Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VII U 1793/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 6 sierpnia 2015 roku

Sąd Okręgowy w Lublinie VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie: Przewodniczący Sędzia S.O. Małgorzata Kowalska

Protokolant prot. sądowy Agnieszka Goluch

po rozpoznaniu w dniu 6 sierpnia 2015 roku w Lublinie

sprawy z wniosku J. Ł.

z udziałem zainteresowanego R. Ł.

przeciwko Prezesowi Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

o ustalenie istnienia obowiązku istnienia ubezpieczeń społecznych rolników

na skutek odwołań J. Ł.

od decyzji Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

z dnia 25 czerwca 2014 roku znak (...), (...)

z dnia 30 lipca 2014 roku znak (...)

z dnia 13 sierpnia 2014 roku znak (...)

oddala odwołania

VII U 1793/14

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 25 czerwca 2014 roku, znak (...) (...), Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, na podstawie przepisów art. 36 ust. 1 pkt 1 oraz art. 4, 7 ust 1 pkt 1, 16 ust. 1 pkt 1, 37 ust. 1, 40 a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1403 ze zm.) stwierdził podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników i obowiązek opłacania składek na:

1.  ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie dla R. Ł. od 1 sierpnia 2010 roku;

2.  ubezpieczenie emerytalno-rentowe dla R. Ł. od 1 sierpnia 2010 roku;

Do opłacenia składek za osobę wymienioną w w/w decyzji zobowiązani zostali R. Ł. oraz J. Ł. solidarnie.

Organ rentowy w swoje decyzji wskazał, iż należności z tytułu składek wynoszą na:

1.  ubezpieczenia wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie – 1926,00 zł;

2.  ubezpieczenia emerytalno-rentowe – 3652,00 zł;

odsetki za zwłokę do dnia decyzji wynoszą na

1.  ubezpieczenia wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie – 382,00 zł;

2.  ubezpieczenia emerytalno-rentowe – 794,00 zł;

Z omawianej decyzji wynika, iż razem należność stanowi kwotę 6754,00 zł (decyzja – k. 174 a. KRUS).

Od powyższej decyzji J. Ł. złożyła w dniu 10 lipca 2014 roku odwołanie, wnosząc jednocześnie o przyznanie prawa do wypłaty części uzupełniającej renty rolniczej za okres od sierpnia 2010 roku do czerwca 2013 roku (odwołanie – k. 2 akta sprawy).

W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy wnosił o oddalenie odwołania podtrzymując argumentację zawartą w zaskarżonej decyzji (odpowiedź na odwołanie – k. 4 a.s.).

Kolejną decyzją z dnia 30 lipca 2014 roku, znak (...), Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników odmówił ubezpieczonej prawa do części uzupełniającej świadczenia od dnia 1 sierpnia 2010 roku. W uzasadnieniu decyzji organ rentowy wskazał, iż na podstawie w/w ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników w razie ponownego ustalenia przez organ rentowy prawa do świadczeń lub ich wysokości, przyznane lub podwyższone świadczenie wypłaca się, poczynając od miesiąca, w którym powstało prawo do świadczeń lub do ich podwyższenia jednak nie wcześniej niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek lub wydano decyzję z urzędu (decyzja – k. 199 a. KRUS).

W odwołaniu od powyższej decyzji skarżąca nie zgodziła się z decyzją organu rentowego i wnosiła o wypłatę wyrównania części uzupełniającej renty rolniczej za okres od 1 sierpnia 2010 roku do 31 czerwca 2014 roku w związku z włączeniem męża E. Ł. do ubezpieczenia społecznego rolników od 1 sierpnia 2010 roku (odwołanie – k. 20 a.s.).

W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy wnosił o oddalenie odwołania podtrzymując argumentację zawartą w zaskarżonej decyzji. (odpowiedź na odwołanie – k. 22 – 23 a.s.).

Decyzją z dnia 13 sierpnia, znak(...) Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników działając z urzędu przeliczył wnioskodawczyni rentę rolniczą od dnia 1 września 2014 roku i stwierdził, że J. Ł. do wypłaty przysługuje renta rolnicza z tytułu niezdolności w kwocie 434,55 zł miesięcznie. Z treści omawianej decyzji wynika, iż organ rentowy dokonał potrącenia z przysługującej wnioskodawczyni renty rolniczej kwoty 293,90 zł miesięcznie z tytułu zaległych składek (decyzja – k. 10 a. KRUS).

W odwołaniu od powyższej decyzji J. Ł. nie zgodziła się z decyzją organu rentowego i wnosiła o wypłatę wyrównania części uzupełniającej renty rolniczej za okres od 1 sierpnia 2010 roku do 31 czerwca 2014 roku (odwołanie – k. 29 a.s.).

W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy wnosił o oddalenie odwołania podtrzymując argumentację zawartą w zaskarżonej decyzji. (odpowiedź na odwołanie – k. 28 a.s.).

Postanowieniami z dnia 6 marca 2015 roku Sąd zarządził połącznie spraw z w/w odwołań do łącznego rozpoznania i rozstrzygnięcia (postanowienia – k. 24 a.s. i 31 a.s.).

Sąd ustalił, co następuje:

Zainteresowany E. Ł. podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy od 23 grudnia 1993 roku z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego o powierzchni 7,41ha fizyczne, co stanowi 9,44 ha przeliczeniowe.

Decyzją z dnia 19 sierpnia 2009 roku organ rentowy przyznał E. Ł. prawo do renty rolniczej okresowej od dnia 25 czerwca 2009 roku do dnia 31 lipca 2010 roku (decyzja – k. 138 a. KRUS). Wobec powyższego w dniu 25 sierpnia 2009 roku Placówka Terenowa KRUS w B. wydała decyzję o ustaniu ubezpieczenia społecznego rolników dla E. Ł. od dnia 1 października 2009 roku tj. od następnego kwartału, w którym została wydana decyzja przyznająca prawo do świadczenia (decyzja – k. 140 a. KRUS).

W dniu 18 czerwca 2014 roku do Placówki Terenowej KRUS w B. wpłynęło zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego rolników zainteresowanego E. Ł. wraz z aktami notarialnymi potwierdzającymi fakt posiadania gospodarstwa rolnego przez męża wnioskodawczyni J. Ł. o powierzchni powyżej l ha. od 23 grudnia 1993 roku (dokumenty – k. 142-169 a. KRUS).

Wobec powyższego organ rentowy decyzją z dnia 25 czerwca 2014 roku objął E. Ł. ubezpieczeniem społecznym rolników z mocy ustawy od dnia 1 sierpnia 2010 roku - tj. od następnego miesiąca, w którym ustało prawo do renty rolniczej. Wnioskodawczyni J. Ł. została zobowiązana do opłacenia zaległych składek solidarnie (decyzja – k. 174 a. KRUS).

W związku z wydana decyzją stwierdzającą podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników E. Ł. organ rentowy pismem z dnia 1 lipca 2014 roku poinformował wnioskodawczynię o możliwości złożenia wniosku o przyznanie 100% części uzupełniającej w związku z tym, że małżonek podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników (pismo – k. 197 a. KRUS).

W dniu 1 lipca 2014 roku do organu rentowego wpłynęło odwołanie J. Ł. skierowane do Sądu Okręgowego w Lublinie, w którym domagała się wyrównania części uzupełniającej renty rolniczej za okres od 1 sierpnia 2010 roku do 30 czerwca 2014 roku w związku z włączeniem męża E. Ł. do ubezpieczenia społecznego rolników od 1 sierpnia 2010 roku (odwołanie – k. 2 a.s.).

Organ rentowy podjął wypłatę części uzupełniającej renty rolniczej w 100 % od dnia 1 lipca 2014 roku tj. od miesiąca w którym został złożony wniosek o wypłatę części uzupełniającej świadczenia (decyzja – k. 198 a. KRUS).

Organ rentowy rozpatrując zawarty w odwołaniu wniosek J. Ł. o wypłatę części uzupełniającej świadczenia decyzją z dnia 30 lipca 2014 roku odmówił wyrównania wypłaty za okres od 1 sierpnia 2010 roku do 30 czerwca 2014 roku (decyzja – k. 199 a. KRUS).

Zainteresowany E. Ł. w dniu 2 lipca 2014 roku złożył do organu rentowego podanie o rozłożenie posiadanego zadłużenia na raty w kwocie miesięcznej raty po około 300 zł. Na tej podstawie organ rentowy decyzją z dnia 29 lipca 2014 roku rozłożył posiadane zadłużenie na 23 raty po 293, 90 zł (decyzja – k. 3 a. KRUS).

Wnioskodawczyni J. Ł. również w dniu 2 lipca 2014 roku złożyła do organu rentowego wniosek, w którym zwraca się z prośbą o realizacje układu ratalnego poprzez potrącanie zaległych składek za męża objętych układem ratalnym z jej renty rolniczej. Na tej podstawie organ rentowy skarżoną decyzją z dnia 13 sierpnia 2014 roku zmniejszył wnioskodawczyni wysokość renty rolniczej o kwotę raty z układu ratalnego w wysokości 293, 90 zł. począwszy od dnia 1 września 2014 roku.

Powyższy stan faktyczny został ustalony w oparciu o przytoczone dowody z dokumentów zawarte w aktach sprawy i aktach organu rentowego, które obdarzono wiarą w całości. Zostały one sporządzone w przepisanej formie, w oparciu o obowiązujące w dacie ich wydania przepisy prawne oraz wydane przez kompetentne osoby w ramach przysługujących im uprawnień. Nie były kwestionowane przez strony.

Sąd zważył, co następuje:

Odwołania J. Ł. nie są zasadne i nie zasługują na uwzględnienie .

Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2015 r., poz. 704) ubezpieczenie społeczne rolników obejmuje ubezpieczenia: wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie oraz emerytalno-rentowe. Na mocy art. 7 i 16 powołanej ustawy podlega im
w szczególności rolnik, którego gospodarstwo obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dział specjalny, o ile nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu, nie ma ustalonej emerytury lub renty lub nie ma ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

Za rolnika w rozumieniu powołanej ustawy uważa się pełnoletnią osobę fizyczną, zamieszkującą i prowadzącą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym, w tym również w ramach grupy producentów rolnych, a także osobę, która przeznaczyła grunty prowadzonego przez siebie gospodarstwa rolnego do zalesienia (art. 6 pkt 1).

Z treści art. 4 ust. 1 cytowanej ustawy wynika, iż składki na ubezpieczenie za każdego ubezpieczonego opłaca rolnik. Jeżeli działalność rolnicza jest prowadzona na rachunek kilku osób, obowiązek opłacenia składki ciąży na nich solidarnie, zaś ust. 2 powołanego przepisu wskazuje, że obowiązek opłacenia składki powstaje od dnia, w którym powstało ubezpieczenie, a ustaje od dnia, w którym ustało ubezpieczenie.

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, iż organ rentowy prawidłowo decyzją z dnia 25 czerwca 2014 roku objął ubezpieczeniem społecznym rolników E. Ł. od dnia 1 sierpnia 2010 roku, oraz zobowiązał w/wym. do opłacenia zaległych składek solidarnie z J. Ł..

Zaskarżoną z decyzją z dnia 30 lipca 2014 roku KRUS odmówił wypłaty części uzupełniającej renty rolniczej za okres od 1 sierpnia 2010 roku do 30 czerwca 2014 roku. Decyzja organu rentowego znajduje uzasadnienie prawne w art. 44 ust. 1, art. 19 ust. l, art. 28 ust. 11 oraz art. 52 ust. l pkt 2 ustawy z 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz. U. 2015, poz. 704 z późn. zm.) w związku z art. 133 ust. l pkt l ustawy z 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z FUS (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 748 z późn.zm.).

Stosownie do powołanego wyżej przepisu art. 133 ust. 1 pkt 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, w razie ponownego ustalenia przez organ rentowy prawa do świadczeń lub ich wysokości, przyznane lub podwyższone świadczenia wypłaca się, poczynając od miesiąca, w którym powstało prawo do tych świadczeń lub do ich podwyższenia, jednak nie wcześniej niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy lub wydano decyzję z urzędu, z zastrzeżeniem art. 107a ust. 3.

W myśl art. 28 ust. 11 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników rencista lub emeryt uprawniony do emerytury z art. 19 ust. l prowadzi działalność rolniczą z małżonkiem podlegającym ubezpieczeniu emerytalne- rentowemu z mocy ustawy, wypłata nie ulega zawieszeniu.

Stosownie do powołanej podstawy prawnej, w razie ponownego ustalenia przez organ rentowy prawa do świadczeń lub ich wysokości, przyznane lub podwyższone świadczenie wypłaca się, poczynając od miesiąca, w którym powstało prawo do świadczeń lub do ich podwyższenia jednak nie wcześniej niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek lub wydano decyzję z urzędu.

W związku z powyższym wyrównanie części uzupełniającej dla wnioskodawczyni za ww. okres nie przysługuje, ponieważ E. Ł. złożył stosowne dokumenty w sprawie objęcia go ubezpieczeniem społecznym rolników w dniu 18 czerwca 2014 roku i na tej podstawie decyzją z dnia 25 czerwca 2014 roku organ rentowy stwierdził podleganie od dnia 1 sierpnia 2010 roku, natomiast skarżąca J. Ł. w dniu 10 lipca 2014r. w swoim odwołaniu domaga się wyrównania części uzupełniającej renty rolniczej od dnia objęcia ubezpieczeniem społecznym rolników swojego małżonka.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż organ rentowy prawidłowo podjął wypłatę części uzupełniającej renty rolniczej w 100 % od dnia 1 lipca 2014 roku tj. od miesiąca w którym został złożony wniosek o wypłatę części uzupełniającej świadczenia.

W kontekście kolejnej decyzji organu rentowego z dnia 13 sierpnia 2014 roku przywołać należy treść art. 50 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników, zgodnie z którym kasa może potrącać z wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia zaległe składki na ubezpieczenie społeczne rolników indywidualnych i członków ich rodzin lub na ubezpieczenie, wraz z odsetkami, a także składki na ubezpieczenie za bieżący kwartał; dotyczy to tylko składek za osobę pobierającą świadczenie, z wyjątkiem domownika, oraz składek, do których opłacenia zobowiązana jest ta osoba. Ponadto z emerytur i rent mogą być potrącane inne należności na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Zainteresowany E. Ł. w dniu 2 lipca 2014 roku złożył do organu rentowego podanie o rozłożenie posiadanego zadłużenia na raty w kwocie miesięcznej raty po około 300 zł. Na tej podstawie organ rentowy decyzją z dnia 29 lipca 2014 roku rozłożył posiadane zadłużenie na 23 raty po 293, 90 zł.

Wnioskodawczyni J. Ł. również w dniu 2 lipca 2014 roku złożyła do organu rentowego podanie w którym zwraca się z prośbą o realizacje układu ratalnego poprzez potrącanie zaległych składek za męża objętych układem ratalnym z jej renty rolniczej. Na tej podstawie organ rentowy skarżoną decyzją z dnia 13 sierpnia 2014 roku zmniejszył wnioskodawczyni wysokość renty rolniczej o kwotę raty z układu ratalnego w wysokości 293, 90 zł. począwszy od dnia 1 września 2014 roku.

Mając na uwadze powyższe, należy uznać, że w związku z posiadanym zadłużeniem KRUS prawidłowo potrąca wnioskodawczyni część świadczenia w kwocie 293,90zł.

Mając powyższe na względzie, na podstawie powołanych przepisów oraz art. 477 14 § 1 k.p.c., orzeczono, jak w wyroku.