Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: III C 599/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 sierpnia 2015 roku

Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie w III Wydziale Cywilnym w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Szymon Stępień

Protokolant: sekr. sądowy Anna Gnidzińska

po rozpoznaniu w dniu 20 sierpnia 2015 roku w Szczecinie

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Spółki akcyjnej w G.

przeciwko Z. S.

o zapłatę

I.  zasądza od pozwanego Z. S. na rzecz powoda (...) Spółki akcyjnej w G. kwotę 245,88 złotych (dwieście czterdzieści pięć złotych osiemdziesiąt osiem groszy) z ustawowymi odsetkami:

-

od kwoty 26,88 zł (dwadzieścia sześć złotych osiemdziesiąt osiem groszy) od dnia 28 czerwca 2005 roku do dnia zapłaty,

-

od kwoty 54,75 zł (pięćdziesiąt cztery złote siedemdziesiąt pięć groszy) od dnia 28 lipca 2005 roku do dnia zapłaty,

-

od kwoty 54,75 zł (pięćdziesiąt cztery złote siedemdziesiąt pięć groszy) od dnia 27 sierpnia 2005 roku do dnia zapłaty,

-

od kwoty 54,75 zł (pięćdziesiąt cztery złote siedemdziesiąt pięć groszy) od dnia 27 września 2005 roku do dnia zapłaty,

-

od kwoty 54,75 zł (pięćdziesiąt cztery złote siedemdziesiąt pięć groszy) od dnia 29 października 2005 roku do dnia zapłaty;

II.  oddala powództwo w pozostałym zakresie;

III.  zasądza od pozwanego Z. S. na rzecz powoda (...) Spółki akcyjnej w G. kwotę 40,86 zł (trzysta dziesięć złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.