Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VII Pa 55/13

WYROK

W IMIENIU

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 06 maja 2013 r.

Sąd Okręgowy w Świdnicy - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący- Sędzia: SO Joanna Sawicz

Sędziowie: SO Monika Kiwiorska – Pająk, SO Iwona Iwanek (spr.)

Protokolant: st. sekretarz sądowy Marta Kołodziejczyk

przy udziale ----

po rozpoznaniu w dniu 06 maja 2013 r. w Świdnicy

sprawy z powództwa M. Z.

przeciwko (...) S.A. w K.

o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne

na skutek apelacji wniesionej przez powódkę

od wyroku Sądu Rejonowego w Świdnicy

z dnia 28 września 2012 r. sygn. akt IV P 56/12

apelację oddala.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 28 września 2012r. Sąd Rejonowy w Świdnicy oddalił powództwo M. Z. o uznanie wypowiedzenia dokonanego jej przez pozwanego (...) S.A. w K. za bezskuteczne i zasądził od powódki na rzecz strony pozwanej kwotę 60 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Rozstrzygnięcie zapadło w oparciu o następujące ustalenia:

(...) S.A. w K. w dniu 18.11.2008r. zawarli umowę o pracę na czas określony do 31.12.2009r., na stanowisko kasjer-sprzedawca w pełnym wymiarze czasu pracy, którą przedłużano następnie od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. z zachowaniem dotychczasowych warunków pracy i płacy. W dniu 01.01.2011r. strony zawarły umowę o pracę na czas nieokreślony na dotychczasowych warunkach pracy i płacy. Ostatnio wynagrodzenie powódki wynosiło 1.858, 71 zł.

W dniu 2.03.2012r. pozwana wypowiedziała powódce umowę o pracę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na 30.06.2012r., wskazując przyczynę wypowiedzenia: sprzedaż alkoholu w dniu 17.12.2011r. osobie nieletniej podczas zakupu próbnego. Wobec tego faktu pracodawca nie widzi możliwości dalszej współpracy. Powódka odmówiła przyjęcia wypowiedzenia, które wcześniej odczytano w obecności kierownika sklepu (...). G..

Kierownik rejonu pozwanej K. C., ze względu na zbliżający się Sylwester i Nowy Rok, podjął decyzję o dokonaniu zakupu kontrolnego w kilku podległych mu sklepach, w tym w sklepie, w którym pracowała powódka. Powodem tej decyzji były sygnały od pracowników ochrony, że kasjerzy sprzedają alkohol osobom, co do których są wątpliwości co do ich pełnoletności i nie proszą o wylegitymowanie się. Informacje od pracownika ochrony I. M. wskazywały na to, że w J. Śl. powódka sprzedaje nieletnim alkohol. W wybranych sklepach, w różnych godzinach zostały przeprowadzone zakupy kontrole u losowo wybranego kasjera, po jednym w każdym sklepie.

Na prośbę ojca kolegi W. G.P. G. l. 16, uczeń (...)Liceum Ogólnokształcącego w Ś. – za zgodą matki, w dniu 17.12.2011r. wraz z kolegą i Z. G.udali się do sklepu sieci (...) w J. Śl. Z. G. dał P. G. pieniądze prosząc by zrobił zakupy różnych towarów i piwa. Po zrobieniu zakupów podszedł do kasy obsługiwanej przez powódkę. Powódka nie pytając go o dowód osobisty, skasowała należność za towar, w tym za piwo. P. G. z zakupionym towarem wyszedł ze sklepu, do czekającego na niego W. G. . Zdarzenie to zostało zarejestrowane przez kamery przemysłowe i zapis monitoringu potwierdził, że powódka nie zażądała od P. G. okazania dowodu osobistego, skasowała towar – w tym piwo, wydała resztę i paragon. Z. G. zabezpieczył to nagranie. Sporządzono z niego notatkę w 2 egzemplarzach, z których jeden egzemplarz dla kierownika sprzedaży J., a drugi dla dyrektora firmy (...) w P., którego pracownikiem jest Z. G.. Protokół został podpisany przez kierownika zmiany sklepu , P. G. i powódkę.

Powódka była niezdyscyplinowanym pracownikiem, naruszała porządek obowiązujący u strony pozwanej. W dniu 8.12.2011r. udzielono powódce kary nagany za nieprzestrzeganie procedury dotyczącej rejestracji czasu pracy w dniu 29.11.2011r. Od tej kary powódka odwołała się - wniosła sprzeciw do pracodawcy, który podtrzymał swoją decyzję o ukaraniu. Powódka nie odwołała się do Sądu Pracy. W dniu 29.07.2011r. powódka bez wiedzy i zgody kierowniczki prowadzącej zmianę p. A. A. opuściła stanowisko pracy.

Uwzględniając powyższe ustalenia Sąd Rejonowy uznał, że pracodawca wypowiadając powódce umowę o pracę w dniu 2.03.2012r. nie naruszył przepisów kodeksu pracy gdyż w myśl art. 38 kp przeprowadził wymagane konsultacje związkowe, w myśl art. 30 § 3 k.p wypowiedzenie dokonano na piśmie, w myśl art. 36 § 1 pkt 3 kp – okres wypowiedzenia wynosił 3 miesiące i upłynął z ostatnim jego dniem tj. 30.06.2012r.

Jako bezsporne Sąd przyjął, że w dniu 17.12.2011r. powódka sprzedała napój alkoholowy nieletniemu, nie żądając od niego okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego, że ukończył on 18 lat. Sąd Przy tym wskazał, że wymieniony P. G. lat 16 stawił się na rozprawie, a wiek świadka nie budził żadnej wątpliwości Sądu gdyż mimo wzrostu - ponad 180 cm - świadek ten ma twarz chłopca, a nie mężczyzny. Powódka zatem powinna była upewnić się o wieku wymienionego, żądając okazania dowodu tożsamości.

Sąd Rejonowy uznał, że wypowiedzenie umowy o pracę z 2.03.2012r. nie naruszało przepisów prawa pracy, a przyczyna wypowiedzenia była bezsporna – stąd brak jest podstaw do uznania wypowiedzenia za bezskuteczne i przywrócenia powódki do pracy. Sąd ten podkreślił, że decyzja pracodawcy w zakresie doboru pracowników w celu prawidłowego wykonania działalności gospodarczej jest suwerenną jego decyzją i Sąd nie ma prawa w to ingerować. To pracodawca bowiem ponosi ryzyko związane z prowadzeniem działalności co oznacza, że gdyby ów zakup kontrolny został przeprowadzony przez organ zewnętrzny np. policję, to pozwana poniosłaby wymierne i bardzo dotkliwe konsekwencje finansowe poprzez odebranie koncesji na sprzedaż wyrobów alkoholowych. Powódka nie może więc skorzystać z dobrodziejstwa art. 8 k.p, albowiem swoim zachowaniem nie tylko naruszyła zasady współżycia społecznego ale także - a może zwłaszcza przepisy ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Sąd nie uznał przy tym działania pracodawcy za prowokację.

Z tych względów Sąd Rejonowy orzekł o oddaleniu powództwa i zasądził od powoda na rzecz pozwanej koszty procesu w kwocie 60zł.

Apelację od tego wyroku wniosła powódka zarzucając niezasadne przyjęcie, że:

- pracodawca ma prawo względem pracownika stosować nielegalne prowokacje i na ich podstawie wypowiadać umowę o pracę, :

- wynikiem zakupu kontrolnego może być zwolnienie pracownika podczas, gdy przy innych tego typu przypadkach pracodawca stosował kary porządkowe

- wynikiem zakupu kontrolnego może być zwolnienie pracownika podczas gdy zgodnie z zeznaniem przewodniczącego związku zawodowego (...) zakup kontrolny ma tylko i wyłącznie charakter szkoleniowy.

Powołując się na powyższe zarzuty, powódka wniosła o zmianę zaskarżonego wyroku przez uwzględnienie powództwa w całości i zasądzenie od pozwanej na rzecz powódki kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego wg norm przepisanych ewentualnie o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy Sądowi I instancji do ponownego rozpoznania. W uzasadnieniu apelacji powódka podniosła, że stanowisko Sądu I instancji jest błędne gdyż przyczyna wypowiedzenia powstała na skutek niezgodnej z prawem prowokacji, która naruszała obowiązujące prawo. Ponadto skutkiem zakupu kontrolnego nie może być zwolnienie pracownika.

Sąd Okręgowy zważył:

Apelacja strony pozwanej nie podlegała uwzględnieniu a zarzuty w niej podniesione są niezasadne.

Sąd Rejonowy dokonał prawidłowych ustaleń faktycznych i dokonał trafnej oceny materiału dowodowego, nie przekraczając granic swobodnej oceny dowodów wyrażonej w treści przepisu art. 233 § 1 k.p.c. a nadto przytoczył obowiązujące przepisy prawa i dokonał ich prawidłowej interpretacji.

W szczególności nie można uznać za zasadne twierdzenie powódki, jakoby wypowiedzenie dokonane w oparciu o przeprowadzony zakup kontrolny, naruszało przepisy prawa. Zważyć należy, że w sprawie niniejszej chodziło o przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 26.10.1982r. o o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( t.j. Dz. U. 2012.1356. ze zm.), która w zakresie sprzedaży alkoholu osobom nieletnim jest wyjątkowo rygorystyczna i jako konsekwencję takiego działania przewiduje cofnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W sytuacji opisanej nie ma znaczenia, kto dokonał takiej sprzedaży i jaki jest stopień zawinienia osoby sprzedającej. Skutek opisany w ustawie dotyczy przedsiębiorcy, a zatem to on odpowiada za przestrzeganie przepisów ustawy i do niego należy takla organizacja pracy podległych pracowników, aby do przypadków naruszenia wymienionej ustawy nie doszło.

Zważywszy na te okoliczności nie sposób przyjąć, aby pracodawca nie mógł w celu sprawdzenia wykonywania obowiązków przez pracowników przeprowadzić czynności kontrolne w różnej formie i na tej podstawie ocenić przydatność pracownika na zajmowanym stanowisku.

Sąd Okręgowy nie podziela przy tym twierdzeń powódki aby zastosowano w stosunku do niej nielegalną prowokację. Powódka nie została poddana jakiejkolwiek manipulacji, czy podstępowi gdyż sytuacja, w jakiej znalazła się w dniu 17.12.2011r., nie była nadzwyczajna, odmienna od tych, w jakich powódka wykonywała swoje obowiązki. Skoro powódka nie dokonała sprawdzenia wieku osoby, której sprzedała alkohol to pracodawca mógł utracić do powódki zaufanie i miał uzasadnione powody, by przypuszczać, że zachowanie powódki może zostać powtórzone. Naruszenie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jest tego typu uchybieniem, że pracodawcy przysługiwało prawo wypowiedzenia umowy o pracę.

Zeznania świadka J. L., na które powołuje się powódka, potwierdzają tylko, że wygląd nieletniego P. G. powinien wzbudzić wątpliwości powódki. Trudno natomiast przyjąć za uzasadnione twierdzenia tego świadka, że w procedurach firmy brak jest zapisów o obligatoryjnym sprawdzaniu tożsamości każdego klienta a ocena subiektywna powódki była odmienna. Podkreślenia wymaga, że prawo wylegitymowania przysługuje sprzedawcy bez względu na wiek kupującego i wobec rygorystycznych przepisów sprzedawca musi liczyć się z ewentualnym skutkiem zaniechania dokonania wylegitymowania. Dokonany przez wskazanego świadka opis przebiegu i celu zakupu próbnego wskazuje, że tego rodzaju zakup ma służyć uczuleniu pracownika na pewne, mogące wystąpić okoliczności np. próba kradzieży towaru. Zważyć jednak należy, że zakaz sprzedaży alkoholu osobie nieletniej jest zakazem powszechnie znanym, omawianym medialnie i nie wymaga specjalnego szkolenia gdyż do jego przestrzegania niezbędna jest staranność i obowiązkowość sprzedającego.

Mając powyższe na uwadze apelacja powódki jako niezasadna podlegała oddaleniu na podstawie art. 385 § 1 k.p.c.