Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: III C 1621/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 sierpnia 2015 roku

Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie w III Wydziale Cywilnym w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Szymon Stępień

Protokolant:

po rozpoznaniu w dniu 25 sierpnia 2015 roku w Szczecinie

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) w K.

przeciwko R. P.

o zapłatę

I.  zasądza od pozwanego R. P. na rzecz powoda (...) w K. kwotę 803,56 złotych (osiemset trzy złote pięćdziesiąt sześć groszy) z ustawowymi odsetkami od tej kwoty od dnia 14 stycznia 2014 roku do dnia zapłaty;

II.  oddala powództwo w pozostałym zakresie;

III.  zasądza od pozwanego R. P. na rzecz powoda (...) w K. kwotę 310 zł (trzysta dziesięć złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.