Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt XVII AmA 76/11

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 29 października 2012 roku

Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

w składzie:

Przewodniczący: SSO Jolanta de Heij - Kaplińska

Protokolant: sekretarz sądowy Katarzyna Dawejnis

po rozpoznaniu w dniu 29 października 2012 roku w Warszawie na rozprawie

sprawy z odwołania Miejskich Wodociągów i Kanalizacji wB. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w B.

przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

o naruszenie zbiorowych interesów konsumentów i nałożenie kary pieniężnej

na skutek odwołania od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 31 grudnia 2010 roku Nr (...)

1.  zmienia zaskarżoną decyzję w punkcie II w ten sposób, że nakłada na Miejskie Wodociągi i Kanalizację w B. Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w B. karę pieniężną w wysokości 63 192, 80 zł (sześćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt groszy);

2.  oddala odwołanie w pozostałej części;

3.  znosi wzajemnie koszty postępowania między stronami.

SSO Jolanta de Heij - Kaplińska