Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII Gz 105/15

POSTANOWIENIE

Dnia 25 sierpnia 2015 roku

Sąd Okręgowy w Szczecinie, Wydział VIII Gospodarczy

w składzie:

Przewodniczący: SSO Agnieszka Górska

Sędziowie: SSO Natalia Pawłowska - Grzelczak

SSO Krzysztof Górski (spr.)

po rozpoznaniu w dniu 25 sierpnia 2015 roku w Szczecinie,

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w (...) w N.

o zmianę wpisu

na skutek zażalenia wnioskodawcy na postanowienie wydane przez Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie w dniu 24 grudnia 2014 roku w sprawie SZ XIII Ns - Rej. KRS (...) w przedmiocie odrzucenia skargi na referendarza sądowego

postanawia:

uchylić zaskarżone postanowienie.

- N. Pawłowska Grzelczak - - A. Górska - - K. Górski -

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 9 września 2014 roku referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym Szczecin – Centrum w Szczecinie odmówił wpisania do rejestru wzmianek o złożeniu sprawozdania finansowego spółki oraz uchwały o jego zatwierdzeniu. Odpis postanowienia doręczono wnioskodawcy w dniu 22 września 2014 roku.

W piśmie z 26 września 2014 roku wnioskodawca zwrócił się o wyjaśnienie wątpliwości wiążących się z wnioskiem o wykreślenie spółki z rejestru. Po wymianie korespondencji z wnioskodawcą Sąd Rejonowy pismo to potraktował jako skargę na orzeczenie referendarza. Postanowieniem z dnia 29 grudnia 2014 roku skarga został odrzucona na podstawie art. 398 22 §5 k.p.c. w zw. z art. 13 §2 k.p.c. W uzasadnieniu wskazano, że skoro odpis zaskarżonego referendarza został doręczony wnioskodawcy w dniu 22 września 2014 roku, to ustawowy tygodniowy termin do wniesienia skargi upłynął w dniu 29 września 2014 roku. Skarga, zdaniem Sądu, została wniesiona w dniu 2 października 2014 roku i jako spóźniona podlegała odrzuceniu.

Zażalenie na to postanowienie wniósł wnioskodawca wywodząc, że dzień 2 października 2014 roku to data, w której Sąd pokwitował odbiór korespondencji nadanej przez niego na poczcie w Szwecji w dniu 27 września 2014 roku a więc przed terminem do wniesienia skargi.

W uzasadnieniu zażalenia skarżący wniósł też o rozpoznanie jego skargi z dnia 5 grudnia 2014 roku.

Sąd Okręgowy zważył co następuje:

Kognicją Sądu odwoławczego w związku ze skutecznie wniesionym zażaleniem objęta jest w niniejszej sprawie wyłącznie kwestia zachowania terminu do wniesienia skargi na postanowienie referendarza z dnia 9 września 2014 roku (jak zakwalifikował Sąd Rejonowy pismo z dnia 26 września 2014 roku). Poza zakresem przedstawionym Sądowi Okręgowemu leży poruszana w zażaleniu kwestia prawidłowości procedowania dotyczącego wniosku o wykreślenie spółki z rejestru. Sąd Rejonowy winien jednak rozważyć kwalifikację i nadać odpowiedni bieg procesowy pismu z 5 grudnia 2014 roku (zamieszczonemu na k. 35 akt niniejszej sprawy) a w szczególności zdecydować , czy pismo to wobec jego niedookreślonego przez autora charakteru prawnego i lakonicznej treści, zawiera wolę wniesienia skargi w trybie administracyjnym do Prezesa Sądu Rejonowego czy też stanowi w swojej istocie skargę opartą o przepisy ustawy z dnia 17.6.2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz.U. Nr 179, poz. 1843 ze zm.).

Odnosząc się do meritum poddanego pod osąd Sądowi Okręgowemu w granicach rozpoznawanego obecnie zażalenia stwierdzić należy, że skarżący zasadnie podnosi, iż Sąd utożsamił datę wpływu pisma do Sądu z datą jego wniesienia, pomijając, że zgodnie z art. 165 §2 k.p.c. w zw. z art. 13 §2 k.p.c. równoznaczne w skutkach procesowo - prawnych z wniesieniem pisma do sądu jest już samo oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej.

Skarżący wykazał w zażaleniu, że pismo z dnia 26 września 2014 roku zostało nadane w placówce operatora świadczącego powszechne usługi pocztowe w Szwecji w dniu 26 września 2014 roku. Dowodzi tego zarówno wydruk dowodu nadania (k. 42) jak i kopia dowodu doręczenia pisma Sądowi Rejonowemu (k. 43). Sąd w żaden sposób nie odniósł się w swoim postanowieniu do kwestii sposobu wniesienia korespondencji do Sądu przyjmując, jak się wydaje, że wobec braku w aktach sprawy koperty w której korespondencję nadano, pismo zostało złożone bezpośrednio w biurze podawczym Sądu. Prezentata biura podawczego nie została jednak podpisana i wypełniona danymi stosownie do treści §14 Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.Urz.MS 2003 Nr 5, poz. 22 ze zm.). Jako taka nie może stanowić wyłącznego dowodu podważającego twierdzenia zawarte w treści zażalenia.

W rezultacie przyjąć należy, że pismo z dnia 26 września 2014 roku zostało nadane w szwedzkim urzędzie pocztowym w dniu 27 września 2014. Stosownie do treści przywołanego wyżej art. 165 §2 k.p.c. pismo to zostało więc wniesione przed upływem terminu do wniesienia skargi na orzeczenie referendarza. Wobec przyjęcia przez Sąd Rejonowy kwalifikacji tego pisma jako środka zaskarżenia od orzeczenia z dnia 9 września 2014 roku, nie było podstaw, by skargę odrzucać jako spóźnioną.

Stąd też na podstawie art. 386 §4 k.p.c. w zw. z 13 §2 k.p.c. w zw. z art. 397 §2 k.p.c. zaskarżone orzeczenie należało uchylić.

- N. Pawłowska Grzelczak - - A. Górska - - K. Górski -