Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: III C 169/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 6 sierpnia 2015 roku

Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie w III Wydziale Cywilnym w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Szymon Stępień

Protokolant: sekr. sąd. Agnieszka Dunaj

po rozpoznaniu w dniu 4 sierpnia 2015 roku w Szczecinie

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Szkoły Wyższej C. B. w S.

przeciwko K. K.

o zapłatę

I.  zasądza od pozwanego K. K. na rzecz powódki (...) Szkoły Wyższej C. B. w S. kwotę 1.666,14 zł (tysiąc sześćset sześćdziesiąt sześć złotych czternaście groszy) z umownymi odsetkami w wysokości czterokrotności stopy lombardowej NBP od tej kwoty od dnia 2 września 2014 roku do dnia zapłaty;

II.  zasądza od pozwanego K. K. na rzecz powódki (...) Szkoły Wyższej C. B. w S. kwotę 647 zł (sześćset czterdzieści siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.