Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 698/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 2 czerwca 2015 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia SO Zofia Szcześniewicz

po rozpoznaniu w dniu 2 czerwca 2015 roku w Łodzi,

na posiedzeniu niejawnym sprawy

z powództwa (...) Spółki Akcyjnej w W.

przeciwko B. N.

o zapłatę

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Rejonowego w Pabianicach

z dnia 11 grudnia 2014 roku, sygn. akt I C 982/14

oddala apelację.