak

po rozpoznaniu w dniu 4 lutego 2015 r. na posiedzeniu niejawnym

sprawy z odwołania (...) Sp. z o.o. w P.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w P.

o podleganie ubezpieczeniu społecznemu

na skutek zażalenia odwołującego (...) Sp. z o.o. w P.

na zarządzenie Sądu Okręgowego w Poznaniu

z dnia 24 września 2014 r. sygn. akt VIII U 2507/14

o zwrocie odwołania

p o s t a n a w i a :

oddalić zażalenie.

SSA Marta Sawińska

SSA Jolanta Cierpiał

SSA Wiesława Stachowiak (spr.)

UZASADNIENIE

Sąd Okręgowy w Poznaniu zarządzeniem z 24 września 2014 roku, w sprawie VIII U. 2507/14 zwrócił odwołanie płatnika składek (...) sp. z o.o. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddziału w P. w przedmiocie podlegania ubezpieczeniom społecznym (pkt 1) oraz wniosek o przywrócenie terminu do jego złożenia (pkt 2).

Sąd uznał, że w sprawie zaistniały przesłanki określone w art. 130 § 2 k.p.c. Osoba występująca jako pełnomocnik odwołującego, pomimo wezwania nie uzupełniła braków formalnych odwołania.

Odwołujący złożył zażalenie na zarządzenie, wnosząc o jego uchylenie i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia oraz umożliwienie pełnomocnikowi czynnego uczestnictwa w postępowaniu.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługiwało na uwzględnienie.

Żalący podniósł, że zawiadomienie o doręczeniu wezwania Sądu do uzupełnienia braków formalnych odwołania, nie zostało mu doręczone. Pełnomocnik odwołującego oświadczył, ze wiadomym mu jest, iż zawiadomienia o przesyłce z Sądu doręczane były postronnej osobie pod adres w P., przy ul. (...).

Skarżący zaznaczył także, że organ rentowy przyjął, iż adresem do doręczeń dla pełnomocnika jest adres do korespondencji strony postępowania spółki (...).

Podniesione powyżej okoliczności nie mogły prowadzić do zmiany bądź uchylenia zaskarżonego zarządzenia.

Słusznie Sąd I instancji przyjął, że sprawie nie można było nadać dalszego biegu i należało zarządzić zwrot odwołania, stosownie do art. 130 § 2 k.p.c. Na etapie postępowania przed Sądem Okręgowym nie zostało wykazane pełnomocnictwo działającego w imieniu płatnika składek.

Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych odwołania zostało wysłane pod jedyny wskazany przez stronę odwołującą adres w P., przy ul. (...). W związku z tym okoliczność, że pismo nie zostało przekazane pełnomocnikowi przez mocodawcę, pozostaje poza sferą zainteresowania Sądu. Okoliczności powołane przez pełnomocnika dotyczące nieprawidłowości w doręczaniu przesyłki przez operatora I. nie zostały w najmniejszym stopniu uprawdopodobnione i są w ocenie Sądu Apelacyjnego niewiarygodne.

Kwestia doręczenia przez organ rentowy decyzji, od której odwołał się płatnik, pod niewłaściwy adres również nie mogła być przedmiotem oceny, w postępowaniu zażaleniowym. Sąd byłby władny odnieść się do stanowiska strony dopiero po uzupełnieniu braków formalnych pisma wszczynającego postępowanie.

Mając na uwadze powyższe, Sąd Apelacyjny na podstawie art. 3865 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. oddalił zażalenie jako bezzasadne.

SSA Marta Sawińska

SSA Jolanta Cierpiał

SSA Wiesława Stachowiak (spr.)