Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: III U 324/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 6 sierpnia 2015r.

Sąd Okręgowy w Ostrołęce III Wydział Pracy I Ubezpieczeń Społecznych - w składzie:

Przewodniczący:

SSO Monika Obrębska

Protokolant:

sekretarz sądowy Przemysław Dudziński

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 sierpnia 2015r. w O.

sprawy z odwołania K. G.

przeciwko Prezesowi Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

o wysokość emerytury rolniczej

na skutek odwołania K. G.

od decyzji Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

z dnia 03.03.2015r. znak (...)-2

orzeka:

oddala odwołanie

Sygn. akt III U 324/15

UZASADNIENIE

W dniu 11.02.2015r. K. G. złożyła kolejny wniosek o przyznanie prawa do emerytury rolniczej.

Po rozpoznaniu tego wniosku decyzją z dnia 03.03.2015r. Prezes KRUS przyznał K. G. prawo do wnioskowanego świadczenia począwszy od 01.02.2015r. określając wysokość emerytury na 835,30zł.

K. G. decyzję powyższą zaskarżyła, wnosząc od niej odwołanie. Zdaniem odwołującej emerytura winna być jej przyznana od 30.09.2014r., gdyż już wówczas posiadała wymagany staż ubezpieczeniowy. Odwołująca nie kwestionowała natomiast wysokości przyznanego jej świadczenia.

W odpowiedzi na odwołanie, organ rentowy wniósł o jego oddalenie. Organ rentowy podniósł, że K. G. złożyła odwołanie od decyzji Prezesa KRUS z dnia 30.09.2014r. odmawiającej jej prawa do emerytury rolniczej, a odwołanie od tej decyzji zostało oddalone wyrokiem Sądu Okręgowego z dnia 14.01.2015r., w którym Sąd Okręgowy uznał, że odwołująca nie posiada wymaganego 25 - letniego okresu podlegania ubezpieczeniu, a jedynie 24 lata, 11 miesięcy i 2 dni, stąd nie spełnia przesłanek do przyznania prawa do emerytury rolniczej. W dniu 11.02.2015r. K. G. złożyła kolejny wniosek o emeryturę. Tym razem decyzją z dnia 03.03.2015r. Prezes KRUS przyznał odwołującej prawo do emerytury uznając, że aktualnie zgromadziła ona wymagany 25 – letni staż ubezpieczeniowy. Organ rentowy wskazał, że emerytura została odwołującej przyznana od pierwszego dnia miesiąca, w którym ubezpieczona złożyła ponowny wniosek o świadczenie.

Sąd Okręgowy Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych ustalił następujący stan faktyczny:

Decyzją z dnia 30.09.2014r. Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego odmówił K. G. prawa do emerytury rolniczej wskazując, że zgromadziła ona jedynie 22 lata, 5 miesięcy i 1 dzień ubezpieczenia. K. G. złożyła odwołanie od tej decyzji, które wyrokiem Sądu Okręgowego w Ostrołęce z dnia 14.01.2015r. zostało oddalone. Sąd Okręgowy uznał, że odwołująca nie posiada wymaganego 25-letniego okresu podlegania ubezpieczeniu, a jedynie 24 lata, 11 miesięcy i 2 dni. Powyższy wyrok został zaskarżony apelacją przez K. G.. W dniu 11.02.2015r. K. G. złożyła kolejny wniosek o emeryturę rolniczą. Tym razem decyzją z dnia 03.03.2015r. Prezes KRUS przyznał odwołującej prawo do emerytury począwszy od 01.02.2015r., uznając, że aktualnie zgromadziła ona wymagany 25 – letni staż ubezpieczeniowy. Wysokość emerytury została określona na kwotę 835,30zł.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu o niesporne twierdzenia stron oraz dokumenty z akt rentowych.

Sąd Okręgowy Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych zważył, co następuje:

Odwołanie K. G. od decyzji z dnia 03.03.2015r. jest niezasadne i nie zasługuje na uwzględnienie.

K. G. urodziła się (...), osiągnęła więc powszechny wiek emerytalny, o którym mowa w art. 19. ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników. Zgodnie z tym przepisem emerytura rolnicza przysługuje ubezpieczonemu rolnikowi, który spełnia łącznie następujące warunki: 1) osiągnął wiek emerytalny określony w ust. 1a i 1b; 2) podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 25 lat, z uwzględnieniem art. 20. W myśl art. 19 ust. 1a pkt 1 w/w ustawy – wiek emerytalny dla kobiet urodzonych w okresie do dnia 31 grudnia 1952r. wynosi co najmniej 60 lat.

Zgodnie z art. art. 20 ust. 1 cyt. ustawy do okresów ubezpieczenia wymaganych zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2 zalicza się okresy:

1)podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników indywidualnych i członków ich rodzin w latach 1983-1990;

2)prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie rolnym, po ukończeniu 16 roku życia, przed dniem 1 stycznia 1983r.;

3)od których zależy prawo do emerytury zgodnie z przepisami emerytalnymi.

Stosownie od ust. 2 okresów, o których mowa w ust. 1, nie zalicza się do okresów ubezpieczenia, jeżeli zostały one zaliczone do okresów, od których zależy prawo do emerytury lub renty na podstawie odrębnych przepisów.

Zgodnie z ust. 3 przepisu ust. 1 pkt 3 nie stosuje się do osób urodzonych po dniu 31 grudnia 1948r.

Z treści złożonego przez K. G. odwołania, doprecyzowanego na rozprawie w dniu 06.08.2015r. wynika, że nie kwestionowała ona wysokości przyznanej jej emerytury, wywodziła jedynie, że emerytura winna być jej przyznana nie od 01.02.2015r., a od 30.09.2014r. W ocenie odwołującej już na tę datę posiadała ona wymagany 25-letni staż ubezpieczeniowy.

Stanowisko odwołującej nie zasługuje w ocenie Sądu na uwzględnienie.

W pierwszej kolejności wskazać należy, że zgodnie z ugruntowanym i jednolitym orzecznictwem Sądu Najwyższego, w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych przedmiot rozpoznania sprawy przez sąd wyznacza decyzja organu rentowego, od której wniesiono odwołanie (vide postanowienie Sądu Najwyższego z 20.01.2010r., sygn. akt. II UZ 49/09, LEX 583831). Przedmiotem niniejszej sprawy mogła więc być jedynie ocena formalnej poprawności i merytorycznej zasadności decyzji organu rentowego z 03.03.2015r., a ta została wydana na skutek wniosku o emeryturę z dnia 11.02.2015r. Stosownie do treści art. 129 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, stosowanym odpowiednio z mocy art. 52 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników świadczenia wypłaca się od dnia powstania do nich prawa, nie wcześniej jednak niż od pierwszego dnia miesiąca, w którym został złożony wniosek lub wydano decyzję z urzędu.

Podkreślić należy, że kwestia oceny zasadności żądania odwołującej w zakresie przyznania jej prawa do emerytury z datą wcześniejszą niż ta określona w decyzji z 03.03.2015r. zostanie natomiast przesądzona przez Sąd Apelacyjny w Białymstoku wobec zaskarżenia apelacją przez K. G. wyroku Sądu Okręgowego w Ostrołęce z 14.01.2015r., w którym Sąd Okręgowy oddalił odwołanie K. G. od decyzji z dnia 30.09.2014r. stwierdzając, że odwołująca na datę wydania tamtej decyzji nie legitymowała się wymaganym stażem ubezpieczeniowym.

Mając na uwadze wszystkie podniesione wyżej argumenty, Sąd Okręgowy, działając na zasadzie art. 477 14 § 1 kpc, oddalił odwołanie K. G. od decyzji z 03.03.2015r., gdyż jest zasadna i odpowiada prawu.