Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II Cz 545/15

POSTANOWIENIE

Dnia 14 września 2015 r.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy II Wydział Cywilny - Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący - SSO Bogumił Goraj

Sędziowie - SO Wojciech Borodziuj

SO Aurelia Pietrzak (spr.)

po rozpoznaniu w dniu 14 września 2015 r. w Bydgoszczy

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Z. B., J. B.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą we W.

o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności

na skutek zażalenia pozwanego na postanowienie Sądu Rejonowego w Nakle nad Notecią z dnia 30 kwietnia 2015 r. sygn. akt I C 651/15

postanawia:

uchylić zaskarżone postanowienie i sprawę przekazać do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Nakle nad Notecią.

Sygn. akt II Cz 545/15

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 30 kwietnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią udzielił zabezpieczenia roszczenia powodów o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Szubinie - S. H. w sprawie Km 495/14 do czasu prawomocnego zakończenia sprawy I C 651/15.

W uzasadnieniu orzeczenia Sąd wskazał, że powodowie podnieśli zarzut przedawnienia roszczenia dochodzonego w postępowaniu egzekucyjnym, uzasadniając to upływem ponad dziesięcioletniego terminu przedawnienia od dnia wydania nakazu do dnia wydania postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności. Sąd Rejonowy przytoczył treść art. 730 k.p.c. oraz art. 730 1k.p.c., po czym wyjaśnił przesłanki warunkujące udzielenie zabezpieczenia roszczenia.

Uwzględniając powyższe Sąd pierwszej instancji uznał, że zarzut przedawnienia będzie dopiero przedmiotem rozpoznania w toczącym się postępowaniu, jednak z uwagi na uprawdopodobnienie roszczenia oraz z uwagi na to, że brak zabezpieczenia mógłby uniemożliwić lub poważnie utrudnić wykonanie zapadłego w niniejszej sprawie orzeczenia należało udzielić powodom zabezpieczenia.

Zażalenie na powyższe postanowienie złożył (...) Spółka Akcyjna z siedzibą we W. zaskarżając je w całości i wnosząc o jego uchylenie. W ocenie skarżącego niezasadne jest twierdzenie uprawnionych, że doszło do przedawnienia roszczenia wynikającego z tytułu wykonawczego. Wskazał, że Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nakle nad Notecią T. M. na podstawie przedmiotowego tytułu wykonawczego prowadził postępowanie na rzecz poprzedniego wierzyciela pod sygn. akt Km 1077/03. Postępowanie to zakończyło się umorzeniem z powodu bezskuteczności egzekucji w dniu 28 października 2009 r. W związku z czym nie doszło do przedawnienia, a tym samym do uprawdopodobnienia interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie (...)Spółka Akcyjna z siedzibą we W. podlegało uwzględnieniu, lecz nie tylko z przyczyn wskazanych w środku zaskarżenia.

W pierwszej kolejności bowiem należy zwrócić uwagę na tożsamość strony pozwanej. Otóż w postanowieniu Sądu Rejonowego w Szubinie V Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Nakle nad Notecią z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie V Co 368/14 jako podmiot na rzecz którego nadano klauzulę wykonalności nakazowi zapłaty z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie I Nc 8/03 z przejściem uprawnień (art. 788 § 1 k.p.c.) wskazano (...) z siedzibą w K.. Tak też powodowie w tej sprawie określili pozwanego.

Tymczasem w zaskarżonym postanowieniu Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią jako pozwanego wskazuje (...) S.A. z siedzibą we W., podczas gdy w postanowieniu wydanym kilkanaście dni wcześniej zwalniając powodów od kosztów sądowych, tj. w dniu 1 kwietnia 2015 r., jako pozwanego Sąd wskazał(...) z siedzibą w K.. Mimo takiego określenia pozwanego w postanowieniu z dnia 1 kwietnia 2015 r. (k. 12), odpis tego postanowienia już został skierowany do podmiotu (...) S.A. z siedzibą we W. (k. 15) i w kolejnym, tj. zaskarżonym postanowieniu, Sąd wskazuje już jako pozwanego (...) Spółkę Akcyjną z siedzibą we W..

(...) Spółka Akcyjna z siedzibą we W. w odpowiedzi na pozew, nadesłanej w dniu 11 maja 2015 r., dołączyła informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców KRS (k. 33-34), z której nie wynika ciągłość podmiotu pozwanego z podmiotem wskazanym w zaskarżonym postanowieniu, jak i składającym odpowiedź na pozew. Z informacji tej wynika jedynie, że pozwana spółka akcyjna powstała na skutek przekształcenia ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (...). Nie ma jednak żadnego dokumentu o przekształceniu pozwanego (...) z siedzibą w K. w (...) Spółkę Akcyjną z siedzibą we W..

W związku z powyższym, w braku wykazania tożsamości pozwanego z podmiotem wskazanym w zaskarżonym postanowieniu, orzeczenie to podlegało uchyleniu w oparciu o art. 386 § 4 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. i w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. Rzeczą Sądu I instancji przy ponownym rozpoznaniu wniosku o zabezpieczenie będzie ustalenie czy podmiot (...) Spółka Akcyjna z siedzibą we W. powstał na skutek przekształcenia z (...) z siedzibą w K., a zatem kto jest pozwanym w sprawie.

Po wykonaniu powyższego, jeśli zostanie wykazane następstwo prawne podmiotu składającego odpowiedź na pozew po podmiocie wskazanym jako pozwany w pozwie, przystępując do rozpoznania merytorycznego wniosku o zabezpieczenie, Sąd Rejonowy winien zwrócić uwagę na okoliczność czy w świetle nowych faktów przywołanych w zażaleniu można uznać, że roszczenie powodów zostało uprawdopodobnione ( w ujęciu art. 730 1 k.p.c.).