Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt V GC 1381/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 17 czerwca 2015 r.

Sąd Rejonowy w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy

w składzie:

Przewodniczący:

SSR Marta Gruba

Protokolant:

St. sekr. sądowy Bożena Grabowska

po rozpoznaniu w dniu 12 czerwca 2015 r. w Rzeszowie

na rozprawie,

sprawy z powództwa: D. M.

przeciwko: (...) Sp. z o.o. w R.

o zapłatę

I.  Oddala powództwo,

II.  koszty postępowania pomiędzy stronami wzajemnie znosi.

Sędzia

VGC 1381/14

UZASADNIENIE

wyroku z dnia 17.06.2015r.

Pozwem z dnia 16.05.2014r powód D. M. wniósł o zasądzenie od pozwanego (...) Sp. z o.o. w R. kwoty 9630,90zł z ustawowymi odsetkami. W uzupełnionym pozwie uzasadnił, że wykonał na rzecz pozwanego usługi koparką i nie otrzymał zapłaty.

Pozwany w sprzeciwie zarzucił, że nie jest dłużnikiem powoda. Podał, że powód wykonał usługi na rzecz D. K..

Bezsporne jest że powód wykonał sporne usługi. Bezsporne jest również że usługi zostały wykonane na rzecz D. K.. Sporne jest, czy pozwana zobowiązana jest do zapłaty.

Sąd w zakresie spornym ustalił i zważył, co następuje:

Za przedmiotową usługę wykonana we wrześniu- październiku 2012r. powód wystawił na pozwanego faktury vat. Powyższe faktury na kwoty 5202,90zł i na kwotę 4428zł podpisane są przez D. K..

Faktury k. 36,37,zeznania świadka L. M. k. 105, zezn. D. K. k. 107

D. K. jest jedynym wspólnikiem (...) S. z o.o. w R. zarejestrowanej 22.11.2012. Prezesem jest A. K..

KRS k. 55-57

Powyższe okoliczności Sąd ustalił na podstawie powołanych w uzasadnieniu dowodów.

Sąd zważył, co następuje:

Powód wykonał usługę i nie otrzymał wynagrodzenia. Osoba na rzecz której została wykonana w ramach działalności gospodarczej usługa to D. K. jedyny udziałowiec pozwanej spółki. Ta osoba podpisała, przyjęła faktury wystawione na pozwaną spółkę. W świetle prawa taki właściciel nie składa w imieniu spółki oświadczeń. Wobec tego podpisanie przez niego faktury a nawet oświadczenia w stosunku do ojca powoda nie są skuteczne prawnie.

W myśl art. 519kc osoba trzecia może wstąpić na miejsce dłużnika, który zostaje z długu zwolniony (przejęcie długu).

§ 2. Przejęcie długu może nastąpić:

1)przez umowę między wierzycielem a osobą trzecią za zgodą dłużnika; oświadczenie dłużnika może być złożone którejkolwiek ze stron;

2)przez umowę między dłużnikiem a osobą trzecią za zgodą wierzyciela; oświadczenie wierzyciela może być złożone którejkolwiek ze stron; jest ono bezskuteczne, jeżeli wierzyciel nie wiedział, że osoba przejmująca dług jest niewypłacalna.

Brak wykazania takich okoliczności.

Nie można wywodzić w sprawie również z art. 103kc falsus procurator gdyż powód nie wzywał strony pozwanej do potwierdzenia umowy.

Wobec powyższego powództwo podlegało oddaleniu.

Sąd orzekł co do kosztów o ich wzajemnym zniesieniu na mocy art. 102kpc.

W powyższej sytuacji nie było podstaw do zasądzenia należności ale głęboko niesprawiedliwe było by obciążanie powoda kosztami zastępstwa procesowego. D. K. mimo oświadczenia na rozprawie, że jest to jego dług tego długu nie spłacił.

Sędzia