Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 554/15

POSTANOWIENIE

Dnia 11 maja 2015 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący: Sędzia SO Jacek Świerczyński

Sędziowie: SO Renata Jagura

SR Katarzyna Barańska

po rozpoznaniu w dniu 11 maja 2015 roku w Łodzi

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku (...) Spółki Akcyjnej w upadłości układowej z siedzibą w W. k. P.

z udziałem (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K. k. Łodzi

o zwrot świadczenia złożonego do depozytu sądowego

na skutek apelacji uczestnika (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K. k. Łodzi od postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie o sygn. akt VIII Ns 475/14

postanawia:

1.  zmienić zaskarżone postanowienie w ten sposób, że oddalić wniosek;

2.  zasądzić od (...) Spółki Akcyjnej w upadłości układowej z siedzibą w W. k. P. na rzecz (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K. k. Łodzi kwotę 220 (dwieście dwadzieścia) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.