Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Kow.745/15pr

POSTANOWIENIE

Dnia 06.08.2015r.

Sąd Okręgowy w Słupsku Wydział III Penitencjarny w składzie:

Przewodniczący Sędzia SO w Słupsku Jan Filipczyk

Protokolant sekr. sądowy Daria Staroń

przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Słupsku Jacka Kamińskiego oraz Zastępcy Kierownika Działu Penitencjarnego Aresztu Śledczego w S. P. G.

po rozpoznaniu na posiedzeniu w Areszcie Śledczym w S. - Oddział Zewnętrzny w U. wniosku skazanego o udzielenie mu przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności oraz po wysłuchaniu Prokuratora, który wnosił o nie uwzględnienie wniosku

na podstawie art.153§1 kkw w zw. z art.150§1 i 2 kkw

p o s t a n o w i ł:

1.  odmówić skazanemu R. G. s. J. udzielenia przerwy w odbywaniu kar: 5 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w G. z dnia 14.02.2012r., sygn. akt IIIK 1039/11 pkt. wł. I; 2 lat i 4 miesięcy pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w G. z dnia 14.02.2012r., sygn. akt IIIK 1039/11 pkt. wł. II;

2.  zwolnić skazanego od kosztów sądowych i obciążyć nimi Skarb Państwa.

UZASADNIENIE

Skazany R. G. złożył wniosek o udzielenie mu przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności, uzasadniając go stanem zdrowia i koniecznością leczenia w warunkach wolnościowych.

Wniosek nie jest zasadny.

Jak ustalono na podstawie opinii lekarskiej z dnia 2.07.2015r. skazany od około roku czasu zgłaszał zgagę i bóle w nadbrzuszu środkowym oraz okresowe biegunki. W związku z powyższym w dniu 21.04.2015r. wykonano gastroskopię i stwierdzono wrzód dwunastnicy. Zastosowano dietę oraz typowe leczenie, które nie przyniosło efektu. W dniu 1.06.2015r. konsultowany był chirurgicznie, lecz nie stwierdzono istotnej patologii. W badaniu kolonoskopowym w dniu 18.06.2015r. poza niewielkim polipem nie stwierdzono żadnych istotnych zmian chorobowych. W pobranym wycinku polipa do badań histopatologicznych stwierdzono gruczolaka z dysplazją małego stopnia. Taki stan nie zagraża życiu skazanego. Z opinii wynika, że u skazanego stwierdzono wrzód dwunastnicy i inne choroby jelit. Stan zdrowia umożliwia skazanemu leczenie w zakładzie karnym.

Zdaniem Sądu udzielenie skazanemu przerwy w karze celem podjęcia specjalistycznego leczenia warunkach wolnościowych, nie jest w chwili obecnej celowe. Skazany ma zapewnioną bieżąca opiekę lekarską w tym lekarzy specjalistów. Wykonywane są specjalistyczne badania medyczne, a skazany otrzymuje odpowiednie leki. Skazany może przebywać i być leczony w zakładzie karnym.

Mając, zatem na uwadze powyższe okoliczności należy stwierdzić, że nie została spełniona przesłanka z art.153§2kkw w zw. z art.150§1 i 2kkw, dotycząca ciężkiej choroby uniemożliwiającej wykonywanie kary, uzasadniająca udzielenie skazanemu przerwy w karze.

Dlatego też, postanowiono jak wyżej.

O kosztach postępowania przed Sądem orzeczono na podstawie przepisu art.626§1 kpk w zw. z art.624§1 kpk w zw. z art.1§2kkw.