Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 165/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 maja 2015 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi – Wydział III Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia SO Jacek Świerczyński

Sędziowie: SO Renata Jagura

SR Katarzyna Barańska

Protokolant: Monika Bura

po rozpoznaniu w dniu 11 maja 2015 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa M. M.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi

z dnia 6 listopada 2014 roku, sygn. akt II C 200/14

oddala apelację.