Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV Ka 221/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 sierpnia 2015 roku.

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim w IV Wydziale Karnym Odwoławczym w składzie:

Przewodniczący SSO Agnieszka Szulc-Wroniszewska (spr.)

Sędziowie SO Ireneusz Grodek

del. SR Rafał Nalepa

Protokolant st. sekr. sądowy Dagmara Szczepanik

przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim Janusza Omyły

po rozpoznaniu w dniu 25 sierpnia 2015 roku

sprawy P. G.

syna C. i W., ur. (...) w R.

oskarżonego o czyny z art.284§2 kk

z powodu apelacji wniesionej przez obrońcę

od wyroku Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim

z dnia 16 lutego 2015 roku sygn. akt II K 427/13

na podstawie art. 437§2 kpk, art. 438 pkt 2 i 3 kpk, art.439§1 pkt 11 kpk

1.  uchyla zaskarżony wyrok w stosunku do oskarżonego P. G. i sprawę przekazuje do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Tomaszowie Mazowieckim;

2.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adwokata M. P. kwotę 516,60 (pięćset szesnaście 60/100) złotych tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej oskarżonemu z urzędu w postępowaniu odwoławczym.