Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I ACz 829/15

POSTANOWIENIE

Dnia 15 września 2015 r.

Sąd Apelacyjny w Katowicach I Wydział Cywilny

w składzie następującym :

Przewodniczący SSA Roman Sugier (spr.)

Sędziowie SA Joanna Kurpierz

SA Joanna Naczyńska

po rozpoznaniu w dniu 15 września 2015r. w Katowicach

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa R. M.

przeciwko Skarbowi Państwa - Prezesowi Sądu Rejonowego w (...)

o zapłatę

na skutek zażalenia powoda

na zarządzenie Przewodniczącego w Sądzie Okręgowym w Katowicach

z dnia 8 maja 2015 r., sygn. akt I C 290/15

p o s t a n a w i a :

uchylić zaskarżone zarządzenie.

SSA Joanna Naczyńska SSA Roman Sugier SSA Joanna Kurpierz

Sygn. akt I ACz 829/15

UZASADNIENIE

Zarządzeniem z dnia 8 maja 2015 r. Przewodniczący w Sądzie Okręgowym w Katowicach - w oparciu o art. 130 § 2 k.p.c. - zwrócił pozew wniesiony przez R. M. podając w uzasadnieniu, że mimo upływu wyznaczonego terminu powód nie usunął braków formalnych pozwu.

Zażalenie na powyższe zarządzenie wniósł powód R. M. zarzucając, że nie jest prawnikiem i nie zrozumiał sformułowań prawnych zawartych w wezwaniu żądającym usunięcia braków formalnych pozwu. Dlatego też skarżący wcześniej wnosił o ustanowienie dla niego pełnomocnika z urzędu. W jego ocenie, podał on w pozwie okoliczności uzasadniające jego żądania. Ponadto skarżący powołał się na to, że w dniu 30 kwietnia 2015r. zwrócił się pisemnie do Sądu o sprecyzowanie wezwania, którego treść nie pozwala na wydanie zaskarżonego zarządzenia.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Zażalenie zasługuje na uwzględnienie.

W niniejszej sprawie powód złożył przeciwko Skarbowi Państwa – Prezesowi Sądu Rejonowego w (...) pozew o zapłatę 100.000 zł oraz wniósł o zwolnienie go od kosztów sądowych i ustanowienie pełnomocnika z urzędu. W uzasadnieniu pozwu wskazał, że pozwany ujawnił jego dane innym osobom, przesyłając zniesławiające go informacje dotyczące sprawy II K 232/15 do Aresztu, w związku z czym powód dochodzi zadośćuczynienia w tej kwocie.

Okoliczności te, wbrew wywodom zażalenia nie były wystarczające dla ustalenia podstawy faktycznej powództwa, zwłaszcza w aspekcie wielości spraw zainicjowanych przez powoda, i w świetle brzmienia art. 187 § 1 pkt. 2 k.p.c. należało podjąć czynności zmierzające do usunięcia braków formalnych pozwu w tym zakresie (art. 130 § 1 i 2 k.p.c.).

Niemniej jednak, rację ma skarżący, iż Sąd Okręgowy w pierwszej kolejności (przed wezwaniem go do uzupełnienia braków formalnych pozwu) winien był rozpoznać zawarty w pozwie wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

W myśl art. 124 § 1 k.p.c. zgłoszenie wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w pozwie lub przed wytoczeniem powództwa wstrzymuje bieg toczącego się postępowania. Oznacza to, że wniosek taki powinien zostać rozpoznany przed podjęciem jakichkolwiek innych czynności procesowych (a w szczególności takich, które mogą wywołać dla powoda niekorzystne skutki procesowe).

Tym samym, niezasadnym było wzywanie powoda do uzupełnienia braków formalnych pozwu - przed rozpoznaniem jego wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Z tej przyczyny uznać trzeba, że zarządzenie o zwrocie pozwu było przedwczesne, wobec czego, na podstawie art. 386 § 1 k.p.c. w związku z art. 397 § 2 k.p.c. i art. 398 k.p.c., Sąd Apelacyjny orzekł, jak w sentencji, zlecając Sądowi I instancji rozpoznanie wniosku powoda o ustanowienie pełnomocnika z urzędu i stosownie do wyniku, podjęcie dalszych czynności procesowych w sprawie.

SSA Joanna Naczyńska SSA Roman Sugier SSA Joanna Kurpierz