Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV Ka 320/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 sierpnia 2015 roku.

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim w IV Wydziale Karnym Odwoławczym w składzie:

Przewodniczący SSO Agnieszka Szulc-Wroniszewska (spr.)

Sędziowie SO Ireneusz Grodek

del. SR Rafał Nalepa

Protokolant st. sekr. sądowy Dagmara Szczepanik

przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim Janusza Omyły

po rozpoznaniu w dniu 25 sierpnia 2015 roku

sprawy M. K.

syna J. i T., ur. (...) w R.

skazanego wyrokiem łącznym

z powodu apelacji wniesionych przez skazanego i obrońcę

od wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Radomsku

z dnia 15 kwietnia 2015 roku sygn. akt II K 598/14

na podstawie art. 437 § 1 2 k.p.k. i art. 438 § 3 i 4 k.p.k., art. 624 § 1 k.p.k. i art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 roku o opłatach w sprawach karnych (tekst jednolity: Dz. U. Nr 49 poz. 223 z 1983 roku z późniejszymi zmianami)

1.  zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób , że:

-

uchyla rozstrzygnięcie o karach łącznych pozbawienia wolności zawarte w punktach 2 i 3 wyroku oraz o karze łącznej grzywny zawarte w punkcie 3 wyroku,

-

na podstawie art. 575 § 1 k.p.k. rozwiązuje kary łączne pozbawienia wolności i grzywny orzeczone wyrokami Sądu Rejonowego w Radomsku z dnia 13 lipca 2004 roku sygn. II K 154/03 i z dnia 27 października 2005 roku II K 360/05,

-

na podstawie art. 85 k.k. i art. 86 § 1 i 2 k.k. kary pozbawienia wolności orzeczone wyrokami Sądu Rejonowego w Radomsku: z dnia 13 lipca 2004 roku sygn. II K 154/03, z dnia 9 marca 2005 roku sygn. II K 289/04, z dnia 27 października 2005 roku sygn. II K 360/05 i z dnia 1 czerwca 2006 roku sygn. II K 173/06 oraz kary grzywny orzeczone wyrokami Sądu Rejonowego w Radomsku: z dnia 13 lipca 2004 roku sygn. II K 154/03, z dnia 27 października 2005 roku sygn. II K 360/05 i z dnia 1 czerwca 2006 roku sygn. II K 173/06 łączy i wymierza skazanemu M. K. karę łączną 5 (pięciu) lat i 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności i karę łączną grzywny w rozmiarze 200 (dwieście) stawek dziennych przy przyjęciu, iż wartość jednej stawki dziennej jest równoważna kwocie 10 (dziesięć) złotych,

2.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adwokata M. B. kwotę 177,12 zł. (sto siedemdziesiąt siedem złotych i dwanaście groszy) tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej świadczonej skazanemu z urzędu w postępowaniu odwoławczym,

3.  zwalnia skazanego M. K. od wydatków poniesionych w postępowaniu odwoławczym oraz od opłaty za druga instancję.