Pełny tekst orzeczenia

S.. akt VI Nsm 451/15

POSTANOWIENIE

Dnia 8 września 2015

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w W. VI Wydział Rodzinny i Nieletnich

w następującym składzie :

Przewodniczący : SSR Barbara Ciwińska

Protokolant: Izabela Katryńska

po rozpoznaniu w dniu 8 września 2015 r. w Warszawie na rozprawie

sprawy z wniosku K. L.

z udziałem M. L. i T. L.

o wykonanie kontaktów z małoletnią A. L.

postanawia:

1.  zagrozić M. L.nakazaniem zapłaty kwoty 100 (sto) złotych na rzecz K. L.za każdorazowe niewykonanie obowiązku wynikającego z punktu pierwszego postanowienia tutejszego Sądu z dnia 27.05.2014 roku w sprawie VI Nsm 1015/13, to jest za uniemożliwienie K. L.ustalenia gdzie mają odbywać się jego kontakty z małoletnią A. L., a przez to uniemożliwienie realizacji tych kontaktów,

2.  pozostawić wnioskodawcę przy poniesionych kosztach postępowania.